Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Svan Velzbn Ju. te Kampen, heeft uitgegeven: .DE FORMULIEREN VAN EENHEID DER GEREFORMEERDE KERK. Netto ƒ0,36, verk. ƒ 0,15. 25 ex. netto ƒ 8,— , verk. ƒ10,—.

DE VIJF ARTIKELEN TEGEN DE REMONSTRANTEN, vastgesteld op de Synode van Dordrecht, A° 1618 en 1619. 3e dr.

Netto ƒ0,15, verk. ƒ0,20. 25 ex. netto ƒ3,20, verk. ƒ 4,—. 100

ex. netto ƒ11,—, verk. ƒ14,—. DE BELIJDENIS DES GELOOFS DER GEREF. KERKEN IN

NEDERLAND, met de voornaamste vroegere lezingen.

Netto ƒ0,12, v.'rk. ƒ0,15. 25 ex. netto / 2,60, verk. ƒ 3,25.

100 ex. netto ƒ9,60, verk. f 12,—. DE HEIDELBERGSCHE CATECHISMUS, met teksten. 4e druk.

Netto ƒ0,06, verk. ƒ0,08. 25 ex. netto ƒ1,35, verk. ƒ1,75.

100 ex. netto ƒ4,25, verk. ƒ6,—. - zonder teksten. Netto

ƒ0,04», verk. ƒ0,06. 25 ex. netto ƒ0,90', verk. ƒ1,25. 100 ex.

netto ƒ2,75, verk. ƒ4, .

HET KORT BEGRIP DER CHR. RELIGIE, met teksten. 5e dr.

Netto ƒ0,06. verk. ƒ0,08. 25 ex. netto ƒ1,35, verk. ƒ 1,75.100

ex. netto ƒ4,75, verk. ƒ6,50. zonder teksten. Netto

ƒ0,03, verk. ƒ0,04. 25 ex. netto ƒ0,60, verk. ƒ0,80. 100 ex.

netto ƒ2,— , verk. ƒ3,—. Hellenbroek, VOORBEELD DER GODDELIJKE WAARHEDEN,

met teksten (groot). 4e dr. Netto ƒ0,15, verk. ƒ 0,20. 25 ex. netto

ƒ3,—, verk. ƒ4,—. 100 ex. netto ƒ10,— , verk. ƒ14,—. zonder teksten (klein). 2e dr. Netto ƒ0,07, verk. ƒ0,10.

25 ex. netto ƒ1,50, verk^2,—. 100 ex. netto ƒ 4,50, verk. ƒ 6,50. Borstiüs, VRAAGBOEKJE VOOR KLEINE KINDEREN. 5e dr.

Netto r0,03, verk. ƒ0,01. 25 ex. netto ƒ0,60, verk. ƒ0,80.100

ex. netto ƒ2,— , verk. ƒ3,—. [2302j

t)ij P. N. van Kampen te Amsterdam is 1°. Nov. verschenen : de D2e aflevering van :

INSULINDE, door A. Russel Wallace; met aanteekeningen van Prof. P. J. Veth.

Wie nog mogt verzuimd hebben de plaatsing der le afl. te berigten, wordt uitgenoodigd dit per eerste couvert te doen, om geregeld de vervolgen te ontvangen. De 3e afl. verschijnt denkelijk nog in deze maand.

Wie geheel zonder uitzigt op plaatsing heeft staan commissie-exemplaren van :

Lodeesen, LEGENDEN EN WONDERVERHALEN, verpligt mij met terugzending.

Amsterdam, 8 Nov. 1869. P. N. van Kampen. [2303]

LINIEER-INRIGTING VAN WED. S. BENEDICTUS, ROTTERDAM. PRIJS-COURANT.

per formaat.

PROPATRIA p- "em ft ƒ0,40. » 10 • » » 0,30.

BIJKORF ' ' " "0,45.

10 . » » 0,35.

KLEIN MEDIAAN " • " "0,75.

10 » » « 0,60.

GROOT MEDIAAN • » -"0,90.

10 « " » 0,80.

IMPERIAAL - " "> 1.40.

10 » > . 1,20.

Het liniceren van drukwerk wordt mede tegen zeer lage prijzen, volgens diverse formaten uitgevoerd.

Groote partijen volgens speciale Prijs-Couraut. Partijen van 10 ft 15 riem , worden gewoonlijk binnen de 24 uren afgeleverd.

Niettegenstaande de lage prijzen kau men van eene nette uitvoering verzekerd zijn. [2304]

Verschenen en verzonden: Mr. C. W. Opzoomir, DE VRIJE WETENSCHAP. Redevoering ter opening der akademische lessen. Prijs ƒ0,48 netto, f0,60 part. G. Weber, HANDBOEK DER ALGEMEENE GESCHIEDENIS. VERVOLG.SUPPLEMENT (1864—1867, tevens overzigt der Geschiedenis van het Koningrijk der Nederlanden gedurende de laatste 20 jaren). Prijs ƒ0,60 netto, ƒ0,75 part.

A. B. Maatjes, WÖRTER UND GESPRüCHE. 3e druk.

Amsterdam, 3 Nov. 1869. J. H. Gebhard & C° [2305]

I». II. WITKAMP, GESCHIEDENIS DER ZGVEltTlEI NEDERLANDEN.

