Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 45.

14 November.

1869.

ZONDAGSBLAD VOOR DE GEABOWEERDEX

OP HET

NIEUWSBLAD voor dm BOEKHANDEL.

Uitgever J. H. VAN 'T HAAFF, te 's Qravenhat/e. Inzending van Advertentiën enz. uiterlijk tot Zaturdag 's middags. Conditie

even als voor het «Nieuwsblad.» Zonder het «Nieuwsblad» is dit blad niet te hekomen.

Bi) de COMMISSIE tot regeling van bet VERTALINGS-REGT zQn sedert de laatste opgave, ingekomen, onderstaande werken:

HAFFNBR, KARL, Was sieh die Kammerzofen erzahlen. Erster Band. Wien 1870. Aangeteekend 10 November 1869, voor Jan Leendertz.

Amsterdam, 12 November 1869.

Namens de Commissie, C. Caarelsen.

Nieuwste uitgaven in Nederland.

Album (Bouwkundig). Verzameling van kleine ontwerpen voor architekten, timmerlieden, aannemers, opzichters, aankomende bouwkundigen, enz. 4e afl. Groningen, M. Sinit en P. Noordhoff. Gr. 8°. (blz. 49—64 benevens 5 gelith. platen). Bij int. ƒ1,25; buiten int. ƒ1,50.

Aurora. Jaarboekjen voor 1870. Verzameld onder toezicht van W. J. Hofdijk. Met 6 staalplaten. Opgedragen aan H. M. de KoniDgin. Amsterdam, J. H. Laarman. KI. 8°. (288 blz. met 6 staalplaten). In liuueu prachtband. ƒ4,90.

Boek (Dr. j. L. de), Heeft de Heere .Tesus zich aan de ziel van Evert Zubli verheerlijkt? Gevraagd en beantwoord. 2e druk. Winschoten, J. R. van Eerde. Gr. 8°. (20 blz.) ƒ0,15.

Born (G. F.), Isabella, ei-koningin van Spanje, of de geheimen van het hof van Madrid. Historisch-romantisch verhaal uit de hedendaagsche geschiedenis van Spanje. Naar het Hoogduitsch door C. H. Pleijte. 2e ad. Haarlem, J. J. van Brederode. Gr. 8°. (blz. 33—64). ƒ0,25. Compl. in 40 afl. (a 32 blz.)

Broek (Dr. J. H. van den). Zie: Gerding.

Bruin (Servaas de). De Dtiitsche taal alleen door zelfonderricht. 10e Brief. (Les 19 en 20). Zutphen, P. Bz. Plantenga. Roy. 8°. (blz. 145—160 in 2 kol.). ƒ0,60.

Dagboek van den Sultan. Herinneringen aan Parijs, Londen, Coblenz, Neurenberg en Weenen. Naar het Turksche handschrift vertaald. Amsterdam, Jan Leendertz. Post 8°. (191 blz.) Geïll. omslag. ƒ1,90.

Encyclopaedie (Geïllustreerde). Woordenboek voor wetenschap en kunst, beschaving en nijverheid. Onder hoofdredactie van A. Wiukler Prins, met medewerking van vele vaderlandscbe geleerden. 9e afl. Amsterdam, C. L. Brinkman. Roy. 8°. (blz. 385—432, in 2 kol. Amar—Anag., met 1 dubh. gelith. plaat en houtgravuren in den tekst). ƒ0,30.

Essek (J.), De Irvingianen te 's Gravenhage; volgens het liturgieboek der kerk. 's Gravenhage, II. J. Gerretsen. Post 8°. (4 en 36 blz.) ƒ0,25.

Feestlied, bij de onthulling van het monument van Neêrland's onafhankelijkheid, 's Gravenhage, 17 November 1869. 's Gravenhage, H. van Dnijl Jr. Roy. 8°. (1 blz.) ƒ0,02.

Fresenius (Ur. C. Remigius), Handleiding tot de qualitatievc scheikundige analyse. Naar de 12e uitgave uit het Hoogduitsch vertaald door Dr. W. F. Koppeschaar. Met 44 tusschen dcu tekst gedrukte hontsneêfiguren. 2e gedeelte. Arnhem, H. Koster. Gr. 8°. (blz. 193—377 met gelith. gekl. plaat).

Gkrdes (E.), De verloren schuldbekentenis. Een verhaal voor jonee lieden. Leiden, A. W. Sijthoff. Post 8°. (4, 201 en 2 blz. me.t 4 gelith. platen). In linnen prachtband. ƒ1,90.

Gerding (Th.), Zakwoordenboek der scheikunde en der scheikundige bewerkingen. Vrij gevolgd naar het Hoogduitsch, en voor Nederland bewerkt door R. J. Opwijrda. Met eene voorrede van Dr. J. H. van den Broek. 2e Helft. 4e afl. Utrecht, C. van der Post Jr. Gr. 8°. (blz. 753—864). fl—.

Gouw (J. ter), De volksvermaken. Ie afl. Haarlem, Erven F. Bobu. Gr. 8°. (blz. 1—32 met gravuren). Geïll. omslag. ƒ0,40. Compl. in circa 18 afl.

Gnldens-editie. N°. 77 en 78. In Rome. 1846—1851. Door J. Ph. Koelman. 2 deelen. Arnhem, D. A. Thieme. KI. 8°. (4, 349; 4 en 316 blz.) Per nommer ƒ1,—.

Gunning Jr. (J. H.), Ter nabetrachting van 31 October en ter voorbereiding tot 17 November. Een woord tot de gemeente gesproken, 's Gravenhage, A. van Hoogstraten & Zoon. Gr. 8°. (23 blz.) ƒ0,20.

