Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

381

het ICngelsch. vert'iald. Arnhem, Is. An. Nijhoff & Zn. 8°. (4 cn 279 blz. met 10 platen). In geïll. omslag ƒ2,90; in verguld linnm stempelband ƒ3,50.

Boekeren (R. Koopmans van), De wonderbare historie van den dapperen kapitein Jan Kanon, geboren te Amsterdam, Neef van «Den man met het Houten hoofd." Versierd met gekleurde platen naar Gustave Doré. Leiden, D. Noothoven van Goor. 4D. (49 blz. met 12 gelith. platen in kleuren). ƒ1,80.

Brandt (M. G. W), Dienende liefde. Een boek voor het huisgezin. Vertaald onder toezicht en met voorrede van J. J. L. ten Kate. Utrecht, J, H. van Peursem. Postf. (8, 218 en 2 blz.) ƒ1,80; geb. ƒ2,25.

Consciencf. (Hendrik), Romantische werken. Ie—4e deel. Leiden, A. W. Sijthoff. (1867—1869). Imp. 8°. (4 en 382 blz met portr. iu staalgrav.; 4 en 432 blz.; 4 en 400 blz.; 381 blz.) In 2 linn. banden. Per band ƒ7,15.

Hetzelfde, ieder deel met 25 gelith. platen.

Per band ƒ9.24.

DioKENS-editie. 60e afl. Het verlaten huis. IX. Schiedam, H. A. M. Roelants. 12°. (He deel blz.225—282 met 4 gelith. platen, titels en omslagen). In geïll. omslag .ƒ0,30.

Dollfus (Charles), De menschelijke natuur, in haar wezen en openbaringen. Naar het Fransch, door J". de Vries. Amsterdam, Gebroeders Kraay. 8». (318 blz.) ƒ2,90.

Erica, Heden en verleden. Dichtbundel. Utrecht, Kemink en Zoon. Postf. (8 en 112 blz.) Z1.—

Feestcantate voor den dag der onthulling, 17 November 1869, van het Nationaal Gedenkteeken voor 1813. Woorden van Nicolaas Beets; Muziek van W. F. G. Nicolaï. Op. 16. Klavier-uittreksel. Utrecht, Louis Roothaan, ('s Gravenbage, H. L. Smits). Roy. 8». (2 en 111 blz. muziek en 16 blz tekst), ƒ 2,50; woorden afzonderlijk ƒ0,10.

Fontaine (la), De fabelen van —, nagevolgd door J. J. L. ten Kate en geïllustreerd met platen en vignetten , duor Gustave Dore'. 10e afl. Amsterdam , Gebroeders Binger. 4°. (blz. 291—322 met platen en vignetten). ƒ0,65.

Gedenkteeken (Nationaal) voor 1813. Onthullings-toespraken 17 November 1869. 's Gravenhage, H. L. Smits. Roy.8°. (16 blz.).A>,10.

Overdragts-oorkonde en beschrijving. Als

boven. 8». (16 blz.) ƒ0,10.

Gildemeester (D.), Ter nagedachtenis vau —. Zeven leerredenen, voorafgegaan door een levens- en karakterschets. Utrecht, Kemink en Zoon. Postf. (4 en 180 blz. met een gelith. portr.) ƒ1,25.

Grübnek (Dr. G. A.), Robinson Crusoë. Met medewerking van opvoedkundigen geheel op nieuw bewerkt naar de behoefte van den tegenwoordigen tijd. Uit bet Hoogdnitsch door Dr. L. P. Ouwersloot. Met platen. Sneek, van Druten & Bleeker. 12a. (12 en 258 blz. met 4 gelith. platen). Iu gelith. omslag ƒ 1,50; Geb. ƒ 1,80.

Handleiding voor hen , die drukproeven willen corrigeren. Door een deskundige. Amsterdam, Scheltema & llolkema. 8°. (12 Hz.) .ƒ 0,35.

Hofdijk (W. J.), Vóór 300 jaren. Historische herinnering. N°. 11. De Pelikaan. Utrecht, Kemink & Zoon. Fol. (blz. 507—560 met een gelith. plaat in klenrendr. en 4 blz. voorwerk). In geïllustr. omslag ƒ1,—.

Humorist (De koddige). Koddige en geestige anecdoten. Deventer, A. J. van den Siglenhorst. 12°. (96 Hz.) In geïll. omslag, ƒ 0,40.

Kerkvergadering (De algemecne) van 1869. Overgezet uit de Civilta Cattolica. Kerkelijk goedgekeurd. 20e atl. 's Hertogenbosch , W. van Gulick. 8°. (blz. 965—1018). ƒ0,35; voor de inteekenaren op "Studiën op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied." ƒ0,28.

Lamers (G. H.), 1813. Het jaar onzer vrijheid herdacht in eene rede, gehouden 15 November 1869, in het Diaconie-Weeshuis der Nederduitscbe Hervormde Gemeente te 's Gravenbage. Uitgegeven ter voorziening in eene dringende behoefte ten aanzien van de kleeding der weesmeisjes, 's Gravenbage, A. van Hoogstraten & Zoon. 8°. (28 blz.) ƒ0,25.

