Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

388

Sijthoff. 12°. (8 en 212 blz.) In linn. prachtb. en verguld op snede ƒ2

Kits van Heijningen (G. P.), Claudia Procla. Een vrouwenbe'eld! (Opgedragen aan H. M. de Koningin). Deventer , H. J. ter Gunne Postf. (8 en 252 blz.) ƒ1,90; geb. ƒ2,50.

Kübler (Mevr. M. S.), Verstandelijke opvoeding der kinderen,' of de ontwikkeling van den geest en de zintnigen , in de verschillende tjjdperken van den kinderlijken leeftijd. Naar het Hoogduitsch door F. A. G. Holtkamp. Zwolle, van Hoogstraten & Gorter. (1870) Postf. (8 en 158 blz.) ƒ1,25.

Kuijpers (F. H. W.), Geschiedenis der Nederlandsche artillerie'van de vroegste tijden tot op heden. Ie deel. Nijmegen , Adolf Blomhert. (1870). Roy. 8°. (12 en 319 blz. met een gelith. portret en atlas van 11 gelith. platen kl. fol. obl. ƒ6,95. Cpl. met nog één deel en atlas.

Laurillard (E.), Geen dag zonder God. Stichtelijke overdenkingen voor iederen dag des jaars. 16e afl. Amsterdam, D. B. Centen. 8°. (blz. 465—507 en 8 blz. voorwerk). Voor de inteekenaren gratis. Het werk cpl. in gelith. omslag ƒ4,25; in linn. band ƒ4,75.

Lefèbre (L. J.), Nationale outhullingsmarsch 17 Nov. 1869. Gecomponeerd voor piano en eerbiedig opgedragen aan Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden, 'sGravenhage, F. J. Weijgand en Comp. 4°. (4 blz. muziek). In gelith. omslag ƒ0,60.

Meesterstukken (De) der buitenlandsche letterkunde. 31e'afl. (Goethe's Egmond vert. door J. A. van Eeden). Amsterdam G L Flinke. 12°. (92 blz.) ƒ0,25.

Melodiën (De) van den vervolgbundel op de evangelische gezangen, voor orgel r piano-forte of gemengd koor vierstemmig bewerkt en met voor-, tusschen- en naspelen voorzien door J. B. Litzau. Voor rekening van den autenr. Rotterdam, G. Alsbach & C°. KI. fol. oblong. (4 en 59 blz. muziek). In gelith. omslag ƒ4,50.

Motley (J. L.), De opkomst der Nederlandsche Republiek. 2e Afdeeling. Geschiedenis van de Vereenigde Nederlanden van den dood van Willem den Eersten tot het twaalfjarig bestand. V Ie deel. 3e afl. 's Gravenhage, W. P. van Stockum. Roy. 8°. (blz. 289 -354 en 28 blz.) ƒ1,10.

De opkomst van dé Nederlandsche Republiek. Tweede

Afdeeling. Geschiedenis van de Vereenigde Nederlanden sedert den dood van Willem den Eersten tot het twaalfjarig bestand. Vle deel. 2e—3e afl. 's Gravenhage, W. P. van Stockum. Postf. (blz. 193 — 396 en XXXIII blz) Per afl. ƒ0,80; VI Deelen cpl. ƒ16,80.

Niemeijer (Felix von) , Leerboek der bijzondere pathologie en therapie, vooral met het oog op physiologie en pathologische anatomie. Naar den 7en Hoogd. druk geheel op nieuw vertaald onder toezicht van J. Zeeman. 2e druk. He deel 5e en 6e afl. Tiel en Amsterdam; H. C. A. Campagne en D. B. Centen. Roy. 8°. (blz. 321—480). Per afl. ƒ 1

Nijhoff (P.), Het voornaamste uit de geschiedenis van Gelderland aan jongelieden verhaald. 2e herziene uitgave met eene voorrede van L. Ed. Lenting. Arnhem, Is. An. Nijhoff & Zoon. 12°. (6 , 339 en 2 blz.) ƒ 0,90; met twee gelith. platen en in linn. band ƒ 1,90.

Over de waarde en de beteekenis van het aanstaande Concilie. Beschouwingen van een Katholiek. Krommenie, I. de Haan. 8°. (16 blz ) ƒ0,25.

Proeve eener betere regeling van het indisch comptabiliteits-wezen, door K. v. S. I. Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer en verantwoording der geldmiddelen van Nederlandseh Indië. Eerste stuk: beheer. Batavia, H. M. van Dorp. (Amsterdam, J. Noordendorp). 8°. (12 en 112 blz.) ƒ2,80.

Reuter (Fritz), Gedroogde kruiden. VI. Zijn doorluchtigheidje. Naar den 3en druk uit de Mekklenburgsche volkstaal vrij vertaald door A.'G. Leiden, P. Engels. (1870). 8°. (4 en 290 blz.) ƒ2,90.

