Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

373

Hofland (B.), üe zoon van den knnstscliilder. . G. D. Th. Bom. 18i n g (A.), De onafhankelijkheidsoorlog in Zuid-Italië. J.H.v.d.Beek. Israëls en Beets, De Kinderen der Zee.. . . D. A. Thieme. Jacobson Abz. (G. J.), Volksboek, ü. Noothoven van

Goor.

Jansma van der Ploeg (Mr. G. L.), Studiën van wetten en regtspraak in Nederland H. G. K os te r H G z.

Kingsley Jr. (Charles), Hypatia of nieuwe vijanden in eene onde gedaante. 2 dln. p"d'tttt

Koran (üe) Voorafgegaan door het leven van Mahomet. J. J. tl.

Kemmer.

Laurilard (Dr. E.), Toespraak 15 Nov. 1863 . . J. Vlieger. Laveleye (E m i 1 e de), Het volksonderwijs in de XI Xe eeuw.

J v CL. Brinkman.

Levyssonh (J. H., Bladen over Japan. . Gebr. Belinfante. Liernur (Dr. J. G.), Geloofsbelijdenissen der onderscheidene

godsdienstige gezindten H. G. Koster HGz.

Lof van de oorlog, of wederlegging van de leeretellingen der vrienden

van den vrede Den zei den.

Macaulay (Th. B.), Het leven van drie beroemde Engclscne

staatslieden J. Kömelingh.

Meerbekc (Henry van), Waarneminuen en waarheden, u. a..

Thieme.

Meiicr (D. H.), Prins Willem van Oranje als gijzelaar in Frankrijk.

H. G. Koster HGz.

Merkes (J. G. W.), Algemeen overzigt van de vorderingeu en het standpunt der permanente of duurzame versterkingskunst , met betrekking tot de toepassing van het gebastionncerde stelsel, enz.

Denzelfden.

Verhandeling over het belang der vestingen

voor den Staat, enz. 2 dln Denzelfden.

Mionlet, Premiers Ele'ments de Grammaire Francaise. 3e ed.

G. Th. Bom.

Molenaar, (Ds. D.) Nieuwe leerredenen over verschillende onderwerpen Wed. J. C. van Kesteren en Zn.

Het zaligmakend geloof, in eenige overdenkingen voorgesteld H. Hóvcker.

De kerk des Heeren overeenkomstig het

woord van God. 3 dln P. I). Bolle.

Gedachtenis tot een dankbaar aandenken.

H. Höveker.

Moordaanslag op Z. D. H. den Aartsbisschop van Utreoht op den 15den Julij 1863. H. G. Koster HGz.

Mühlbach (L.), Rebekka J. H. v. d. Beek.

Muller (Dr Joh.), Handboek der Physica en der Meteorologie.

C. L. Brinkman.

Multatuli. Indrukken van den dag G. L. Funke.

Museum (Nederlandse!)), Geschied- en Letterkundige Merkwaardigheden, Natuurbeschrijvingen, enz. 1837—63. H. G. Koster H.Gz.

Nanoleoniden (De), Levensschetsen van het huis Bonaparte.

1 J. H. v. d. Beek.

Naville (Ernest), Het eeuwige leven. . . . H. Höveker.

Niermeijer (A.), üe kritiek der Tubingsche school, inzonderheid ten aanzien van den brief aan de Efeziërs beoordeeld. Gebr. Koster.

Oettinger (C. M.), Koning Jerome Napoleon ^en^zijn tijd. 2 dln.

Ontwerp van Wet op de cultuur-ondernemingen, overwogen in brieven uit de residentie H. G. Koster H.Gz.

Oosterzee (Dr. J. J. van), Gedachtenis. Tien Leerredenen.

H. A. M. Roelants.

Feestbundel. Zestien Leerredenen.

üenzelfden.

Een biddend vaarwel. . Denzelfden.

Pierson (Dr. H.), Baetyliëndienst. Wed. J. C. v. Kest eren & Zn.

