Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

362

en het op pensioen stellen der Militaire Officieren bi, de Zeemagt. Prijs 12| ct. Wordt met dan alleen op aanvrage in commissie gezonden. Amsterdam, 10 Nov. 1869. G. Theod. Bom. f2290:

Binnen kort verschijnt bij den ondergeteekende : Muller , BONIFACIDS. Ie deel. 2e stuk. HH. Confraters die mij de plaatsing van het Ie deel, le stuk nog niet opgaven, gelieven zulks ten spoedigste te doen , daar dit stuk alleen op aanvrage verzonden wordt.

Amsterdam, 10 Nov. 1869.

Johannes Muller. [2291]

Bij W. P. van Stockum is ter perse om binnen kort te verschijnen :

Jhr. Mr. H. v. Alphen, JAVA EN HET CULTUURSTELSEL, a, 75 cts. part., 60 cts. netto.

Wordt niet algemeen in commissie gezonden; zij die hiervan verlangen gelieven aan te vragen.

Verzoeke tevens terugzending per eerste couvert der nog in commissie zijnde ex. vao :

de Bbauw, DE ONÜERWIJSQÜAESTIE.

Nog slechts enkele ex. zijn voorhanden. r22921

0

ngeveer medio November wordt door mij verzonden een nieuwe

BERT HA. Vóór 3 00 jaren; door G. van den Berg. Één deel

s.. o . ujci, uici|.iaM. rrijs/o,— pari.

Van dezen historische roman, die den allereersten tijd van den Opstand tegen Spanje behandelt, worden de ex., mij vóór de uitgave voor rekening besteld, genoteerd a ƒ2,16 en met de premiën ■ 4'3' en 7/6. ' *

Voorts zijn nagenoeg gereed de 2e stukken der volgende werken. Voor zoover men mij geen opgaaf der geplaatste exempl. deed, verzoek ik die spoedig te ODtvangen.

STUDIËN EN BIJDRAGEN BETR. HISTORISCHE THEOLOGIE.Eschricht, HET LEVEN. DE GROOTE MEESTERS DER OUDHEID.

Amsterdam, 5 Nov. 1869.

G. L. Funke. [2293]

ij H. L. Smits te 's Gravenhage, zal circa 15 November het licht zien:

1

B

LEERBOEK DER STENOGRAFIE, (naar Gabelsberger's stelsel) bewerkt voor z eIfon derr igt en ten gebruike op inrigtingen van onderwijs door J. B. Rietstap, Stenograaf der eerste klasse bij de Staten-Generaal.

HH. Boekhandelaren die hiervan in commissie wenschen te ontvangen, gelieven aan te vragen. r22941

k heb in bewerking om in November te verzenden :

i. iuui\UMai\it ot zoo maken de kinderen een prenten-

uueü, ie reeKS, mnonuende o platen, als: Groenteboer. Hoefsmederij in het kamp. Bal masqué. Groentemarkt. Verdraagzaamheid. Jongens Speelkamer.

IDEM, 2e reeks, inhoudende 6 platen, als: Op het Land. Meisjes Speelkamer. Koperslager. Onze Huisdieren. Boerderij. Grootvaders Verjaardag.

Beide boeken zijn in het genre van mijn Knipprenten en het Plakalbum van verleden jaar en hebben het formaat van dit laatste. Ze ziju prachtig , in 8 kleuren gedrukt, uitgevoerd en kosten slechts een gulden twintig c e n t s particulier per stuk.

Aan den handel worden ze door mij gesorteerd afgeleverd als volgt: 6 stuks a 85 Cts., 12 stuks a 80 Cts., en verder 28/24 50/42, (a. 80 Cents per stuk.)

Ik stel mij van deze boeken een enorm debiet voor; men behoeft slechts te denken aan het Plakalbum van verleden jaar , dat ƒ2,80 kostte, en thans aan van Egmond's Knipprenten.

icuereen moet met ftt. «icolaas voor dezen prijs zoo n boek hebben

Die een nremie-eetal bestelt. heeft het reut het o-ehcolo

jaar, tegen dezelfde conditie, aan te vragen.

2. HET SPOORWEG ALPHABET met voorbeelden om na te kleuren.

Dit boek bevat 24 teekeningen bij de letters van het alphabet, gekleurde en zwarte plaat staan tegenover elkander, heeft het formaat van Keller's Prentenboeken eu kost ƒ1,25 particulier.

Inkoop ƒ1,— , bij aanbieding 10 pCt. extra en 4/3» , 7/6, 15/12.

Dit is een flink boek om na te kleuren en zal ongetwijfeld verkocht worden.

3. TORQUATO TASSO'S JERUZALEM VERLOST in een verhaal gebragt. Naar het Hoogduitsch. Met 4 Cromolithographiën. In linnen Stempelband prijs ƒ1,90 part.

Inkoop ƒ 1,50 met 10 pCt. extra en 4/3' , 7/6 , 15/12. Premiebandjes worden berekend.

Dit is een boekje voor Jongens en Meisjes van 14 jaar en daarboven. Het verlost Jeruzalem van Torq. Tasso is overbekend; nu het voor jongelieden iu proza bewerkt is, zal het zeker dc attentie niet ontgaan; de plaatjes zijn onberispelijk en het bandje élégant.

4. Gerard Keller s PRENTENBOEKEN voor zijne K inderen. N°. 6. Spoorweg A. B. C. Part. 90 cts

Bij vooruitb. 67-J Cts., premien 4/3» '7/6 15/12

Dit boek is uitgevoerd als de vorige 5' boeken van G Keller

5. PLAKKALEN DER. Bij deze Hang-Almauak, op een kwart vei karton, in fraaije kleuren gedrukt, worden gevoegd 34 losse figuren

om uit te knippen cn op te plakken. Voorts is daarop een blanco plaatsje gelaten , om de verjaardagen van familieleden en kennissen in te schrijven.