VADERLANDSCHE GESCHIEDENIS VOOR ALLE STANDEN. Opgedragen aan Z. M. den Koning, geïllustreerd met ruim vierhonderd oorspronkelijke houtgravuren, iran bovengenoemd hoogst belangrijk werk is dezer dagen aflevering 1 en 2 verzonden, bevattende vier vellen groot 8°. druks met V 20 gravuren. . . _ '

Het aantal Inteekenaren neemt reeds dagelijks belangrijk toe, een bewijs te meer dat met deze uitgave veel en met succes gewerkt kan worden. Beleefdelijk verzoeken wij zoo spoedig en successievelijk mogelijk, opgave van naam en kwaliteit der Inteekenaren, aangezien wij zoodra doenlijk met het publiceeren eener voorlopige lijst van inschrijvers een aanvang wenschen te maken.

Amsterdam, , De Uitgevers

ij. VAN 15 A K K EN ES S \J» . i^aOUOJ

10 Nov. 1869.

Gemengde Berichten.

Klagen

over de Postadministratie, dat zij den boekhandel het voordeel ontneemt , aan couranten- en tijdschriften-debiet verbonden , het kan op meer ot min goede gronden worden verdedigd.

Doch, terwijl als motief daarvoor geldt: het onedele , gelegen in eene concurrentie , door den staatsambtenaar tegen particuliere nijverheid , wil de schrijver van het hoofdartikel in het jongste Nieuwsblad v. d. Boelch. bijna een anti-staatsposterijen-verbond, ook — en is dit niet curieus ? — omdat de post tot heden niet in concurrentie treedt met den kassier en hem nog niet ontneemt de voordeden , verbonden aan het invorderen van klein papier, 't Is waar: bij de laatste operatie zou de boekhandel winnen , maar was de Boekhandelaar , die dit hoofdartikel stelde , daarbij wel zuiver in de leer ?

L., 30 Oct. 1869.

Een dergelijk stukje werd ons ook door een ander confrater ter plaatsing gezonden. De geachte schrijvers houden ons evenwel ten goede, dat wij met hen van meening verschillen. Immers waar een algemeen belang spreekt, geldt de regel dat het bijzondere behoort achter te staan. Dit kan niet toepasselijk geacht worden op den handel der postdirecteuren, want het is volstrekt niet uitgemaakt dat het algemeen belang dien handel vordert; wél daarentegen mag men aannemen, dat de kleinhandel — wij doelen hier volstrekt niet alleen op

ons vak zich sterk zou kunnen ontwikkelen , als men even goed

gelegenheid had door middel der posterij wisseltjes te trekken, als thans om ze te koopen. Toen mca het publiek in staat stelde voor e'e'n cent iemand het bedrag van ée'n gulden of minder nog over te maken , kreeg niemand in 't hoofd daarin eene concurrentie met de bankiers te zien , en of de kassiers zich nu sterk zouden beklagen , wanneer zij van de incassering van zulk soort klein papier ontheven werden, valt te betwijfelen. Wordt niet het boekverkooperspapier, vooral omdat het grootendeels kleine bedragen vertegenwoordigt, maar weinig gezien onder heeren kassiers, ja door kassierderijen van eenigen omvang vaak stelselmatig geweerd ?

Overigens herinneren wij dat wij den wensch , dat de posterij zich met het incasseren vau klein papier zou belasten , maar als ter loops hebben aangeroerd , en dat puot volstrekt niet als eene hoofdgrieve

tegen dat lichaam hebben behandeld. De hoofdbedoeling van ons schrijven gold een zaak van algemeen belang: de verlaging van hel onzinnig hooge port voor brieven en drukwerk. Zunderling genoeg schijnt men ons opstelietje gausch verkeerd te lezen , hoewel 't naar wij meenen toch duidelijk genoeg gesteld was. Het résumé dat er van gegeven werd door het Vaderland en in navolging van dat liberale blad door het Handelsblad enz., is althans zoo onjuist mogelijk en geeft een vreemd denkbeeld van de goede gevolgen , die de zegelafsehaBing voor de dagbladen gehad heeft. Red.

Veiling der Boekerij van Is. Meulman.

Was de maand October óverrijk aan boekenveilingen, waaronder zeer belangrijke en nette collectiën , zooals die van de HH. J. van Baalen en Zn. en S. van Velzen Jr., de maand November zal ongetwijfeld tal van vreemde liefhebbers hierheen lokken, nn de fraaie bibliotheek van A. G. A. Ridder van Rappard te Utrecht, die van Mr. H. Roohussen te Rotterdam en de zeldzame en fraaie collectie boeken en pamphlctteo van Isaüc Meulman onder den hamer gebracht zullen worden.

Deze laatste verzameling van 4273 nrs., werd bijeen gebracht door den Amsterdamschen makelaar in suiker wiens kunst- en penningkabinet reeds door den heer G. Th. Bom dit voorjaar werd verkochten wiens verdiensten ten opzichte van onze geschiedenis en letterkunde naar waarde in de voorrede van den voortreffelijk bewerkten Catalogus der veiling door de heeren Fr. Muller en Mart. Nijhoff zijn herinnerd. Onder No. 1 vindt men vermeld de beroemde collectie van 19000 pamphletten, betrekkelijk de geschiedenis van Nederland en zijne koloniën, beschreven in de zes deelen van Tiele's en v. o. Wulp's bekende Catalogi. Deze collectie komt ter veiling in 400 nette kartonnen kokers; zij omvat de brochuren-literatuur onzer persen van de jaren 1500 tot 1713 en mag een zoo getrouw beeld heeten van het politieke eu kerkelijke leven van ons volk in de I6e en 17e eeuwen, als immer geleverd werd. Zoo ooit, dau mag bij deze collectie vertrouwd worden dat zij bewaard blijve voor een onzer openbare bibliotheken of althans in handen kome vau iemand hier te lande, die even mild is met dien schat, als wijlen de heer Meulman was jegens allen die hunne kennis van ons land en volk daardoor wilden verrijken. Gaat zij voor ons land verloreu,

Sluiten