Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

374

tpI wpI tm^"ILI,ERIJEN • PLAAT" e» PRACHTWERKEN , TM ÏÏor ' PI'ATBN, KAARTEN, MUZIEK, TOESTELutn^v TETLKUN1,IGE INSTRUMENTEN, VERSCHEIDEN-

A? J UEFHEBBER"EN , BOEKENKASTEN, enz.

Alsmede m Januari 1870 eene fraaie verzameling BOEKEN over Rechtsgeleerdheid, Geschiedenis, Fr a ai e' Letter k u n d e enz., nagelaten door den heer Mr. W. I. Feith , Rechter van de Arrondissements-Rechtbank te Groningen , en anderen.

Alles volgens afzonderlijke Catalogussen achtereenvolgens te bekomen mede bij C. L. Brinkman te Amsterdam. ^T^" Grootere en kleinere Partijen kunnen dagelijks ter bijvoeging bij deze en volgende verkoopingen worden ingezonden.

R. J. Schierbeek. [2337]

VERKOOPING VAN BOEKEN EN GRAVURES. yAN Hengel & Helmes te Rotterdam, zullen op Vrijdag 26 'November en volgende dagen verkoopen eene belangrijke verzameling nieuwe boeken over alle vakken van wetenschap, engelsche en fransche gravures enz.

De catalogus is op franco aanvrage te bekomen. [2338]

BOEKVERKOOPING. T\e Boekhandelaars Kemink & Zoon te Utrecht, zullen op Maandag i»29 November en volgende dagen verkoopen : Eene Iraaije verzameling van BOEKEN over Godgeleerdheid, Wijsbegeerte, Regtsgeleerdheid, Geschiedenis, Letterkunde, Natuurlijke Geschiedenis, Geneeskunde, Schoone' Kunsten, Scheikunde enz.; voorts eene collectie TOPOGRAPHISCHE PRENTEN, over de provincie en stad Utrecht eenige CHIRURGISCHE INSTRUMENTEN, BOEKENKASTEN, enz. enz Alles verzameld of nagelaten door den WelEdel Gestrengen Heer Mr. G. A. de Meester, Ridder der Orde van den Nederl. Leeuw, Lid van de 2e Kamer der Staten-Generaal, Burgemeester van Harderwijk, enz.; den WelEdelen Zeer Geleerden Heer Dr. J. de Brauw, den HoogEdel Gestrengen Heer C. van Opstall , Gepensioneerd' Luitenant-Kolonel der Artillerie, Ridder der Militaire Willemsorde enz. en anderen.

Te zien: Vrijdag en Zaturdag 26 en 27 November van des morgens 10 tot des namiddags 3 ure.

De Catalogus is a 20 Cents te bekomen. [2339]

H. van den Boom te Helmond, zoekt oud of nieuw : j. Carrcher. LATT.TNSCH wnnRruf.Bnmr m„* „„„l.

sel Holl.-Latijn. Zonder verwijzingen.

aauoieuingen per couv. den Heer C. L. v. Langenhuïsen. [2340]

T H- VAN Peursem te Utrecht, verzoekt HH. Uitgevers van Hol/ O. Kinderboeken, voor zoover geene opgaaf'plaats had,' van de m dit jaar verschenen Kinderwerken (geene herdrukken) een eXew n-teg6n aanbiedingsprijs voor rekening te zenden.

Welligt volgt verdere opgaaf. f2341]

OEïffardt s Boekhandel verzoekt vriendelijk om terugzending der Uhier en daar (welligt zonder nut) liggende

MUSIKALIEN-LAGER CATALOG. N°. IX. X. XI daar deze nummers geheel uitverkocht zijn. [2342"!

MJ. van der Loeff te Enschedé, verzoekt terugzending van de • onverkochte exemplaren van:

H. P. Schim van der Loeff, CATECHISATIE BOEK JE. En vraagt aanbiedingen van onderstaande werken; zindelijk gelezen exempl. kunnen ook dienen : 2 Multatuli, MAX HAVELAAR. } 1 DEEN. le en 2e bundel.

1 Diephuis, HET NED. BURG. REGT. 9 dln. 2e druk. r2343:

BELEEFD VERZOEK, l/onfraters die, zonder uitzigt tot plaatsing, exemplaren in IVkommissie hebben van :

Bohner's KOSMOS, le afl.

Léwes, ONS LEVEN, le afl worden vriendelijk verzocht die te retourneren.

Wed. J. C. van Kesteren & Zoon. [2344]

COLPORTEURS - CATS' WERKEN. ™ ondergetekende verzoekt bij deze HH. Boekhandelaren, om aan keten ZIT™' ^V"1 Z"DeDt m& °P Cats' WERKEN intee«p zijn schriftelijk en eigenhandig verzoek. Schiedam, November 1869. H. A. M. Roelants. [2345]

I van Tfhet MUSEUM WILLEM TWEE, A. hebben. Hij TeZ^kt'ln^B olkh «ÏÏT^'?! hem toe te zenden, elk van deszelfs T ,d ' ^ '"ï m ^T'

p r o d „ k t e n , ten einde hij• Te ['J"*e J«ne November 1869 de twee Nummers in ruil aan te bieden in Tet°T» "v derland, heden 16 November 1869 , "aan"k™ i7^

U

n bon Commis, connaisant la 1 i brair iTTolla d ' t lant le francais tronvera une place k la libriiW» Hu" i J"'}"

Bruxelks, Novembre 1869. F. Claassen. [2347]

vroor slechts /100,— wordt te koop aangeboden - eene HOL> LANDSCHE LEESBIBLIOTHEEK, bevattende ongeveer 600 boekdeelen, meestal werken van de laatste jaren, zeer geschikt tot oprigtiug of uitbreiding eener publieke Leesbibliotheek. Desverkiezenile kan voor een civiele prijs daarbij worden overgenomen de soliede kast, waarin dezelve thans geplaatst is.