Herwerden (J. D. van), Twee agrarische wetten, tot wijzigiug van art. 60 en 62 van bet Indisch regeringsreglement. Met aanteekeningen; tevens in verband met het nader ingediend Gewijzigde Wets-ontwerp. 's Gravenhage, H. C. Susan, C.Hzoon. Gr. 8°. (4 en 109 blz.) ƒ1,20.

Johanna, Thorvaldsen. Een romantische levensbeschrijving. Geïllustreerd met afbeeldingen naar de beroemdste werken van Thorvaldsen en een in staal gegraveerd portret. Amsterdam, Gebroeders Binger. (1870). Gr. 8°. (4 en 334 blz.) ƒ3,80.

Koelman (J. Ph.). Zie: Guldens-editie.

Kutpkrs (F. H. W.), Geschiedenis der Nederlandsche artillerie van de vroegste tijden tot op heden. 5e afl. Nijmegen, Adolf Blomhert. Roy. 8°. (blz. 194—319 en 12 blz. met gelith. dubbele platen VIII-X) ƒ2,40. Het le deel compleet ƒ6,95. Compleet in 2 deelen.

Lennep-album (Van). Zamengesteld door Nederlandsche kunstschilders, le afl. Haarlem, Cli. Binger & C°. Folio. (6 photograph. platen met bijschriften, en facsimile's der schilders), ƒ10,—; de prachtband met relicfbuste ƒ 20,— ; de portefeuille ƒ 6,50; afzond, platen ƒ2,25. Compleet iu 4 afl. of 24 platen.

Lied (Een) voor het Nederlandsche volk, bij gelegenheid van de plegtige onthulling van het monument voor Neêrland's onafhankelijkheid , op den 56en gedenkdag, in het Willemspark te 's Gravenhage, 17 November 1869. Door een man uit het volk. 's Gravenhage, J. Bruntüz. Firma J. K. de Liefde. Gr. 8°. (8 blz.)ƒ0,10.

Meerbeke (Henrï van), Zóó wordt men lid van de Tweede Kamer. Een Hollandsche verkiezingsroman. 2c herziene druk. Amsterdam, Gebroeders Binger. (1870). Gr. 8°. (4 en 483 blz. met gelith; gekl. titelplaat). ƒ4,40.

November (17) 1863—1869. 's Gravenhage, H. van Dnijl Jr. Roy. 8°. (2 blz.) ƒ0,03.

Opwijrda (R. J). Zie: Gerding.

Pleijie (C. H.). Zie: Born.

Pülyhymnia of verzameling van de beste en in ons land alom bekende en meest geliefkoosde Hoogduitsche romancen, balladen, gezelschaps- en volksliederen. Met accompagnement van Piano-forte. 2 Bundels. Leiden, ü. Noothoven van Goor. Post 8°. (8, 80; 8 en 80 blz. muziek en tekst). In geïll. omslag, per bundel ƒ1,—.

Smith (J. F.), Wij struikelen allen. Uit het Engelsen vertaald door Servaas de Bruin. 3 deelen. Leiden, I). Noothoven van Goor. Gr. 8°. (2, 336; 2, 408; 2 en 322 blz. met 3 gelith. titelvignetten). Geïll. omslagen. ƒ8,25.

Theesing (H. J. R. G.), De onveranderlijke Heiland. Leerrede, nitgesproken bij de sluiting der geregelde Zondagsprediking in de zaal der Vereeniging voor Christelijke belangen te Leiden, den 26eu September 1869. Leiden, de Breuk & Smits. Gr. 8°. (40 blz.) ƒ 0,40.

Volkslied, bij de onthulling van het monument voor 1813, in het Willemspark te 's Gravenhage. Op Woensdag 17 November, 1869. Door J. W. de R. 's Gravenhage, L. F. Eichler. Roy. 8°. (2 blz.) ƒ0,02.

Wal (Mr. j. de), Het regt van 't laatste woord in cassatie. Leiden, Firma: Jac. Hazenberg, Corns.zoon. ƒ0,40.

Wertheim (J. L.), Tusschen licht en donker. Drie oorspronkelijke verhalen. Amsterdam, Gebroeders Binger. Gr. 8°. (6 en 291 blz. met titelplaat). ƒ3,20.

Prospectussen en Int eekenlij sten :

Van: Nacht moê! (Uit het visschersleven) door J. K. de Regt, Gedicht uitgegeven ten voordeele der nagelaten Weduwen en Weezen van verongelukte visschers te Katwijk en Noordwijk aan Zee. Leiden , J. van der Schouw. " Refereinen geschikt voor de voordracht. Coupletten door J. Blokbergen. Uit te geven ten voordeele van de nagelaten betrekkingen der verongelukte zeelieden op Terschelling. Groningen , L. van Giffen.

Ter perse:

Handleiding tot het Indisch Staatsregt. Reglement op het beleid der Regering van Nederlandseh Indië, munt- en comptabiliteits-wet, met bijlagen en registers, door M. A. Posno , oud-Oost-Indisch ambtenaar. Amsterdam, J. Noordendokp en M. Schooneveld & Zn.

Gevraagde boeken :

1966 Alph. naamlijst. (Brinkman). 1854—56.

1967 Rose, Leer van het ornament.

1968 Braacx, Handleiding tot liet maken van berekeningen.

1969 Bouman, Heidelb. catechismus.

1970 v. Velzen's Bijbel met Psalmen. Lat. letter. Nieuw. In aflev.

1971 Giluemeester, Palmtak des heils.

Sluiten