Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

389

2053 Aarts , Voorstell. Ned. maten en gewigten , volg. het metriek stelsel. Op linnen. (Hdgo Surikoar).

2054 Stuivers Magazijn. 1867—1868. Gelezen kan dienen.

2055 De kinderen van Kaptein Grant, door Jules Verne. 3 dln. Gelezen kan dienen.

2056 Woordenboek van Indië. Uitg. v. Kampen. Geb. of ingen.

2057 Streckfuss, Wereldgesch. Aft. 1 cn vcrv. met de plaat.

2058 Witkamp, Geschiedenis der zeventien. Nederl. Eenigc exx.

2059 Woordenboek der zarnenleving. Folio uitgaaf. (Dieoerichs).

2060 Babyion verwoest. Vort. d. v. Schagen.

2061 Aarde en haar volken. In afleveringen. Nieuw. Jaargang 1869.

2062 Witkamp, Geschiedenis der zeventien Nederlanden.

2063 Schimmel, Mary Hollis. Guldens-Editie. Gebonden.

2064 Myladi Carlysle. Idem. Idem.

2065 Multatuli, Max Havelaar.

2066 de Vries, De martelaar.

2067 Een roos onder de doornen.

2068 v. Vloten, Neêrl. opstand tegen Spanje. Liefst gebonden.

2069 Bekts, Korenbloemen. Gebonden.

2070 Boz, Copperfield. Hollandsche vertaling.

Aangeboden boeken :

992 tër Gouw, Volksvermaken. Per afl ƒ «,27.

993 Nederlandsche Boomgaard. Nieuw. Gebonden. ... - 24,—.

994 ten Kate, Compleete dichtwerken. 8 dln., waarvan 5 gebonden. Opengesneden. Meestbiedende.

095 Lindo, Geschiedenis Eng. volk. Per afl - »,34.

996 Legenden en wonderverhalen - 1,35.

997 Cremer, Anna Rooze. 2e druk. 3 dln. Ingenaaid. . - 3,45.

998 Shipton, Emanuel Morton. Gebonden. 2 exx.. . a - 1,10.

Aanvragen of aanbiedingen franco.

Hen gelieve vooral niet te verzuimen bij Aanvragen of Aanbiedingen de vóór de Werken aangegeven IVos. op te geven aan

den Uitgever.

ADVERTENTIËN.

Heden overleed , tot groote droefheid van zijne familie en vrienden, de Heer Th. Fr. Jollij van 's Hage.

Hoewel slechts gedurende twee jaren in onze zaak werkzaam, zoo laten echter zijn ijver en bekwaamheid , gepaard aan voortreffelijke gaven van het hart, bij ons allen de aangenaamste herinnering na.

„ „ , ..„„ C. C. J. de Ridder,

Utrecht, 27 Nov. 1869. firma; Kemink & ZooN r34l481

VERKOOPING VAN BOEKEN, door en ten huize van R. J. Schierbeek te Groningen, op Maandag 13 December 1 869 en verv., bestaande uit bet 2e gedeelte der BIBLIOTHEKEN van de HH. Prof. C. Mulder en J. W. Ermerins, Dr. R. Lonneman en anderen, waarbij vele belangrijke werken over GESCHIEDENIS, AARDRIJKSKUNDE, OUDE en NIEUWE LETTERKUNDE, DICHTWERKEN, ROMANS enz., volgens Catalogus op franco aanvrage franco te bekomen. [2449]

Op Maandag 20 December a. s. , en volgende dagen , zullen de boekhandelaren C. van Doorn & Zoon te 's Gravenhage verkoopen: Eene belangrijke verzameling Boek- en Plaatwerken; moderne engelsche en fransche Gravuren en Lithographien; Historieprenten en Portretten; physische, optische en chirurgische Instrumenten; Pho t o g r a ph ie -1 o e s t e 11 len ; W apens; Muziek; eene goede toongevende Pianino; enz. Nagelaten door Mr. J. A. Weiland , raadsheer in het Prov. gcregtshof van Znidholland , en Ds. C. L. Jungius , Emer. predikant van Rijswijk. Catalogus op franco aanvrage verkrijgbaar. [2450]

BOEK VERKOOPING.

Voornemens zijnde in December eene Verkooping te houden eener uitgebreide verzameling van BOEKEN over allerlei vakken , waarvan de Catalogus bijna gereed is, verzoekt de ondergeteekende die Confraters welke met den Catalogus met vrucht werkzaam kunnen en willen zijn, dien ten spoedigste franco aan te vragen. Dragten, Nov. 1869. A. Plantinus Jzoon. [2451]

WORDT GEVRAAGD: REVUE DES DEUX MONDES. Jaargang 1868. HUMORISTISCH ALBUM. Kompleet. Gelezen exemplaren kunnen dienen.