Adres met franco brieven, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [2'3481

Wegens plaatsgebrek wordt te koop aangeboden een SNIJMACHINE, het grootste soort, waarmede een vel velin carton op de grootste zijde kan gesneden worden.

Adres franco, onder 't N». dezer Advertentie, bij den Uitgever dezes. [2349]

E

ASSOCIATIE.

JONGMENSCH. bekend met en in d„n nnotL„„j„i „ Li

zich te associëren met iemand die een soede dpMetr-mV Lpoft tor.

einde deze met dat van uitgeven uit te breiden. Van geheimhouding kan men ten stelligste verzekerd zijn.

Offerten franco, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uit-

T2350'

HH. BOEKHANDELAREN.

Een hulponderwijzer, die van carrière wenscht te veranderen, en in het algemeen bekend is met den boekhandel, zoekt bij genoemd' ook eene betrekking.

Inclinerenden gelieven zich te adresseren onder letter X. hij den boekhandelaar O Teer te Edam. ' ^35]

Door mij zijn op de laatste fondsverkooping aangekocht ■ Bojesen, HANDBOEK ROMEINSCHE ANTIQUITEITEN

HANDBOEK GRIEKSCHE ANTIQUITEITEN

HISTORISCH-GEOGRAPHISCHE ATLAS. Uitgave Thierry & Mensing.

Aanvragen om deze artikelen gelieve men dus voortaan aan mij te zenden.

Zwolle, 15 Nov. 1869. W. E. J. Tjeenk Willink. [2352]

HH. Collega's worden attent gemaakt, dat de vooruitbestelling, voorkomende in het Nieuwsblad van 11 November, den 20en dezer vervalt.

J. van Egmond Jr. [2353]

ALBUM VOOR POSTZEGELS.

Ik herinner bij deze aan mijne aanbieding van September jl De tijd nadert dat mijne ALBUMS VOOR POSTZEGELS weder veel gevraagd zullen worden.

Die met zijne bestellingen te lang wacht, heeft veel kans ze niet meer te kunnen krijgen. Zoo als bekend is bestaan van mijne uitgave drie soorten:

Particulier.

N°. 1 ingenaaid met linnen rug ƒ1,25.

" 2 gebonden in heel linnen „ 2,25.

» 3 gebonden in prachtband verguld op sneê »3,50. Met premien 5/4», 9/8 en 14/12; ook gesorteerd.

Utrecht. W. F, Dannenfelser. [2354]

AANBIEDING VAN J. H. VAN PEURSEM , TE UTRECHT.

MG. W. Brandt, DIENENDE LIEFDE. Een boek voor het • huisgezin. Met voorrede en verslens van .1. J T. t„» k-

Ingenaaid a ƒ1,30 verk. ƒ1,80. Gebonden » » 1,70 » »2,25. P. Vergers, ELBERT HUIK OF DE VERVOLGER.

Ingenaaid a ƒ1,05 verk. ƒ1,50. Gebonden ./ 1,40 » » 1,90.

GODS VINGER IN DE GESCHIEDENIS VAN DEN

TACHTIGJARIGEN OORLOG.

Ingenaaid a ƒ1,05 verk. ƒ1,50. Gebonden „ „ 1,40 » » 1,90. W. Ziethe, PALMTAKKEN. 2 deeltjes. Gebonden de 2 dln./2 60 verk. ƒ3,50. '

Hem. In 10 losse stukjes. Per stel ƒ2,20 verk. ƒ 3,—.

J. H. van Linschoten, PITCAIRN OF DE MUITERS IN DE ZUIDZEE.

Ingenaaid a ƒ0,85 verk. ƒ1,20.

Gebonden » » 1,20 » 1,60. En op rekening van 1870, daar dit eerst in 1870 verzonden wordt J. de Liefde, DE SCHERPSCHUTTER VAN ST. MARTIN.

Ingenaaid a ƒ1,68 verk. ƒ2,40.

Gebonden ; „ 2,10 » » 2,90. Alles met premien 4/31, 7/6, 15/12 [2355]

ST. NICOLAAS. Aanbieding van J. Heuvelink te Arnhem.

Wildermuth, VOOR UWE SPEELUREN. Geïllustreerd met 6 Staalgravures door den beroemden teekenaar Schnor Gebonden in geheel linnen .stempelband, ƒ 2,40 partic. Aanbiedingsprijs ƒ 1 68 Dit werkje is uitmuntend geschikt als cadeautje voor jon-e jufvrouwen ; het ziet er in alle opzigten fraai uit Gerabd Keller, DE LYDFORDS, Een verhaal uit Engelands burgerkrijg. Geïllustreerd met 2 gekleurde plaatjes. Gebonden iu geheel linnen stempelband ƒ1,80 partic. Aanbiedingsprijs ƒ1 30

Sluiten