Schaberg (J. P.), Onderzoekt de schriften. Plaatjes over de bijbelsche geschiedenis met bijschriften. Oude en Nieuwe Testament. 2 stukjes. Kampen, G. Ph. Zalsman. Kl. 8°. (22 gekl. plaatjes in houtgrav. met bijschr.) Per stukje ƒ0,25.

Hetzelfde onder den titel: Zalsman's prenten. A.

Oude Test. 1—4. B. Nieuwe Test. 1—4. Ieder n°. 1. 1 bl. schrijff. in plaDo met 6 plaatjes en bijschr. Per boek ƒ0,35; gekl. ƒ0,50;

per riem r 5,— ; gekl. ƒ5,50.

Kinderboeken: Asschenoester of het dazen mniltie- Frank

Frits de boonenstaak; De schoone slaapster in het

K. H. schadd. Kl. 4". Per n". van 4 b z. tekst

ƒ0,50.

Jan Leendertz. 32°. Op 8°.

/ n A.n

Statistiek van het gevangeniswezen over 1867.'s Gravenhage, (van Weelden & Mingelen). Roy. 8°. (8 en 165 blz.) ƒ1-

Uiikens, De volmaaktheden van den Schepper in zijne schepselen beschouwd. B0e-Bl afl. Leeuwarden, G. T. N. Suringar. Roy. 8°. (IVe deel, blz. 289—384). /030

Veen (P. H.) De Doopsgezinden in Schoterland. Historische schetsen. Leeuwarden, H. Kuipers. Postf. (176 blz.) ƒ1 -

Veer (T. J. van der), Het nationaal gedenkteeken te 's Graven! hage. Open brief aan den vervaardiger den heer L. J. S. van Kempen. Utrecht, J. L. Beijers. 8°. (16 blz) ƒ0 20

VTuN J,Zit f-R^H' faad en b-tnar.'ten twintigtal voor'beelden mt de H. bchrift ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld Een leesboek voor school en huis 2e druk Kam pen, G. Ph. Zalsman. Kl. 8°. (64 blz.) ™ ^druk_Kam-

V er zameling van konsulaire en andere berigten en verslagen óver nijverheid, handel en scheepvaart, uitgegeven door het ministerie van buitenlandsche zaken. Jaargang 1869. He deel, 3e—6e atl 'sGravenhage, van Weelden & Mingelen. Imp. 8°. (blz. 81—240)!

ƒ1,40'.

SCHADD s

de renzendoode

bosch. Amsterdam,

met 6 gekl. platen in s-eïll nm.l>„

Scheurkalender. 1870. Amsterdam, vlak.

Vries (J. de;), Tweede leesboekje voor kinderen. 2e druk Kampen

G. Ph. Zalsman. KI. 8°. (32 blz.) ƒ0,10'. Vriese (Paul Vredeman de), Plusieurs menuiseries comme por-

tauh , garderobbes, buffets, chalicts, tables arches, selles, boncs, escabelles, rouleaox a. pendre tonailles, casses a verres et beancoup d'antres sortes d'onvrages. Le tout fort artistement adjencé et marqué par le famenx — Nonvellement mis en lumière par Guillaume Antoine van Trigt. L'an 1869. Bruxelles, Dordrecht; G. A. van Trigt, P. K. Braai 40 photolith. platen. KI. fol. in portefeuille, ƒ13,75. Wet van den 7 April 1869 (Staatsbl. N°. 57) betreffende de maten, gewigten en weegwerktuigen; benevens het reglement, vastgesteld bij koninklijk besluit van 16 Oct. 1869 (Stbl. N°.159) Schiedam,

H. A. M. Roelants. Postf. (48 blz.) ƒ0,30. Wint (R. df), Palestina. Een leesboek voor de hoogste klasse, of

wat een onderwijzer daarvan aan zijne leerlingen vertelt. Kampen,

G. Ph. Zalsman. Kl. 8". (52 blz.) ƒ0,15. Zwart (A. C. de), Bijbelsche tafereelen voor de jeugd. Met plaatjes.

Oude en Nieuwe Testament. 2 deelen. Kampen, G. Ph. Zalsman.

Kl. 8°. (blz. 1—96 met houtgrav.; blz. 97—192 met houtgrav.)

Per deeltje ƒ0,30. Bijbelsche tafereelen voor school- en huisgezin.

Met plaatjes. Als boven. (2 blz. en blz. 1—96 met houtgrav.; blz.

97—192 met houtgrav.) Per deeltje ƒ0,25. (Beide bovengenoemde werkjes zijn van denzelfden inhoud).

Voornaamste uitgaven in Duitschland.

Baudissin, Graf Ulr., Die Stiefkinder. Roman. 3 Bde. Gr. 8°.

(240, 212 u. 240 S.) Stuttgart, Kröner. Thlr. 4. Bruns, Dr. Vict. v., Arznei-Operationen od. Darstellung sammtli-

cher Methoden der manuellen Application v. Arzneistoffen. Mit 31

Abbildgn. in (eingedr.) Holzschn. Gr. 8°. (VI u. 170 S.) Tiibin-

gen, Lanpp. Thlr. 1, 6 Gr. Collection of british anthors. Copyright edit. Vol. 1050 and 1051.