Land en volk van noordelijk Europa. Geschenk voor jonge lieden door J. C. Kesler Jr. en ,T. C Sander. Met platen. Rotterdam, W. N. C. Roldanus. 12°. (4 en 148 blz. met 4 gelith. platen in kleuren.) In linnen band. ƒ1,30.

Laurillabd (E.), Geen dag zonder God. Stichtelijke overdenkingen voor iederen dag des jaars. 15e afl. Amsterdam, D. B. Centen. 8°. (blz. 433—464). ƒ0,25.

Leijer (A. J.) , Het metrieke stelsel van maten en gewigten volgens de wet van 7 April 1869 (Staatsblad n°. 57) ten dienste van aannemers , ambachtslieden , ambtenaren , kooplieden , militairen , opzigters enz. 2e druk. Helder, L. A. Laurey. KI. 8°. (4 en 15 blz.) ƒ0,25.

Lewes (Geobge Henrï), Ons leven. Handleiding tot de kennis van het raenschelijk ligchaam, zijne behoeften en krachten. Naar het Engelsch, door 11. van Cappelle. Derde, goedkoope'uitgave. 5e afl. Amsterdam, Wed. J. C. van Kesteren & Zoon. Postf. (blz. 309—388 met in den tekst gedrukte houtgrav.) ƒ0,30.

Lintz (A. van), Kooproans-rekeningen , veranderd en gewijzigd naar de tegenwoordige behoeften. Derde deel. Bevattende, behalve nog iets over bet metrieke stelsel, de deelbaarheid der getalleu, bet gebruik en de toepassing van den regel van drieën in de koopmansrekeningen. Negentiende druk. Amsterdam, Schalekamp, vau de Grampel en Bakker. KI. 8°. (5, 112 en 12 blz.) ƒ0,40.

Logeman (W. M.), Natuurkundig schoolboekje. 2e stukje. Magnetismus, elektriciteit en scheikunde. Met 108 in den tekst gedrukte houtsnee-figuren. 2e verm. en verb. druk. Sneek, van Druten & Kleekcr.(lè70). KI. 8°. (55 blz. met in den tekst gedr. houtgrav.) ƒ 0,25.

I.UTHEit (Mart.), De knechtelijke wil, verklarende: dat de vrije wil

niet is, geschreven tegen D. Erasmns van Rotterdam. 2e afl. Gouda, B. H. Maaskant. 4°. (blz. 41—80). ƒ0,25. Magdalena. Evangelisch jaarboekje. Uitgegeven ten voordeele van het Asijl Steenbeek , onder redactie van J. A. Schuurman Johsz. en L. R. Beijnen. 18e jaargang. 1870. Amsterdam, W. H. Kirberger. Postf. (8, 16, 188 en 22 blz. met 2 staalgrav.). In linnen band en verguld op snee. ƒ2,90.

Meijes (R. Posthumus) , Toespraak na vervulde veertigjarige evangeliebediening gehouden den 7n November 1869 , des voormiddags in de Zniderkerk. Amsterdam , R. W. P.de Vries. 8». (16 blz.)ƒ0,20.

Monument van Neêrlands onafhankelijkheid. Onthuld den 17 November 1869. 's Gravenhage, Ch. van Lier. 1 Blad lithographie./o.ló.

Nieritz (Gustaaf) , Willem Teil. Een geschiedkundig verhaal uit de veertiende eeuw, voor junge lieden. Naar het Hoogduitsch. Met platen. Rotterdam, W. N. C. Roldanus. (1870). Postf. (136 en 2 blz. met 4 gelith. platen in kleuren.) In linnen band. ƒ1,50.

Niebstrasz (N. H.), De spoorweg Nijmegen-Arnhera met de overbrugging van de Waal en den Rijn. Met 3 bijlagen en 2 kaarten, 's Herlogenbosch , W. C. van Heusden. 8». (39 en 8 blz. met 2 uitslaande gelith. kaarten.) ƒ0,50.

Oldkmans HCz. (W.) Schetsen van kunstvoortbrengselen. Eeu leesboek voor de scholen. Eerste stukje. Amsterdam , Schalekamp , van dc Grampel & Bakker. KI. 8». (84 blz.) ƒ0,20.

Oostëbzee (J. J. van), De Heidelbergsche Catechismus in twee en vijftig leerredenen. 19e atl. Amsterdam, H. de Hoogh & G». Roy. 8». (He dl., blz. 401—4521. Bij intceken. ƒ0,25; buiten ir.t. ƒ0,30.

Het laatste woord. Toespraak na de onthulling van het Nationaal Gedenkteeken in het Willemspark te 's Gravenhage, 17 November 1869. 's Gravenhage, M. J. Visser. 8°. (16 blz.) ƒ0,25.

Pari teits-r ekeniug van Raap-Lijnolie , naar verschillende koersen per hectoliter, tegenover eeu gewigt van 100 kilogrammen. Groningen , L. Beekhuis Damste'. 32». (48 blz.) ƒ0,40.

