Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

384

T>Ü deu ondergeteekende zal voor het einde dezer maand het licht JJzien eene brochure over het Octrooi der Javasche bank, doch alleen aan hen, die daarop uitzigt van plaatsing hebben, in commissie worden gezonden. Aanvragen daarvoor worden dus onder eerste couvert ingewacht door

P. N. van Kampen. [2407]

I

VOOR ST. NTCOLAAS.

n Seyffardt's Boekhandel verscheen zoo even:

UE KLEINE BAZAR. Eene handleiding voor Meisjes, die gaarne

uare poppen leeren Kleeden. 13". 53 bladz. 4 gekleurde Modelplaatjes en de noodige patronen, in geklenrden omslag . ƒ0,60. Frijunk's KLEINE SCHOOLATLAS , 9de druk, 1870, met 2

kaartjes vermeerderde uitgave ƒ0,60.

(Premie 13/12.) [2408]

Tvonderdag 25 November worden verzonden de vooruitbestelde ÜEx. van:

ICONOMANIE OF ZOO MAKEN DE'KINDEREN EEN PRENTENBOEK.

Men gelieve, om heen en weer geschrijf, bij nabestellingen te voorkomen, indachtig te zijn, dat het rabat thans is 20 °/0, met premiën 7/6■., 13/12 gesorteerd.

Wegens herdruk van eenige Nors. mijner KNIPPRENTEN kunnen de bestelde exempl. eerst den 29e verzonden worden. Men kan hierop intusschen gerust bestellingen aannemen, daar ze den le Dec. in ieders bezit kunnen zijn. Tot dezen datum neem ik op dit art. tegen vooruitbestellings-conditie nog bestellingen aan. Gedurende deze dagen verzend ik iederen avond naar Amsterdam ; alle navragen worden dus terstond geëffectueerd. Bestellingen van ƒ10,— en daarboven kan men mij ongefrankeerd zenden; beneden dit bedrag franco per post, of per couvert.

J. van Egmond Jr. [2409]

&ebroeders Hoitsema te Groningen, hebben uitgegeven en in commissie gezonden: HET VOORSTEL DER REGERING TOT WIJZIGING VAN DE ARMENWET BEOORDEELD. Prijs ƒ0,22', verk. ƒ0,30. Meerdere exemplaren in commissie verlangende, gelieve men die aan te vragen aan de Uitgevers. [2410]

Bij L. Beekhuis Damsté te Groningen is verschenen : PARITEITSREKENING VAN RAAP- EN LIJNOLIE, NAAR VERSCHILLENDE KOERSEN PER HECTOLITER TEGENOVER EEN GEWIGT VAN 100 KILOGRAMMEN. Inkoop ƒ0,32, verk. ƒ0,40.

Wordt op aanvrage in commissie gezonden. [2411]

Door H. Koster, te Arnhem, is op heden aan al de bekende koopers van het eerste gedeelte van Dr. C. Remigius Fresenius, HANDLEIDING TOT DE QUALITATIEVE SCHEIKUNDIGE ANALYSE. Naar de laatste uitgave uit het Hoogduitsch vertaald door Dr. W. F. Koppeschaaü, Leeraar in de Scheikunde aan de H. B. School te 's Gravenhage, verzonden het tweede gedeelte, waarbij de chromo-lithograpbische plaat. Het slot met titel, registers en algemeen omslag verschijnt omstreeks 1°. December.

Heeren Boekhandelaren, die tot heden verzuimden de vervolgen aan te vragen, gelieven dat ten spoedigste te doen. [2412]

J)

oor ons zijn heden verzonden de vooruitbestelde exemplaren van : Baker, AAN LAND GESPOELD. OF LOTGEVALLEN VAN

EEN SCHIPBREUKELING. Opgedragen aan alle jongens van acht tot tachtig jaar. Uit het Engelsch vertaald. Met 10 platen. Prijs gebonden: part. ƒ3,50 netto f2,80. Ingenaaid: part. ƒ2,90 netto ƒ2,30.

Aan enkele Confraters zonden wij het tevens in commissie. Wij verwachten van dit fraai uitgevoerde, echte jongensboek een goed debiet en zullen het in deze dagen druk annonceren.

Wie het verlangt en niet ontving, gelieve het aan te vragen.

II

Is. An. Nijhoff & Zoon. [2413]

eden is verzonden de 2e afl. van :

M. Luther, DE KNEGTELTJKE WIT, Cnmnleet in Q „ft

a 25 ets. de afl.

Confraters die verzuimd mogten hebben het getal hunner inteekenaars op te geven , worden ten vriendelijkste verzocht zulks te doen en.,m.°tg , a. z'jn die nog le afl. verlangen om mede te werken, r -in- 1,11 °P aanvrage zeer gaarne zenden. Die le afl. ongebruikt hebben liggen of geen uitzigt tot plaatsing hebben, gelieven zoo goed te zijn dezelve per couv. te rug te zen den.

Gouda, Nov. IE

B. H. Maaskant.

[2414]

Dden0vanaitbeStelde co mm! s e - ex e mp 1 a r en zijn verzon-

de Piano-forte UÏW' Me 1 o d i en - a 1 b u m voor

ÏII D. Kbüo DB KLEINE PIANIST. Opera-album.

Tevens zijn door mij afgeleverd de ,00? rekening gevraagde exempl. van : 000

CH, D,°Tf' .S™BTSBN EN VERHALEN. Post 8°. In linnen band. Met vignet.

