Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

391

in 8 bladen, gekleurd, en op linnen geplakt, op de wijze als do kaarten van v. Syoow bij J. Perthes, in bordpapieren omslag. De prijs van deze kaart is netto ƒ 6,40, verkoop ƒ 8,—.

Daar dit artikel voor algemeene in commissie-zending niet geschikt is, zenden wij het alléén, maar ook gaarne, aan hen, die het, mits matig, aanvragen !

Proefbladen staan u gratis ten dienst.

Met achting hebhen wij de eer te zijn

Uwe dienstw. Dienaren,

Arnhem. Is. An. Nijhoff & Zoon. [2477]

-irerschenen bij J. H. Gebhard & C°. te Amsterdam: VOVEKZIGT DER VOORNAAMSTE GEBEURTENISSEN VAN 1864—1867 en der Geschiedenis van het Koningrijk der Nederlanden gedurende de laatste twintig j aren ; als Vervolg-Sopplementop Weber's HANDBOEK DER ALGEMEEN E GESCHIEDENIS. Prijs 75 cents part. <K®~ Eerstdaags zal ik aan de van tijd tot tijd voorkomende aanvragen om gehouden exemplaren van Weber's HANDBOEK DER ALGEMEENE GESCHIEDENIS, voor geschenken, kannen voldoen, daar ik exemplaren heb doen binden in 5 nette half lederen ba nden ü ƒ1,10 per deel.

Deze worden echter niet anders dan voor r ek en in.g afgeleverd.

ij h. L. Smits, te 'sGravenhage, is verschenen: (

LEERBOEK DEK STKNUUltAliri iiii»»».»»™-;——/ bewerkt voor z el f o u d e r rig t cn ten gebruike op mrigtingen van onderwijs, door J. B. Rietstaf, Stenograaf der eerste klasse bij de Staten-Generaal. Post 8°. Prijs/1,1U; netto ƒ 1,12. r947tn

Wordt, op aanvrage, in commissie gezonden. L ' J

B

AAN BELANGHEBBENDEN, yxe ondergeteekende heeft door deze het genoegen te berichten , dat

Avan 6 d er "h oev en^^BEGI NS ELE N DER FRANSCHE TAAL Eerste en Derde Stukje, gereed zijn, en op heden, zoowel de Exempl die in rail zijn gezonden als ook de bestelde, worden afgezonden. Amsterdam , 30 Nov. 1869. 3. M. E. Meijer. [2480]

AGAPE,

Christelijk Jaarboekje voor 1870, met plaatjes, is heden door mij verzonden. Wie het niet ontving en er van denkt te kunnen plaatsen , gelieve ten allerspoedigste aan te vragen.

Arnhem, 30 Nov. 1869. 3. Voltele». [2481]

Tkoor mij is verzonden en alom verkrijgbaar gesteld :

Dn°. 1 der ROMANTISCHE BIBLIOTHEEK, 3de jaargang,

DIE^IN EENS RIJK WIL ZIJN, WORDT HET NIMMER, door A. H. Verster.

Prijs bij inteekening, per jaargang van 12 deelen elk van 160 pag. kl. 8". partic. ƒ3,60.

Premiën: 5/4' met 20 pet.; 8/7, 14/12 met 25 pet.; 30/25, 100/80 met 30 pet.

Prospectussen en proefnummers zijn mede door mij aan den Boekhandel verzonden en verder op franco aanvrage te bekomen.

De ondergeteekende beveelt zijne, nu reeds sedert 2 jaren gevestigde uitgave HH. Confraters minzaam aan en verzoekt dringend spoedige en juiste opgave van het verlangde getal exemplaren, ten einde de oplaag te kunnen regelen.

H. van üuijl Jr., >s ffa„e Boekhandelaar-Uitgever. November 1869. Laag West-Einde, N°. 61. [2482]

VI. De St. Bartholomeusnacht. VII. De Heldin der Barrikade.

Ter perse:

VIII. De Koningsmoordenaar Jacob Clément.

NB Hiermede is het werk compleet. Na de uitgave der 8ste af-

deeling behoud ik mij voor den prijs van dit werk te ver-

hoogen, omdat het bijna is uitverkocht.

Ter perse:

HET KASTEEL ERICKDALE OF DE KOOPMAN VAN NIEUWPOORT, door J. B. oe Vries. Tweede druk. Bij vooruitbestelling ƒ1,— , part. ƒ1,50.

Rotterdam, Nov. 1869. Bergé.'

Uitgever. [2484]

DE GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK VOOR 1870 hebben wij heden ten vervolge en in commissie verzonden. Wie er geen of te weinig ontving, zal ons door de aanvrage verp igten. — Alsmede de voo rui tb es telde en commissie-exempla-

P^Nhhoff HET VOORNAAMSTE UIT DE GESCHIEDENIS

VAN GELDERLAND AAN JONGE LIEDEN VERHAALD.

Tweede herziene uitgave. Met eene voorrede van Mr. L. En.

Lenting. Met twee platen. Gebonden in netten stempelband. Hetzelfde werkje. Ingenaaid en zonder platen, op gewoon papier.

Gebonden is dit uitmuntend geschikt voor cadeau.

Ingenaaid is het meer bepaald voor schoolgebruik bestemd.

Laat deze gewestelijke zaken ook buiten hunne provincie belangstelling vinden !

