Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

386

VAN SAWTErV'S VOLKSATLIS V AIV AfcLE DEELEN DER AARDE.

. . In SS gekleurde kaarten. Prijs Ï5 cents ; in geheel linnen ƒ1,10.

rn weinig tijds zijn eenige dnizende exemplaren van dit artikel verkocht. Geen nuttiger en goedkooper St. Nicolaasgeschenk voor kinvo" aat er- Daarenboven zullen wij het artikel druk annonceren, zoodat er stellig buitengewoon veel vraag naar dit artikel zijn zal. Wij leveren het met 30% en tot 30 November e. k. met de premiën 5/41., 10/9, 17/15, 30/26, 50/42, 60/51 en 100/83.

Leiden, 22 Nov. 1869. van den Heuvell & van Santen. [2435]

T\oor Jac. Suykerbuïck te Rosendaal is aan Z. M. de vergunning rr G. Bom te Amsterdam, geeft uit de 2e druk van:

■Ugevraagd om hij zijn naam dien van van Poll te voegen, ten JLI.E. Gerdes, DE KONINKLIJKE WET OF VERTELLINGEN

einde zich met zijne wettige nakomelingen in het vervolg te mogen VAN DE TIEN GEBODEN.

noemen en teekenen van Poll-Suykerbuyck. Een zeer gevraagd kinderboekje, met 5 zwarte plaatjes,

^3° Tot eene rigtige bestelling gelieve men in het vervolg alles PriJs /°.40: ver.k- ^0,50.

wat voor mij bestemd is, te adresseeren aan Wordt niet in commissie gegeven, maar tot 20 Dec. berekend

4/3t — 7/6 — 15/12i-

_____ 3*°- TAN Poll-Soikbhbdïok. L2436] Evenzoo zullen de overige jaargangen 2 tot 5 van :

~~ — Gerdes, SAMUEL

DAGELIJKSCHE CORRESPONDENTIE PER SNELTREIN waarin voorkomen de bekende verhalen- Jan van Diemen- de

MET GEHEEL DÜITSCHLAND. Marskramer; de gespleten balk; de Koninklijke wet •

Prijsberekening van den Thaler voor boeken netto de Slang in het Para dij s enz., thans a ƒ1,80 per deel gean-

a ƒ 1,50, voor muziek netto a ƒ 1,35 op driemaan- nonceerd en van:

delijksche rekening. Gerdes' MAANDBLAD. 1 e — 3e jaargan g,

f)»ta«flIï :.„,t waarin: de beide Kersfeesten; een Kersavond in Amster-

UALMANACH DE GOTHA. 1870. dam; de satijnen das enz., aan part. voor ƒ1,- aangeboden,

£*™*_LM.NIATUR-ALMANACH. 187°- gesorteerd naar keuze van den hesteller, zoolang de voorraad strekt

VOLKSKALENDER DES KLAD DER ADATSCH. 1870. worden afgeleverd: SAMUEL a ƒ1,44, MAANDBLAD a ƒ 0 80

Bün8en,_ DIE EINHEIT DER RELIGIONEN. I. netto per deel met de premie-berekening als boven. Alles netjes

Gratis te bekomen: ingenaaid. f24421

CATALOGUS COLLECTION LITOLFF. ~ „ grp MTnnTAAC, : •

Op deze muziek verleen ik 40% rabat. V00R ST- ,NICOLAAS.