Pompe van Meerdervoort (J. L. C), Vijfjaren in Japan (1857—1863). 2 dln G. L. Funke.

Quack (M. L.), Luim en Ernst. Betuwsche Poezy.

Wed. J. C. v. Kesteren & Zn.

Reid (Mayne), De Maroon of slavenjagt en plantersleven op Jamaica. 2 dln J. H. v. d. Beek.

Robinson Crusoe (De kleine) Gebr. Koster.

Smith (J. F.), De stiefmoeder. 2 dln. . . . J. H. v. d. Beek.

Spnrgeon's Juweeltjes. Naar het Engclscb. 2 dln.

vv ea. j. u. v. ivesiereu »z,u.

Staatkundige brieven. De vervolging tegen de drukpers, met name tegen de Arnhemsche Courant H. G. Koster H.Gs.

Stein (E.), Handleiding tot het schaakspel. . . . G. Th. Bom.

Temuie (J. D. H.), Donkere wegen. Tafereelen uit de werkelijkheid. Uit het Hoogd J. ü. v. d. Beek.

Terrail (Ponson du), üe Jeugd van Hendrik IV. 5 dln.

C. L. Schleijer & Zn.

Thieme (J. F), Begin met God! Morgenoverdenkingen op eiken dag des jaars • • • • Gebr. Koster.

Tafereelen uit het Oude Testament voor kinderen Denselfden.

Uitspanningen van het buitenleven. Handboekje voor liefhebbers van vogelvangst, enz. 2 dlu J. H. v. d. Beek.

Vader Cats, de raadsman voor iedereen. . . . Gebr. Koster.

Verduchène (H. J. A.), Eenige denkbeelden over de verdediging van ons land H. 'G. Koster H.Gz.

Hoofddenkbeelden over de verdediging

van ons land, geuit in de Tweede Kamer. . . . Denzelfden.

Verteller (De nieuwe), of uitgezochte anecdoten, geestige gezegden

enz. tot uitspanning Denzelfden.

Vitringa (A. J.), üe Emanatie-leer en haar invloed op het Chris¬

tendom H G. Bom.

Westphaalsche Opperhoeve. (De) üenze fden.

Wetboek voor koophandel. 3e druk üenzelfden.

Wildermutb (Ottilie), Uit het jonge menschenleven.

J. H. v. d. Beek. Wiick (Jhr H. van der), Zelfverdediging of zelfmoord?

J G. L. Tunke.

Woorden der Heilige Schift in het Klaaghuis. C. L Schleijer & Zn. Zonnestraaltjes J. H. v. d. Beek.

1984

1985 1986

Gevraagde boeken :

1979 de Génestet, Gedichten. (Los of gebonden).

1980 De familie Schönberg-Cotta. 2 dln.

1981 Staatsblad. 1851—1860, 1861—1868 of afzonderlijke jaarg.

1982 Mühlbach , Andreas Höfer. Onopengesneden.

1983 J. van de Poll, Verzameling van vaderlandsche wetten en besluiten 22 Jan. 1798—10 Juli 1810. Amst. 1840.

C. J. Fortuïn, Verzameling van wetten, besluiten en anuere bronnen van Franseben oorsprong. Amst. 1839—1841.

P. C. Voorduyn, Gesch. en beginselen der weden. weiooeKen. Lévy , Duilsch Handelswetboek. (Weo. v. Kesteren). Liefst geb.

1987 Cahnd, Handleid. dijkbouw. 1833. (I.)

1988 Brouwer en Eekhoff , Nasporingen over de middelzee. 1834.

1989 De familie Snijenburg of het schijnspel des levens.

1990 Jaarboekje R. K. Eeredienst. 1869.

1991 Nieuwe Rotterdamsche Courant. 1869.

1992 Woordenboek der zamenleving. Letter Wee tot het einde.

1993 H. v. Meerbeke, Zoo wordt men lid van de Tweede Kamer. Zuiver gelezen kan dienen.

1994 de Vries te Winkel, Woordenlijst Ned. taal. 2 exx.

