Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 46.

21 November.

1869.

ZONDAGSBLAD VOOR DE GEABOIVIVEERDE\

OP HET

NIEUWSBLAD vooe den BOEKHANDEL.

Uitgever J. M. VA1V 'T HA1FF , te Gravenhage. Inzending van Advertentie* enz. uiterlijk toTfctol^^

van plaatsing, even als voor het «Nieuwsblad.. Zonder het «Nieawsblad» is dit blad niet te bekomen.

BH de COMMISSIE tOt regeling Van het VERTALIB6S-RE6T Zfln I en geïllustreerd met platen en vignetten, door Gnstave Dore" 10e afl

Sedert de laatste Opgave, ingekomen, Onderstaande werfeen : ' Amsterdam, Gebroeders Binger. Gr. 4°. (blz. 291—322 met S pla-

K.th 1 e Ufl V:H°md m" : i Gte'ek'èn"(Nationaal) voor 1813. Onttnll.Wte.pr.ta 17

On 18 November 1869 "TT ^ ^ November 1869. 's Gravcnhage, H. L. Smits. Koy.8° (16 Hz )/Ó,10

Op 18 November 1869, door van Druten & Bleeker. j Overdragts-oorkonde en beschrijving Als

Amsterdam, Namens de Commissie, ! boven. Gr. 8». (16 blz.) f010

19 November 1S69. C. (Jaarelsen. ÖB&BNBR (Dr. G. A.), Robinson Crusoë. Met medewerking van op-

, voedkund.gen geheel op nieuw bewerkt naar de behoefte van den

Nieuwste Uitgaven in lïederland. tegenwoordigen tijd. Uit het Hoogduitsch door [)r. L. P. Ouwer-

Agenda voor 1870. Zwolle, W. E. J Tjeenk Willink Post 8° !°° « u plate"- s"^. *»» Ornton * Bleeker. Post 8". (XII

(8, 126 en 18 blz.) In linnen band! J ' ƒ0 60 gebonden S " ^ " Geï"- 0a** «

Alphen (Jhr. Mr. H. van), Java en het kuituurstelsel. Ie stuk. Hofdijk (W J ) Vo'o'r 300 ;»■»„ yt m«-l.i • i

's Gravenhage, W. P. van Stockum. Gr. 8°. (2 en 57 blz.) ƒ0 75 R„y 8° fbl S07 «o Jinu > f& ' & Zoon.

Almanak voor Hollandsehe blijgeestigen, voor het jaar 1870 Met' Humorist HM Ldite •' g* '*> ^ ' ^ fV~S

platen. N. .eri, 24ste jaargang. ScLn'hoven, S. E. van Nooten*' , ^'Z^gLïïfë. JsCWSfe ""'/ 4 '

8 • 0S4, blz. met 2 gelith. platen). Geïll. omslag. ƒ0,60. Kooiman Az (J ) Zie - Tannfr f

(Portefeuille-) voor 1870. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Wil- Lamkbs für r h 1 ls'l<i h.t ;„,,.. a. mi , Li ■

link. 12° (1 blaadie cartail /«n Ijamkks ^ur. ir. H.), 1813. Het jaar onzer vrijheid herdacht in eene

-_ L_Vz'k ,™ r u a r , ^°;26' 'f*!' P.1,0"dei' 15 NOTember 1869, in het Diaconie-Weeshuis der

~ plV/ Tn li 32,»- met,gekleurd omslag, ƒ0,10. Nederduitsche Hervormde Gemeente te 's Gravenhage. Uitgegeven

ld er P ««"Jfformaat, met roode ter voorziening in eene dringende behoefte ten aanzien van de klee-

rpnrrLr,„ii,, 1 n„ „,„f „om a i " ü'„2' i" „r?r weesraeisies- 's Gravenhage, A. van Hoogstraten & Zoon.

(rorteleuille-j. Op carton. 2 blz. druks. » 0,075. Gr. 8°. (28 blz) ffl,5

[1'Z-f.l£\& TH Almanakken. Logeman (W. M.), Natnurknndig schoolboekje. 2e stukje. Magne-'

(Kostertje). d2». Ingenaaid m groen perkament. . 0,07'. : tismus, elektriciteit en scheikunde. Met 108 in den tekst gedrukte

~ ~ ,i^ZT ■ Geb- m raar0k-' S°admet "0,30. houtsnee-figuren. 2e verm. eri verb. druk. Sneek, van Dniten &

— D bh 1 i 1K° \ " °' °- Bkcker- (1870)' Ki' 8" <55 bk> ƒ0 25

Driedikke) lfi'» Gr™ „„ " °'15- ! Magdalerja. Evangelisch jaarboekje. Uitgegeven ten voordeele'van

(Driedikke). 16 . Groen opl het Asijl Steenbeek, onder redactie van V A. Schuurman Johsz.

rvierdikkei lfi» T?o„^ „ ' "°,2°- f U \ Beij"en- 18e W»1*:- '870. Amsterdam, W. H. Kir-

(Vierdikke). 16 . Rood op, Kotterdam3che berger. Post 8». (2, VIII, 18 , 188, 22 en 18 blz. met 2 staal-

1Ro , ,i ^-.0,25. platen en titelvignet). Linnen prachtband. f2 90

(Hee d,kke).16«.Metrood^ J Monument van Neêrlands onafhankelijkheid. Onthuld den 17 No

?Ext a'dikM Tfi. Met ' U" °'35- „ Vemt>er l,869-'sGra'enhage, Ch. van Lier. 1 Blad lithographie./0,l5.

h 5" "° Nicolaï (W. F. G.). Zie: Feestcantate.