Opgave van prijs franco, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [2452]

PNoordhoff te Groningen, zoekt en vraagt om aanbiedingen: .1 Toussaint, HET HUIS LAUERNESSE. 1 Thineus, ONS DORP. I van Lennep, KLAASJE ZEVENSTER. 1 Smits , BRIEVEN EN UITBOEZEM INGEN. 1 Schimmel, SPROKEN EN VERTELLINGEN. 1 Jerrold, BEDSERMOENEN. 1 Jonathan, WAARHEID EN DROOMEN. 1 Winkler Prins, ARBEID EN RIJKDOM. 1 JANE EYRE OF HET LEVEN EENER GOUVERNANTE.

1 Brouwer, LEESGEZELSCHAP TE DIEPENBEEK.

1 Chonia, WAT ER VAN DIEPENBEEK WERD.

1 AVONTUREN VAN MUNCHHAUSEN.

1 van Lennep, FERDINAND HUYCK.

1 DRENTSCHE ASSESSOR OP REIS.

1 van Koetsveld, PASTORY VAN MASTLAND.

1 Walter Scott, WAVERLEY.

En Romans van Mühlbach en Dickens.

Zindelijk gelezen exemplaren kunnen ook dienen. [24531

JH. Dunk, Rotterdam, vraagt: .Cervantes , DON QUIXOTE. Illustr. par Doré. Gebonden. Nieuw exemplaar.

En uiterlijk 3 maanden na verschijnen : GIDS.

TIJDSPIEGEL.

WETENSCHAPPELIJKE BLADEN, i VADERL. LETTEROEFENINGEN. / DIETSCHE WARANDE. ) 1870.

LOS EN VAST. t ALBUM DER NATUUR. ] NEDERL. SPECTATOR, ONZE TIJD. /

Zindelijk gelezen. T24541

TE KOOP GEVRAAGD: Fransche Romans van Sue, P. de Kook , Dumas en voornamelijk die van den laatsten tijd, zooals Droz, Laboulate, Ponson du Terrail, Gaboriau, Féval, Erckman Chatrian, Feydeau, Feuillet, Verne, Taine, Michelet, Jules Erckman en zoo voorts. Net gelezen ex. kunnen dienen.

Pprijsopgaven franco, onder 't N°. dezer Advertentie, aar, den Uitgever dezes. [2455]

BROCHURES.

Voor zoover sommige HH. Uitgevers hiermede in gebreke bicven, verzoek ik vriendelijk mij van alle uitkomende Brochures minstens 2 ex. in commissie te zenden.

Utrecht. 3. Bijleveld. [2466]

PMantz, CHEFS U'CEUVRE DE LA PEINTURE ITALIENNE. • Prijs ƒ50,— part.

Dit prachtwerk is verschenen. — Confraters, die ons nog niet opgaven hoeveel ex. zij hiervan voor rekening verlangen, zullcu ons verpligten ons dit ten spoedigste te berigten.

Gebr. Belinfante. [2460j

ONS LANDBOUW-ONDERWIJS. Repliek aan Dr. M. Salverda , door H. M. Hartog.

Wie van deze brochure, eerdaags verschijnende, in commissie verlangt, gelieve er van aan te vragen door kruisband , waarop firma en getal ex.

Barneveld, 29 Nov. 1869. P. Andrejs Menger. [2461]

KINDERTIJDSCHRIFT MOEDERSSCHOOT.

HH. Confraters, genegen met N°. 1, jaarg. 1870, van bovenstaand Tijdschriftje meer bijzonder werkzaam te zijn, onder toekenning van colportage-kosten, gelieven zich ten spoedigste per couv. te adresseren aan den Uitgever S. E. van Nooten te Schoonhoven. [2462]

Bij mij is ter uitgave gereed : Dr. H. W. van der Meu, STUDIA THEOGNIDEA. Prijs 75 cents.

Die kans heeft hiervan te plaatsen, gelieve aan te vragen. Algemeen wordt dit boekje niet in commissie gezonden.

Met terugzending van exemplaren van :

Salverda, ONS LANDBOUW ONDERWIJS, zal men mij verpligten.

Leiden, 29 Nov. 1869. S. C. van üoesburgh. [2463]

Iit B. den Boer te Middelburg vraagt ten spoedigste toezending . .van werkjes in commissie geschikt voor eene p r ij s u i tdceli n g op een Zondagschool. [2457]

GEÏLLUSTREERD STUIVERS MAGAZIJN.

/ic-frateis, die nog eerste afl. 18 69 van het tl GEÏLLUSTREERD STUIVERS MAGAZIJN

voorhanden hebben, worden verzocht ons die spoedig te willen terugzenden , daar wij die afl. ter completering zeer noodig hebben.

Prospectussen van 1 870 van dat tijdschrft en DE BAZAR zullen op aanvrage worden toegezonden.

'sHage, 27 Nov. 1869. Gebr. Belinfante. [2458]

Lvan Giffen, te Groningen, verzoekt vóór 15 December opgave • van 't getal inteekenaren op : REFEREINEN GESCHIKT VOOR DE VOORDRACHT. Coupletten door J. Blokberoen. Uit te geven ten voordeele van de nagelaten betrekkingen der verongelukte zeelieden op Terschelling, ten einde de oplage te kunnen regelen. [2459]

Sluiten