Tot 26 Nov. a. s. blijft de gelegenheid nog opengesteld om hier¬

van voor rekening te bestellen, tegen den aanbiedingsprijs van ƒ1,40 met premie 4/31, 7/6 en 15/12. Na dien datum vervallen de aanbiedingsvoorwaardeu en wordt de premie 13/12. Daar het niet in commissie wordt gezonden, hebben zij, die van de aanbieding gebruik maken, alleen gelegenheid om er mede te werken. Eenige gekleurde winkelbilletjes ontvangt men er bij.

Rotterdam, 12 Nov. 1869. Hendrik Altmann. [2415]

VAN LENNEP-ALBUM , zamen ges teld door Nederlandsche Kunstschilders.

Heden verzonden wij aan HH. Kunst- en Boekhandelaren , die bij voornitbestelling hebben ingeteekend op het VAN LENNEP-ALBUM, de le aflevering met de noodige prospectussen, inteeken1 ij sten, affiches enz. Het zal ons ten hoogste aangenaam zijn, wanneer een ieder flink met deze precieuse uitgave zal willen werken. Wij twijfelen niet of het kunstminnend publiek zal ruimschoots de moeite beloonen , die men zich voor eene dusdanige onderneming getroosten wil. De vooruitbestelling met het extra voordeel daaraan verbonden, blijft ook nog tot den 25en dezer opengesteld.

Wij brengen tevens ter kennis, dat alle nabestellingen geregeld zullen worden afgeleverd van af den 25en dezer , zoowel met prachtbanden als portefeuilles.

Haarlem , 14 Nov. 1869. Ch. Binger & C°. [2416]

Ten voordeele van weduwen en weezen van de,- in den storm van 17 October 1869 verongelukte Zeelieden , zijn door Brückwilder te Vlaardingen aan de Boekhandelaren in het Rijk , verzonden Lijsten tot inteekening op de Leerrede over Joh. XI: 35, nitgesproken 24 Oct. 1869 door E. H. van Leeuwen , Theol. Dr. en Predikant te Vlaardingen , getiteld :

JEZUS TRANEN. Hij vertrouwd dat allen , die de lijst ontvingen, daarmee buitengewoon zullen gewerkt hebben, 1". om het doel der uitgave, 2°. om de ruime belooning voor de aan te wenden moeite, zijnde 33°/0 (12/10 met 20ö/0) en dat zonder eenige risico. — Dringend wordt men nu verzocht ten spoedigste franco opgaven te doen van het getal geplaatste exemplaren. [2417]

Heden komt van de pers : DE DOOPSGEZINDEN IN SCHOTERLAND. Historische schetsen door P. H. Veen, Predikant bij de Doopsgezinde Gemeente te Bovenknype. 176 bladz. fl,— partikulier. HH. Confraters die uitzigt tot plaatsing hebben, gelieven per couvert in commissie aan te vragen.

Leeuwarden, Nov. 1869. H. Kuipers. [2418]

Bij G. Portielje & Zoon, te Amsterdam, is verschenen: GESCHIEDENIS DER CHRIST. KERK IN NEDERLAND, van de vroegste tijden tot onze dagen, onder redactie van de Hoogleeraren B. ter Haar en W. Moll, met medewerking van de voornaamste Godgeleerden. Twee deelen compleet, met Staalplaten. Ingenaaid ƒ20,10; netto ƒ15,64.

Dit werk voor eene algemeene in comm.zending niet wel vatbaar, is door ons aan eenige Confr. gezonden, terwijl het voor belangstellenden ter beschikking is.

Op de Ex. die ons vóór 1 Januarij a. s. worden opgegeven als voor rekening gehouden of'besteld, wordt 10 °/0 korting toegestaan van den netto prijs.

Des verlangd, wordt dit werk in maandel. afl. van 50 Cts. partic. afgeleverd. [2419]

Heden zijn door ons verzonden de voor rekening vooruitbestelde en commissie-exemplaren van : B. ter Haar Bzn., PHOTOGRAMMEN. Schetsen en verhalen. 1 deel post 8°. 15 vel. Ingenaaid: ƒ1,90 verkoop, ƒ1,52 netto. Gebonden : ƒ 2,25 verkoop, ƒ 1,80 netto. Heeren die meer commissie-exemplaren verlangen, vragen s. v. p, aan. Gebonden exemplaren worden niet in commissie gezonden. Nijmegen en Arnhem, Adolf Blomhert en J. Heuvelink. 23 Nov. 1869.

NB. Alle aanvragen te doen aan J. Heuvelink ; hij alleen is met de verzending belast. [24201

Bij G. Hoogwinkel Jr. , photograaf te Rotterdam, is voorhanden: HET PORTRET VAN FREDERIKA BREMER, Cabinet formaat 60 Cts., netto 30 Cts. Album » 30 « „ 15 » Premie 7/6.

Bestellingen gelieve men in te zenden bij J. J. Kluit Cz. te Rotterdam. '2421"'

Pieter J. G. F. Schouten te Delft biedt aan: COPIEERBOEKEN voor de pers 250 folio . . . ƒ0,871 500 «... - 1,10 750 » 1,65 » 1000 » .... 2,20 met premie 13/12, gesorteerd genomen wordt voor premie 7' °/ korting afgetrokken.

Witte kastranden per 100 dozijn. . . ƒ2,75

» » bij 500 dozijn » » » _ 2 65

* 1000 " " * »■'.'.- 2,50 franco Amsterdam. PRENTEBOEKEN, Kindervreugde, 4 soorten 3 ct. " in 12 soorten 51 „

met premiën 55/50, 115/100, 300/250. * [2422]

GEDRUKT HU O. MLOMMEKDAAL.

Sluiten