Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F. 47.

28 November.

1869.

ZONDAGSBLAD VOOR DE GEABO\NEERDE\

OP HET

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL.

Uitgever J. M. VAN 'T HAAFF , te 's Qravenhage. Inzending van Advertentiën enz. uiterlijk tot Zaturdag 's middags. Conditie van plaatsing, even als voor het « Nieuwsblad.» Zonder het «Nieuwsblad" is dit blad niet te bekomen.

Bij de COMMISSIE tot regeling van het VERTAIIN6S-RE6T zjjn i thineus, ons dorp.

sedert de laatste opgave, ingekomen, onderstaande werken: i 1 VAN Lennep, klaasje zevenster.

„ * t„uxt m , , «■"•"»»4"<w *» j smits) bkieven en oitboezemingen.

BÜRGON Rev JOHN w. a plain comraentary on the Four Holy 1 ScHIMMEL SPROKEN EN VERTELLINGEN.

Gospels. 4 vol. Oxford and London 1865. Aangeteekend 25 No- ; j Jehrold> BEDSERMOENEN.

W-T.e?^,\ I i-rirv». „H°T''„ • • ¥ v 1 Jonathan, WAARHEID EN DROOM EN.

HuLSKAMP, IRANZ Pinsbuch Papst Pms IX io seinem Leben , WniKLKR p ARBEID EN RIJKDOM.

nnd Wirken. Ie Lief. Munster 1870. Aangeteekend 25 November j JANE gyRE OF HET leven EENER GOUVERNANTE.

1869, voor j. w. van Leeuwen. j Bb0UWEI{j LEESGEZELSCHAP TE DIEPENBEEK.

Amsterdam, Namens de Commissie, j Chonia , WAT er VAN DIEPENBEEK werd.

26 November 1869. C. Ca.arei.sen. \ AVONTUREN VAN MUNCHHAUSEN.

— 1 van Lennef, FERDINAND HUYCK.

«evraagdc boeken : 1 DRBNTSCHE ASSESSOR OP REIS.

2041 De aardbol. (Laarman). Compl. of 3e deel. Prijsje. 1 van Koetsveld, PASTORY VAN MASTLAND.

2042 Nederl. Magazijn. Jaarg. 1S68. Zindelijk gelezen kan dienen. 1 Waltek Scott, WAVERLEY.

2043 Kramer's Kunstwoordentolk. Gr. 8°. En Romans van Mühlbach en Diokens.

2044 Nederlandsche Encyclopedie. 15 dln. Zutph. en Leiden. Zindelijk gelezen exemplaren kunnen ook dienen. [2426]

2045 van Uije Piktbrsk, Handboek voor notarissen. ————

2046 Andriessen, Een Engelsclie jongen. (Goed geconserveerd). r\e Boekhandelaar J. C. TlBtsoou te Vlissingen, vraagt voor reke-

2047 v. Deventer, Dageraad der vroedvrouwen. Leiden 1696. JJning per post: 1 ex. van KERSBOEKJES, liefst dit jaar nit-

2048 Duval, Voedsel, voedselbederf en voedselvervalsching. Nijgh. gegeven, van 5 tot 15 cent, geschikt tot uitdeeling op een Zon-

2049 Theoiis. 1840—1869. Kompleet. dagschool. [2427]

Aangeboden boeken s

980 Werken van Cats. (Uitg. Tul). Prachtb. geb. Fraai. ivrogmaals verzoek ik beleefdelijk onder eerst couvert terugzending Meestbiedende. ^der onv er koe hte exemplaren van :

981 Storm van 's Gravesande, Handl. tot de burger!. Christine Muller, LIEF EN LEED UIT EENE KLEINE en milit. bouwkunst. 1843. Met de atlas van 63 pl. WERELD. 2 deelen.

in fol. in nette portefeuille. Ue exemplaren die ik vóór 5 December niet heb terug ontvangen,

982 Schiller's Werke. Roy. 8°. Gebonden. Nieuw. . . ƒ 1,60. moet ik ï00r rekening noteren.

983 Gedichte. Diamant. » «... - 1,60. Amsterdam, 26 Nov. 1869. P. N. van Kampen. [2428]

984 » Post 8°. » ..... 1,60. . —

985 Goethe's « Diamant. » ...... 1,60. BANDEN. — DE GÉNESTET.

986 » Post 8°. » 1,85. nnze voorraad losse banden is wederom ten einde. Wij laten

987 Nederl. auteurs. Romant. werken van Mevr. Bosboom- Uthans op nieuw een partij maken, die in de eerste week van Toussaint. 4 exx. Per aft - „,18. December gereed zal zijn. Wie ze nog noodig heeft gelieve ten

988 Provinciale atlas van Nederland. Uitg. Bogakrs en spoedigste te bestellen; ook zij die hunne aanvraag terug ontvingen Smulders & C°. Geb. in heel linn. in plano 3 exx. h - 5,25. met bericht dat de voorraad was uitgeput.