1995 Mühlveld, Wereldgesch. 1848/68. Afl. 1 en vervolg. 3 exx.

1996 Cats' Werken. Ed. Roelants. 2 ex.

1997 Naamlijst van boeken. Ed. Brinkman.

1998 de Génestet, Dichtwerken. 2 dln. Gebonden. 1 of meer ex.

1999 Lessen en Evangeliën v. Muré.

2000 Vondels' Werken door van Lennjp. Liefst gebonden en zoo goed als nieuw. Voor een prijsje.

2001 v. Vloten, Aesthetica.

2002 Strauss, Kerkklokstoonen.

2003 Nieuw Ned. taalmagazijn. 3e jaarg. enz.

2004 Negerbnt. Volksuitgave, ƒ0,90.

2005 Poelman, Wat de moderne theologie leert.

2006 Parker, De godsdienst in het leven.

2007 A. v. H., Zijn er zoo?

2008 Zoo zijn er.

2009 Aarde en haar volken. 1865—1869.

2010 Idem. 1865—1867.

2011 Sireckfusz, Gesch. der wereld. (Nieuw). Ingen. Liefst in dln.

2012 Zimmermann, Wonderen der voorwereld. (Nieuw). Idem.

2013 v. Lennep, Vrouwe van Waardenburg. Gebonden.

Aangeboden boeken :

959 Kathol. Illustratie. Loopende jaargang. 3 eis. Geheel nieuw. Met 32^°/n rabat van den part. prijs.

960 Engelbreoht, Lat. dict. Gebonden - 5,80.

961 Sanowijk, Prenten-magazijn. Diverse afl. . . . è. - »,28.

962 Witkamp, Zeventien Nederlanden. Per afl - ",22.

963 Flavius Josephus. (Uitg. Revers). Afl 1—20 voor

10 ets. de afl. 3 exx. De verv. per ad - ",20.

964 Conscience's Werken. Afl. 1—60. Meestbiedende.

965 Woordenlijst van de Vries en te Winkel. Idem.

Aanvragen of aanbiedingen franco. Men gelieve vooral niet te verzuimen bij Aanvragen or Aanbiedingen de vóór de Werken aangegeven Nos. op te geven aan

den Uitgever.

ADVERTENTIËN

d:

Boekhandelaars C.

van Doorn & Zoon te 'sGravenhage, zullen

op Dingsdag 13 December a. en volg. verkoopen: eene kleine

doch belangrijke verzameling BOEKEN', HANüSCHRll'Th,N (meerendeels Nijmegen betreffende), SCHILDERIJEN (onde kunst),

I GRAVUREN , ETSEN, LITHOGRAPHIEN , raNNiNliUN , I MUNTEN enz. Nagelaten door den WelEd. Gestr. Heer P. C. G. ! Guijot, Ridder van de Militaire Willemsorde, Wethouder der gemeente 's Gravenhage.

üe Catalogus is op franco aanvraag verkrijgbaar. [2336]

! VERKOOPING VAN BOEKEN, SCHILDERIJEN, PLATEN, VERSCHEIDENHEDEN, ENZ.

De boekverkooper R. J. Sohierbeek zal publiek ten zijnen huize in de Guldenstraat K. 7 te Groningen verkoopen : üc aanzienlijke en belangrijke bibliotheken, nagelaten door de HH. C. Muloer en J. W. Ermerins, Hoogleeraren te Groningen Dr R Lonneman , te Franeker, en anderen: en hiervan

1. op Maandag 22 November 1869 en verv. de BOEKEN over Genees-, Wis- en Natuurkunde, Natuurlijke Historie, Botanie, Physica enz.

2. Op Donderdag 9 December 1869 en verv. do BOEKEN over Geschiedenis, Aardrijkskunde, Godgeleerdheid, Oude- en Nieuwe Letter- en Taalkunde; Romaus en Dichtwerken enz.

Voorts op Woensdag l December 1869 eu verv. een fraaie

Sluiten