Voor bestellingen houdt zich aanbevolen \a SEïrFARDT s Boekhandel verscheen zoo even:

„ . IDE KLEINE BAZAR. Eene handleiding voor Meisjes, die gaarne

Uromngen. p. Nooedhopf. [2437] hare poppen leeren kleeden. 12». 52 bladz. 4 gekleurde Model-

plaatjes en de noodige patronen, in gekleurden omslag . ƒ0,60

onderstaande circulaire is door ons vrij algemeen verzonden: Frijlink's KLEINE SCHOOLATLAS, 9de druk, 1870, met 2

v/Het zou ons aangenaam zijn, dat het nagelaten dichtwerk van den kaartjes vermeerderde uitgave ƒ0,60.

onvergetelijken van den Bergh dezen winter niet overal voorhanden (Premie 13/12.) ' [2443"'

was, want daartoe hebben wij het restant der oplaag alleen in com- ■

missie te zenden, maar overal met wat meer dan gewonen ijver aan l_en 2°en November zijn door mij verzonden de vooru it bes te 1de

de belangstelling van het publiek werd aangeboden. Daarom doen wij Uexemplaren van:

daarvan bij deze onderstaande aanbieding, en zullen wij van onze VADER TIM. Een verhaal uit den tijd van de vervolging

zijde door voortdurende advertentiën de aandacht er op gevestigd houden. der Hugenooten, door A. Hardenberg. Naar het Hoogduitsch

De van Brochaus. Netjes gebonden met 4 platen. Part. ƒ 1,90,

HENOCH ARDEN, door S. J. van den Bergh , naar het Engelsch netto ƒ1.52.

van A. Tennïson, met een voorbericht van J. J. L. ten Kate, Bij aanbieding ƒ1,35, met de premiën 4/3_, 7/6, 14/11;

ju kl. 4°. met gegraveerd portret, titel in kleuren en goud, en ge- eQ !? commissie:

illustreerden omslag, waarvan de prijs is ingenaaid ƒ2 50 en in een W' J- VAN DEE LeLIE' DE HULPpHEDIKER. Zestal toespra-

fijnen linnen band ƒ 3,50 particulier, wordt tot medio' December ken v00r het Neder 1andsche volk. Prijs 50 cents, netto

aangeboden met 10% extra rabat en de premiën 3/2', 5/4 en 8/6 40 cents- .„,„. -.

Premiebanden berekend a 75 Cts. Met premiën 8/7, ra eens aangevraagd.

Onder de poëzij van den jongsten tijd komen weinig uitgaven voor, Gorinchem. C. Schook. [2444]

zoo geschikt voor cadeau als deze. Het werk is bij de voordragt van ; ~ ; " ■ ■

den dichter met grooten bijval aangehoord, de uitvoering is smaakvol DIETEK J- G- F- Schouten te Delft biedt aan:

en de prijs aanmerkelijk beneden die der gewone prachtwerken en COPIEERBOEKEN voor de pers 250 folio . . . ƒ0,871

jaarboekjes. " " » 500 «... - 1,10

Nog zijn verzonden de prospectussen van het: " " " '50 " • • • - 1,65

NAAMREGISTER VAN HERVORMDE PREDIKANTEN enz f \ , " 10°°./' ' " '. "3?°,

w. . . . . ... • met premie 13/12, gesorteerd genomen wordt voor premie 7» °/„

Wie ze niet ontving en er mee wil werken, gelieve ze aan te vra- korting afgetrokken,

gen. Van onzentwege is aan alle Predikanten een bijzondere circulaire Witte kastranden per 100 dozijn ƒ2 75

toegezonden. De prijsverhooging na het sluiten der inteekening maakt „ „ bij 500 dozijn » » . . 2'65

het nemen van een paar exemplaren voor den winkel tot een voor- „ „ „ 1000 » » » « ' 210

deelige speculatie. franco Amsterdam. '. ' * " '

'sSage, 26 Nov. 1869. De Erven Thierry & Mensing. [24381 PRENTEBOEKEN, Kindervreugde, 4 soorten 3 ct.