Gr. 16°. Leipzig, B. Tauchnitz. Thlr. Inhalt: Roland Yorke by Mrs. Henry Wood. 2 Vols. (356 u. 342 S.)

Dub, Dr. Jul., Kurze Darstellung der Lehre Darwin's üb. die Entstehung der Arten der Organismen m. erliiut. Bemerkgn. Mit 38 (eingedr.) Holzschn. Gr. 8°. (VIII u. 299 S.) Stuttgart, E. Schweizerbart. Thlr. 2.

Eisenstein, Eug., Die Reinheit d. Claviervortrages. Gr. 16°. (XV

u. 200 S.) Graz, Leuschner & LnbeDsky. Thlr. 2. Gliick auf! im Furstenhause. 2 Bde. 8°. (248 u. 276 S.) Berlin,

A. Duncker. Thlr. 3. Grimm, Hermann, Uniiberwindliche Machte. Roman. 2 Bde. 2e Anfl.

8°. (384 u. 388 S.) Berlin, Hertz. Thlr. 3>. Hacklün der , F. W., Hinter blauen Brillen. Humoristische Novelle.

8°. (191 S. mit eingedr. Holzschn. u. Holzschntaf. in Tondr.)

Wien , literarisch-artist. Anstalt. Thlr. §.. Hengstenberg, Dr. E. W., Geschicbte d. Reiches Gottes imter dem

Alten Bunde. Erste Periode. Von Abraham bis auf Moses. Gr. 8°.

(IV u. 268 S.) Berlin, Schlawitz. Thlr. 1=.. Klinck, F., Unter dem letzten Welfenkönig. Roman aus der jüng-

sten Vergangenheit. 2 Bde. 8°. (VII 11. 286 u. V u. 296 S.)

Jena, Costenoble. Thlr. 3. Luthardt, D. Cheph. Ernst, Die Ethik d. Aristoteles in ihrem

Untersehied von der Moral d. Christenthums. I. Die Güterlehre.

Gr. 4°. (III u. 39 S.) Leipzig) (Diirr'sche Buchh.) Thlr. ■.. Nördlinger, Dr. H., Die kleinen Feinde der Landwirtbschait od.

AbhaDdlung der in Feld, Garten u. Haus schadl. od. last. Schnec-

ken, Würrner, Gliederthierchen, insbesond. Kerfe m. Beriicksicht.

ihrer natürl. Feinde u. der gegen sie anwendbareD Schutzmitte!.

Mit (eingedr.) Holzschn. v. Allgaier 0. Siegle, nach Zeichngn. v.

Schnorr u. Federer. 2e Ao8. Gr. 8°. (XXIV u. 760 S.) Stuttgart, Cotta. Thlr. 3f. Sohwegler, Dr. A., Geschichte der griechischen Philosophie. Hrsg.

v. Dr. Karl Köstlin. 2e verm. Aufl. Gr. 8°. (VIII u. 351 S.)

Tübingeu , Laupp. Thlr. 1*. Schweichel, Rob., Aus den Alpen. Erzahlungen. 2 Bde. 8°. (302

u. 384 S.) Berlin, Janke. Thlr. 3. Stapff, Dr. F. M. , üb. Gesteinsbohrmaschinen. Mit e. Atlas (in

11 Steintaf. in Imp.-Fol.) 4». (VII u. 260 S. m. 2 Tab. in qu.

Fol.) Stockholm, (Bonnier). Thlr. 6. Steffens, Alfr., Ein Polenherz. Roman aus der Gegenwart, m.

Beriicksicht. der polit. Stellung Polens zu Ruszland. 4 Bde 8".

(248, 246, 245 u. 264 S.) Hannover, Rümpler. Thlr. 5. Winkler, M. J., Allgemeine Musiklehre. Ein Hand- u. Uebungs-

bnch f. Jeden, welcher sich in den musikal. GegenstSnden unter-

richten will. Für jeden Musiker, ganz besonders aher f. Lehrer,

Seminaristen, Prüparanden etc. Gr. 8". (VIII n. 270 S. m. 1

Steintaf. in qu. 4».) Nördlingen, Beek. Thlr. l£. Zeuner, Dr. Gust., Abhandlnngen aus der mathemathischen Sta-

tistik. Mit 27 in den Test eingedr. Holzst. u. mehreren (7) Tab.

Gr. 8». (VIII u. 220 S.) Leipzig, Felix. Thlr. 2.

Prospectassen en Inteekenlijsten :

Van: Naamregister der Hervormde Predikanten, enz. 'sGravenhage, de Erven Thierry & Mensing.

Gevraagde boeken :

2050 Kramer's Kunstwoordentolk. Gr. 8°.

2051 Nederlandsche Encyclopedie. 15 dln. Zutph en leideD

2052 Opzoomer Aanteekeningen op de artikelen in het Burgerlijk Wetboek, die nog verklaring behoeven.

Sluiten