. „"X', , i )h"0,50. Oosterzee (J. J. van), De Heidelbergsche Catechismus in 52 leer-

YJ'uj'r } Enkhuizer. f -"0,15. redenen. 22e afl. Roy. 8». (2e di., blz. 4,01-4,52). Amsterdam,

thrifUln.- ioo t l"0'10- H. de Hoogh & C». Bij int. per afl. ƒ0,25; buiten ir.t. ƒ0,30.

1™ * ' i T■ l* j lD; I He' Matste woord. Toespraak na de ónt-

|'°e? 1e;kamr0' gTeb0Dden- met PaP'ef I»0,30. hulling van het Nationaal Gedenkteeken iu het Willemspark te

„prt. , \ a Insroen iéhte"'- | 's Gravenhage 17 November 1869. 's Gravenhage, M. ,1. Visser,

perkament gebonden. ] 25 . 0,40. Gr. 8°. (16 blz.) 5 ƒ0 25

letter"'''^'2''' Programma en Souvenir der feestelijkheden bij de onthulling 'van

irro™' npUür"? L i' met wit papier door- „ i bet Nationaal gedenkteeken voor 1813, te 's Gravenhage, op 17

. «rL'if l a " 1 eaana ( schoten en achterin. " °'45- «ovember 1809. 's Gravenhage, P. J. Kraft. 1 blad in plano met

(acnrnt-j. tj». in groent afbeelding. f0 05

■ (Schrijf- . Kantoor. 4». Doorschoten met w,t tot wegwijzing voor hen die wenschen te weten wat te geloovcn

pap;er- ;ngJnaa , T , t, j "°-50- van: tooveren, belezen, waarzeggen. Harderwijk. J. Wedding Gr.

(Schrijf-). Kantoor. 4». In losse bladen. 8°. (20 blz.) ƒ0 20

(Schrijf-). Magnus 4°. Met wit tusschen de Schmidt (L P) Zie - Tannfr ' '

fvArR^ltVT336"" - c v ../>. «■ Schubert (J. W.), Nog eenige belangrijke mededeelingen omtrent

(V41i Braam s &Thompson's Schrijf-). Mag- 1813. Utrecht, Keraink & Zoon. Gr 8°. (15 blz) f 0 10

nus. Met wit tusschen de datums. In losse bladen. Schuurman Johsz. (J. A.). Zie- Macdalena

Baker (S. W.), Aan land gespoeld of lotgevallen van een schipbreu- Schuurman (L. N.). Zie: Wet °

heTDKn,?iSedraSe,n T «'i6 1jn°°gfn.S 'V^ jaar- Uit ST4RING ^ W" C' H->' Alraanak m"r de" Nederlandschen land-

het hngefeh vertaald. Met 10 platen. Arnhem, Is. An. Nijhoff man, voor het jaar 1870. 23e jaargamr Zwolle W E J Tieenk

omslT'^ 90 \{\ " 279 b'Z- met 10 h°"^- ^ «»• Wi!li"k- P»t 8° 32, 56 en Vbl') In 'perkamenV/^ 50;

omslag ^2 90; gebonden ƒ3 50. in linnen / 0,75; in leder ƒ 1,25; id. verg. op snede ƒ175

I rren aC)RTezie rf/6' StCm (Ee"e' U" het Corps/bkreffende de"conceptlet tot regei ng

BoÉkeren Mf K^Vjl f.lT n a h u- ™ de be™»lering, het ontslag en het op pensioen stellen der mi?

koekeren (R. Koopmans van), De wonderbare historie van den "Lire officieren bij de zeemagt. Arasterdam , G. Theod Bom Gr

dapperen kapitein Jan Kanon, geboren te Amsterdam, Neef van 8°. (16 blz ) >0 ,2'

naarV^LTnn^' T^n" nT t^r9ierd ™r vUm ^ANNI,-R'S Pathologisch en therapeutisch zakwoordenboek Naar Tho-'

D°rM 'l'!™; D' Nüc>thoven ™" «oor. 4°. (49 blz. ! mas Hawkes Tanner's «Index of diseases» bewerkt door J. Kooi-

met 12 gelith. gekl. platen) f 1 80. , mm Az en L p ScbnjMt Tie, H c A Cam p t go

Uollfus (Chari.es) , De menschelijke natuur, in haar wezen en open- ' (6, 514 en 19 blz) campagne, f ost 8

barmgen. Naar het Fransch, door .1». de Vries. Amsterdam, Ge- Voorstel (Het) der regering tot wijziging van de armenwet beöor-

broeders Kraay. (1870). Gr. 8». (VIII e,i 318 blz.) ƒ2,90. deeld. Groningen, Gebioeders Hoitem. °Gr 8" (27 blz ) fO 30

feestcantate voor den dag der onthulling, 17 November 1869 Wereld bol (De). De jongste zee- en landreizen volgens Dr'w'

Beet, M «tf'^en voor 1818. Woorden van Nicolaas Harnisch, 1'. Heinzelman"» en andereu aan Sland Ifofk verhaald

Beets, Muziek van W. F. G. Nicola,. Op. 16. Klavier-uittreksel. door J. B. Rietstap. Met fraai gekleurde platen. 26e afl. Gronin-

utrecht Louis Roothaan. ('» Gravenhage, H. L. Smits). Roy. 8». gen, Arnhem, P. Noordhoffen J. Voltelen Gr 8° (IVe deel blz

en 111 blz. muziek en 16 blz tekst), ƒ 2,50; woorden afzon- 193—272). ' ' ƒ0 2ö'

p„t'* . , n ., , W- Wet van den 28 Mei 1869, Stbl. 97, regelende het toezigt op'het

ontaine (la), —De faoclen van — nagevolgd door J. J. L. ten Kata 1 gebruik van stoomtoestellen, benevens het besluit van 24 Sept.

Sluiten