'_ » in 12 soorten 5_ »

pij mij is ter perse om binnen zeer kort te worden uitgegeven- met Prettiiën 55/50, 115/100, 300/250. [2445]

ÖVOOR LEDEREN MORGEN, Dagboek v o o r H u is gez in The SHILLING CREAMLAID NOTEPAPER , prima kwaliteit,

of Binnenkamer, van C. H. Spi/rgeon , door P. Hubt. I- • ...i , i> • ia i • s T ""°,"c"''

n;t i.„ ï, t." i • t on ï. . oao ii j ■•, Ara sierlijke omslagen. Per riem van 16 pakjes a 20 caterns ƒ8,—.

druk Tnl V6l A A P d \e,DnnnVaP "r^T. üe GULDENS PAPETERIE is een nette doos, bevattende 00

door de g • d « • ïel"Spreld Ëu ,kïerw,achfc vel 8». Creamlaid postpapier en 100 vel d». Enveloppen,

door de vereemging der namen van Spurgeon en Huet ook in pri-s

ons land daarvan een groot debiet. Daarom heb ik den prijs beriaald 'J Vt» w t t . s, v„ , u m.,^

f i an i. j-\? En ... ah ï. •■ , ,1. Uitgaven van Wed. L. Lazare & Zoon, s Hage. f24461

op ƒ 1,90 part. en ƒ1,50 netto. Alleen bij voor u11 be stel 1 ing ! ° l<,"»j

lever ik 7/6», 13/12. Na de uitgave kan ik geen hooger premie toe- KASSIERS KANTOOR VOOR DEN BOEKHANDEL.

staan dan 13/12' , 25/24. Wie van deze aanbieding gebruik wenscht ™ ondergeteekende herinnert dat de kostelooze toezending van

te maken, gelieve mij zijne order onverwijld te doen toekomen, ter- JU Wissels, dagelijksch kan geschieden aan zijn Hoofd-Correspon- .

wijl het mij tevens aangenaam zal zijn aanvragen om Ex. in com- dent, den Heer J. D. Sïbrandi te Amsterdam.

wrtawEol inndT?en -en' dl T'-f Wer\b' V- d°°r C0': Haarlem- Nov- 1869- J- P- ™ Klerk. T2447]

poriage nog m dit jaar op ruimer schaal willen werken. _____J J

Amsterdam, 23 Nov. 1869. w. H. Kihberoer. [2439] Gemengde Berichten.

Gebroeders^ Hoitsema te Groningen, hebben uitgegeven en in Dag- en Weekbladen,

commissie gezonden: Schiedamsch Nieuws- en Advertentieblad. Schiedam, C. H. Juno.

HET VOORSTEL DER REGERING TOT WIJZIGING VAN Verschijnt eiken Zaturdag. Abonnement per drie maanden 25 cents

DE ARMENWET BEOORDEELD. Prijs ƒ0,225, verk. ƒ0,30. v00r Schiedam; buiten de gemeente franco per post 40 cents. Adver-

Meerdere exemplaren in commissie verlangende,'gelieve men 'die tentiën van 1—10 regels 50 cents, iedere regel meer 5 cents, voor

aan te vragen aan de Uitgevers. T2440] weldadigheid 3 cents per regel.

B~ ij G. T. N. Su^i^IT17LeIu^arde^ verschijnt -~ Courant. — Bijvoegsel. — Drukwerk. — Postwet.

HET OEKUMENISCH CONCILIE'uit een Pr o t e s t an t sch Men verneemt dat bii ministeriële dispositie onlangs is bepaald,

oogpunt beschouwd. Door J. B Weeeman Predikant te dat bi-' couranten Seen ander soort van drukwerk meer mag gevoegd

Leeuwarden. 30 cents. ' ' worden. Indien dit gedaan wordt, valt de courant in de termen van

HH. Confraters, die deze brochure niet in commhsie hebben ont- art' 13 der Postwet Als 6ijvoe9sel kan alleen worden aangemerkt

vangen, maar voor het debiet daarvan werkzaam willen zijn zullen hetSeen van het nommer, hetwelk verzonden wordt, een integrerend

ze op hunne aanvrage met eene best el lingl ij st worden toege- deel uitmaakt.

ZOni^eD- [2441] gedrukt bij c. blommendaal.

Sluiten