Profs (li.) , De bergrede des Heeren en hare toepassing op het christelijk levea verklaard. Nieuwe (titel) uitgave. Leeuwarden, G. T. N. Suringar. 8°. (12 en 312 blz) ƒ1,25.

Programma en Souvenir der feestelijkheden bij de onthulling van het Nationaal gedenkteeken voor 1813, te 's Gravenhage, op 17 November 1869. 's Gravenhage, P. J. Kraft. 1 blad in plano met afbeelding. ƒ0,05.

Rietstap (J. B.), De wereldbol. Dc jongste zee- cn landreizen volgens W. Hamisch, F. Heinzclmann e. a. aan Neêrlands volk verhaald. Met fraai gekl. pltn. 26e afl. Groningen , Arnhem; P. Noordhoff, J. Voltelcn. Roy. 8°. (deel IV blz. 193—272).ƒ0,25.

Ruus (J. A.), De groote bevrijding naar 1 Joh. 3 : 8b. Leerrede tot wegwijzing voor hen die wenschen te weten wat te gelooven van: tooveren, belezen, waarzeggen. Harderwijk, I. Wedding. 8°. (20 Hz.) ƒ0,20.

Staring (W. C. H.) , Almanak voor den Nederlaiulschen landman, voor het jaar 1870. 23e jaargane. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. 16°. (112, 32 en 56 blz. met wit papier en een gelith. kaart.) In perg. ƒ0,50; in linnen ƒ0,75; in led. band ƒ1,25; in led. band en verg. op snede ƒ1,75.

Stem (Eene) uit het Corps, betreffende de concept-wet tot regeling van de bevordering, het ontslag en het op pensioen stellen der militaire officieren bij de zeeraagt. Amsterdam , G. Theod. Bom. 8°. (16 blz.) ƒ0,125.

Streckfuss (Adolf), Geschiedenis der wereld. Naar het Hoogduitsch bewerkt door B. ter Haar Bz. 38e afl. Leiden, firma van den Heuvell & van Santen. Roy. 8°. (Ve deel, blz. 505—584.)ƒ0,25.

Tanner (T. H.), Pathologisch en therapeutisch zakwoordenboek Naar Tanner's "Index of diseases" bewerkt door J. Kooiman Az. en L. P. Schmidt. Tiel, H. C. A. Campagne. Postf. (514 en 19 blz.) ƒ4.50.

Thackeuaï (W. M ), Romantische werken. 25e afl. Arthur Pendennis II. Schiedam, H. A. M. Roelants. 12». (Ie deel blz. 65—128.) In geïll. omslag. ƒ0,30.

Timotheus, Christelijke lectuur voor de Nederlandsche jeugd , voor school en huis. Met platen. Door J. H. van Linschoten. Medewerkers de Heeren: E. F. H. Wolf, J. Vermeer Az , J. P. Schaberg, C. F. Scböttelndreier, A. C. de Zwart, P. J. Moetou, P. Vergers, H. P. Mitze, H. G. Hartman, P. J. Drost, G. J. Willemsen. 3e jaargang. N°. 1. Zwolle, J. P. van Dijk. 4°. (12 blz.) Per jaargang van 24 Nos. ƒ 2,—; fr. p. p. ƒ2,50.

Tremadeure (Mlle Ulliacdb), Etienne en Valentijn of Waarheid en Logen. Amsterdam, J. D. Sybraudi. Postf. (167 blz. met 3 gelith. plaatjes) ƒ1,25. In verguld linnen stempelbandje ƒ1,50.

Verslag van den handel, de scheepvaart en de inkomende en uitgaande rogtcn op Java en Madura over het jaar 1867. Batavia , Landsdrukkerij, ('s Gravenhage, Mart. Nijhoff). 4°. (6 en 152 blz. met 3 uitslaande tabellen). In cart. band ƒ5,—.

Voorstel (Het) der regering tot wijziging van de armenwet beoordeeld. Groningen, Gebr. Hoitsema. 8°. (27 blz.) ƒ0,30.

"Vrij van zegel". Onze sociëteit na 1 Julij 1809. Bijvoegsel van de Purmerender courant. Purmerende, J. Schuitemaker. 1 gelith. blad schrijf in plano ƒ0,10.

Wat drinkt gijP Zeist, G. E. Nicolai & Coinp. KI. 8'. (24 blz.) ƒ0,10.

Wet van den 28 Mei 1869, Stbl. 97, regelende het toezigt op het gebruik van stoomtoestellcn, benevens het besluit van 24 Sept. 1869, Stbl. 154, tot uitvoering dier wet; met aanteekeoingen en alphabctiscb register door L. N. Schuurman. Zwolle, \V E. J. Tjeenk Willlink. Smal kl. 8°. (33 blz) ƒ0,25.

Wetiierell (E.), Casper. Een verhaal. 2e druk. Sneek, van Druten & Bleeker. 12°. (150 blz. met 2 gelith. platen). In gelith. omslag ƒ1,10; geb ƒ1,40.

Sluiten