989 Koster, Chequeriana. Gebonden - 1,50. . , , „ ,„„„

990 ten Kate, De planeten. Geb. in prachtb. verg. op sneê. - 6,80. Sterdam, 25 Nov. 1869. Gebroeders Kraaï. [2429]

991 ter Gouw, Volksvermaken. Per ail - „,27. '. '.

. . , . ,. r Tï/ordt te koop verlangd eeu soliede kleine SNIJMACHINE.

Aanvragen of aanbiedingen franco. Wn r •■ r i -i * ,t <■ i

TT Opgaaf van prijs, fabrikaat en grootte, franco, onder t N°.

Men gelieve vooral niet te verzuimen bij Aanvragen of dezer Advertentie, aau den Uitgever dezes. [24301

Aanbiedingen de vóór de Werken aangegeven Xos. op

te geven aan DRUKPERS.

Uitgever. ^ n vraagt te koop een gebruikte IJZEREN BOEKDRUK-

.. IrlPERS nog in goeden staat.

ADVERTENTIËN. Opgaaf van prijs en grootte van den degel enz., franco, onder

'tN«. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. f2431]

riNSRE thiere IN HOF UND haus. 13 Original Zcich-

Unnngen mit Text von Heinrich Leutemann. — Leipzig, The- uitgevers.

odor Lissnkr, nndergeteekende berigt hiermede dat door hem bij zijoen bestaandeu wordt door den Heer j. j. A. Gouverneur voor mij bewerkt, om UBOEKHANDEL eene geheel nieuwe BOEKBINDERIJ is opzeer spoedig te verschijnen. gericht. Door de aanschaffing der nieuwste gravures benevens een volQroningen, 24 Nov. 1869. j. B. Woltkrs. [2423] doeni1 personeel is hij in staat gesteld tot de levering van alles wat . ^ op eene volledige Boekbinderij gevraagd kan worden,

De ondergeteekende vraagt voor 1870: Voor ie 'evering van losse banden neemt hij de vrijheid zich aan

1 GIDS. — 1 TIJDSPIEGEL. — 1 nederland; te bevelen,

in maandel. af]., ongeveer 1 maand na uitgave; zindelijk gelezen Modellen worden op aanvraag geleverd, terwijl hij voor net werk

Aanbiedingen per couv. den Heer p. M. van der Made. spoedige uitvoering en billijke prijzen zorg zal dragen.

Dalfsen. j. Reurslag. [2424] Groningen, Oct. 1869. P. van Haren. [2432]

SC. van Doesburgh te Leiden, vraagt: het ADVERTENTIE-blad

.1 Bildkrdijk en Vrouwe Bilderdijk, DICHTWERKEN. Com- voor de provincie Drenthe en voor de gemeente Assen,

pleet. Gebonden. waarvan Zaterdag 27 November het le en vervolgens eiken Zaterdag

1 Tollens' DICHTWERKEN. Compleet. Gebonden. eeB nommer verschijnt, biedt goedkoopcgelegenheid aan tot het plaat-

1 HISTOR. ZETTSCHRIFT herausg. von h. von Sybel. Jahrg. sen van annonees, ik 5 cent per regel.

1865, 1866, 1867 en 1868. Duizend exemplaren worden van elk nommer gratis verspreid.

I Krul, het CHRISTELIJK KERKJAAR. hh. Uitgevers worden hierop attent gemaakt en beleefdelijk tot het

1 Palmer, KATECHET1ËK door E. Moll. plaatsen van advertentiën uitgenoodied.

1 Scheffer, PROEVE eener ZUIVERE BEHANDEL D. hei- . ,„ „

DBLB. CATECHISMUS Assen. Willem van Gorcum. [2433j

Prijsopgaven per couv. zullen hem aangenaam zijn. [2425]^ ^ÏTjEUGD VAN KONING HENDRIK, door Ponson du Terrail,

PNoordhoff te Groningen, zoekt en vraagt om aanbiedingen: e°mpleet in 8 afdeelingen.

.1 Toussaint, HET HUIS LAUERNESSE. Rotterdam, Nov. 1869. j. Bergé. [2434]

Sluiten