Arnhem, 22 Nov. 1869. Is. An. Nijhoff & Zoon. [2485]

Bij ondergetcekenden ziet het licht: ALGEMEEN ALPHAKETISCH REGISTER OP DE VERZAMELING DER ALGEMEENE ORDERS VOOR HET LEGER IN NEDERL. IN DIE, voor zooverre die niet als vervallen kunnen worden beschouwd, of niet in die van latere dagt eeken ing zijn opgenomen. 1830—1868. Zamengesteld door den Kapitein W. N. Verleoh. Gr. 8° Gebonden in fraai linnen band en doorschoten met wit papier, a ƒ2,40 netto, verk. /S,—.

Voorde gebruikers van deofficieele uitgave der Algemeene Orders, als voor die der firma Broese & C°. is dit Register onontbeerlijk. Telt iemand dus onder zijne clientèle , zich hier te lande met verlof bevindende Officieren, of Aspirant Officieren v. h. O. I. Le»er, hij make hen hierop attent en is verzekerd van den verkoop, tot°wèlk einde, op aanvrage, Inteekenlijsten disponibel zijn.

Het werk zelve wordt niet in commissie gegeven.

Zalt-Bommel, Nov. 1869. Joh. Noman & Zoon. [2483]

I)

oor mij is uitgegeven :

DE JEUGD VA1M nui'H'O nonuiuiv.

Ponson du Terrail :

I. De schoone Z i 1 v e r s m id s v r o u w. II. De Minnares van den Koning van Navarre. III. De Minnehandel van de schoone Nancy. IV Dc Avonturen van Hartenboer. V. De Liefdes-avonturen vau Klav eronbocr.

Heden is verzonden de 2e afl. van : M. Luther, DE KNEGTELIJKE WIL. Compleet in 9 afl. a 25 cts. de afl.

Confraters die verzuimd mogten hebben het getal hunner inteekenoars op te geven, worden ten vriendelijkste verzocht zulks te doen, en mogten er zijn die nog le afl. verlangen om mede te werken, wil ik dezelve op aanvrage zeer gaarne zenden. Die le afl. ongebruikt hebben liggen of geen uitzigt tot plaatsing hebben, gelieven 700 troed te zijn dezelve per couv. terug te zenden.

Nov. 1869. B. H. Maaskant.

onderstaande circulaire is door ons vrij algemeen verzonden : Ullet zou ons aangenaam zijn, dat het nagelaten dichtwerk van den onvergetelijken van den Bergh dezen winter niet overal voorhanden was, want daartoe hebben wij het restant der oplaag alleen in commissie tc zenden , maar overal met wat meer dan gewonen ijver aan de belangstelling van het publiek werd aangeboden. Daarom doen wij daarvan bij deze onderstaande aanbieding, en zullen wij van onze zijde door voortdurende advertentiën de aandacht er op gevestigd houden. De

HENOCH ARDEN, door S. J. van den Bergh , naar het Engelsch van A. Tenntson, met een voorbericht van J. J. L. ten Kate, in kl. 4°. met gegraveerd portret, titel in kleuren en goud, en geillustreerden omslag, waarvan de prijs is ingenaaid ƒ2,50 en in een lijnen linnen band ƒ3,50 particulier, wordt tot medio December aangeboden roet 10% extra rabat en de premiën 3/2\, 5/4 en 8/6. Premiebanden berekend a 75 Cts.

Onder de poëzij van den jongsten tijd komen weinig uitgaven voor, zoo geschikt voor' cadeau als deze. Het werk is bij de voordragt van den dichter met grooten bijval aangehoord, dc uitvoering is smaakvol en de prijs aanmerkelijk beneden die der gewone prachtwerken en jaarboekjes.

Nog zijn verzonden de prospectussen van het: NAAMREGISTER VAN HERVORMDE PREDIKANTEN enz. Wie ze niet ontving en er meê wil werken , gelieve ze aan te vragen. Van onzentwege is aan alle Predikanten een bijzondere circulaire toegezonden. De prijsverhooging na het sluiten der inteekening maakt het nemen van een paar exemplaren voor den winkel tot een voordeelige speculatie. 's Hage, 26 Nov. 1869. De Erven Thierrï & Mensino. [2487]

HG. Bom te Amsterdam, geeft uit de 2e druk van: • E. Gerdes, DE KONINKLIJKE WET OF VERTELLINGEN VAN DE TIEN GEBODEN. Een zeer gevraagd kinderboekje, met 5 zwarte plaatjes, prijs ƒ0,40, verk. ƒ0,50.

Wordt niet in commissie gegeven, maar tot 20 Dec. berekend 4/3| — 7/6 — 15/12J.

Evenzoo zullen de overige jaargangen 2 tot 5 van : Gerdes, SAMUEL, waarin voorkomen de bekende verhalen: Jan van Diemen; de Marskramer; de gespleten balk; de K on inklijke wet; de Slang in het Paradijs enz., thans 4/1,80 per deel geannonceerd en van :

Gerdes' MAANDBLAD. 1 e — 3 e jaa rgan g, waarin: de beide Kersfeesten; een Kersavond in Amsterdam; de satijnen das enz., aan part. voor /!,— aangeboden, gesorteerd naar keuze van den besteller, zoolang de voorraad strekt worden afgeleverd: SAMUEL a ƒ1,44, MAANDBLAD è. ƒ0,80

netto per deel met, de premie-ocrcKening ai& uuvcu .,„.j.

Sluiten