De prijs is 50 Cts. partic. en bij aanbieding 35 Cts. met premien 4/3JL, 7/6, 15/12.

Het is een alleraardigst cadeautje van Kinderen aan hunne Ouders met St.-Nicolaas of Nieuwjaar. 6. HET VLOEIBOEK VOOR DAMES, met Almanak en Transparant en St.-Nicolaas Wals door Brants Buijs. Prijs 40 Cts. particulier. Formaat octavo.

Bij aanbieding 30 Cts. en premien 4/3!., 7/6,15/12, 32/24, 50/40. Dit Vloeiboek ziet er keurig uit, in wit porcelein omslag met gouddruk en is uitmuntend geschikt>oor een St.-Nicolaas presentje , ook om het lieve walsje door den heer Brants Buijs. Voorts bied ik U aan .DE GESCHIEDENIS VAN ROBINSON CRUSOE , verhaald door Gebabd Keller. Met houtsneden tusschen den tekst en gecartonneerd met fraai g'eïllnstreerden omslag. Prijs ƒ1,60 en ƒ 1,25 netto. DE REIZEN VAN GULLIVER, door S. J. Andriessen. Vormen uitvoering gelijk aan Robinson. Prijs ƒ1,60; ƒ1,25 netto.

Beide boekjes lever ik gesorteerd , met 10 pCt. extra en premie 5/4, 8/6, 12/9.

De VERTELLINGEN VAN MOEDER DE GANS , door J. J. A. Goeverneur , 2e druk , met houtsneden tusschen den tekst, in carton. Prijs ƒ 1,—; ƒ0,80 netto. 10 pCt. extra en 5/4, 8/6, 12/9, 20/15.

Dezelfde vertellingen bestaan tevens in 5 afzonderlijke stukjes, ingenaaid met glacé omslag, als : I. KLEIN DUIMPJE en PRINS LIEVELIJN. II. ROODKAPJE III. DE TOOVERGODIN en RIKET MET DE KUIF III ASSCHEPOESTER en EZELIJNTJE. IV. DE SCHOONE SLAAPSTER en BLAAUWBAARD. V. DE GELAARSDE KAT en de SCHRANDERE PRINSES.

Deze kosten 25 cents particulier en 20 cents inkoop. Ik lever ze thans 10 gesorteerd ƒ 1,75 , 20 gesort. ƒ3,— , 50 gesorteerd ƒ6,25 of 100% rabat.

Voor zoover ik nog geen opgave ontving , verzoek ik deze zoodra mogelijk franco, of voor minstens ƒ10,— ongefrankeerd per post.

Na 20 Nov. vervalt de vooruitbestelling.

Arnhem, Nov. 1869.

J. van Egmond Jr. [22951

Tegen 17 November zal verkrijgbaar worden gesteld: FEESTCANTATE — 17 NOV." 1869; woorden van Nioolaas Beets, Muzijk van W. F. G. Nioolaï. (Klavier-uittreksels). Prijs ƒ2,50.

HH. Muzijk- en Boekhandelaren die hiervan in commissie of voor rekening wenschen te ontvangen, gelieven hunne aanvragen te rigten aan H. L. Smits te 's Gravenhage. [2296]

H

eden verschijnt de tweede druk van de:

HERVORMINGSPREEK , door J. J. L. ten Kate. Prijs 7'

cents, met 20"/o rabat.

Binnen twee dagen was de eerste oplage totaal uitverkocht. Wie de moeite nemen wil, om een inteekenlijst te maken en er den loopjongen meê rond te zenden, zal er een énorm getal van kunnen plaatsen. Op aanvrage zend ik dan gaarne één ex. in commissie ter kennismaking. Premien 5/4J , 8/7, 14/12, 30/25, 50/40, 100/75.

Amsterdam , 9 Nov. 1869. D. B. Centen. [2297]

Bernstein, ALEXANDER VON HUMBOLDT, is heden door ons verzonden. Behalve de gevraagde ex. zonden we slechts aan enkele Confraters in commissie. Op verlangen zijn ze disponibel.

Zutfen, 8 Nov. 1869. J. H. A. Wansleven & Zoon. [2298^

Bij van Meurs & Stufkens te Rotterdam is verschenen: DE ORGANISATIE VAN HET TOEZICHT OP HET LAGER ONDERWIJS TE ROTTERDAM, door Mr. A. M. de Cock , Schoolopziener in het 11e district van Z.-H. Prijs ƒ0 20 netto ƒ0,16. Premie 7/6.

Wordt niet algemeen in commissie gezonden, doch is op aanvrage te bekomen. f2299]

NAMEN DER MATEN EN GEWICHTEN VAN HET METRIEKE STELSEL.

De ondergeteekenden berigten dat bij hen verkrijgbaar zijn tabellen waarop roet zeer duidelijken letter de namen staan der maten en gewichten van het metrieke stelsel, in Frankrijk, Engeland, de Vereenigde Staten, de N. Duitsche Bond, Italië, Zwitserland, Portugal, Spanje, België en in de Nederlanden (bij de wet van 7 April 1869) aangenomen, leveren eene verkorte schrijfwijze. Vervaardigd door A. Koot te Haarlem. De prijs is 75 cts. particulier en 60 cts. netto. Alleen op aanvrage wordt van dit artikel 1 Ex. in commissie verzonden.

Haarlem, 8 Nov. 1869. de Erven Loosjes. [2300]

WANDSPOORWEGGIDS wordt steeds a 7| cents afgeleverd met premiën 7/6 15/12 32/24 50/40, 100/75. Alleen deze getallen. ' ' ' '

J. van Egmond Jr. [2301]

Sluiten