Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

392

p van Velzen Jh. te Kampen, heeft uitgegeven: O.DE FORMULIEREN TAN EENHEID DER GEREFORMEERDE KERK. Netto ƒ0,36, verk. ƒ 0,45. 25 ex. netto ƒ 8—, verk. ƒ10,—.

DE VIJF ARTIKELEN TEGEN DE REMONSTRANTEN, vastgesteld op de Synode van Dordrecht, A° 1618 en 1619. 3e dr.

Netto ƒ0,15, verk. ƒ0,20. 25 ex. netto ƒ3,20, verk. ƒ 4,—. 100

ex. netto ƒ11,—, verk. ƒ14,—. DE BELIJDENIS DES GELOOFS DER GEREF. KERKEN IN

NEDERLAND, mejt de voornaamste vroegere lezingen.

Netto ƒ0,12, verk. ƒ0,15. 25 ex. netto ƒ 2,60, verk. ƒ3,25.

100 ex. netto ƒ9,60, verk. ƒ12,—. DE HEIDELBERGSCHE CATECHISMUS, met teksten. 4e druk.

Netto ƒ0,06, verk. ƒ0,08. 25 ex. netto ƒ1,35, verk. ƒ1,75.

100 ex. netto ƒ4,25, verk. ƒ6,—. ' zonder teksten. Netto

ƒ0,04*, verk. ƒ0,06. 25 ex. netto ƒ0,90, verk. ƒ1,25. 100 ex.

netto ƒ2,75 , verk. ƒ4,—. HET KORT BEGRIP DER CHR. RELIGIE, met teksten. 5e dr.

Netto ƒ0,06, verk. ƒ0,08. 25 ex. netto ƒ1,35, verk. ƒ 1,75.100

ex. netto ƒ4,75, verk. ƒ6,50. zonder teksten. Netto

ƒ0,03, verk. ƒ0,04. 25 ex. netto ƒ0,60, verk. ƒ0,80. 100 ex.

netto ƒ2,— , verk. ƒ3,—.

Hellenbroek, VOORBEELD DER GODDELIJKE WAARHEDEN, met teksten (groot). 4e dr. Netto ƒ0,15, verk. ƒ 0,20. 25 ex. netto ƒ3,— , verk. ƒ4,—. 100 ex. netto ƒ10,—, verk'. ƒ14,—.

zonder teksten (klein). 2e dr. Netto ƒ0,07, verk. ƒ0,10.

25 ex. netto ƒ1,50, verk^2,—. 100 ex. netto ƒ 4,50, verk ƒ6 50/

Borstius, VRAAGBOEKJE VOOR KLEINE KINDEREN. 5e'dr. Netto ƒ0,03, verk. ƒ0,04. 25 ex. netto ƒ0,60, verk. ƒ0,80.100 ex. netto ƒ2,—, verk. ƒ3,—. [2489]

Pieteb J. G. F. Schouten te Delft biedt aan : COPIEERBOEKEN voor de pers 250 folio . . . ƒ 0,87^ 500 » ... - 1,10 750 » 1,65 1000 » 2,20 met premie 13/12, gesorteerd genomen wordt voor premie 7£ °/0 korting afgetrokken.

Witte kastranden per 100 dozijn. . . ƒ2,75

hij 500 dozijn » » «... - 2,65 » 1000 . . . 2,50 franco Amsterdam. PRENTEBOEKEN, Kindervreugde, 4 soorten 3 ct. » in 12 soorten 5J »

met premiën 55/50, 115/100, 300/250. [2490]

VAN SAIVTErV'S TOLKS1TLAS VAN ALLE DEELEN DER AARDE.

In 23 gekleurde kaarten. Prijs 85 cents; in geheel linnen ƒ1,10.

In weinig tijds zijn eenige duizende exemplaren van dit artikel verkocht. Geen nntttiger en goedkooper St. Nicolaasgeschenk voor kinderen bestaat er. Daarenboven zullen wij het artikel druk annonceren , zoodat er stellig buitengwoon veel vraag naar dit artikel zijn zal. Wij leveren het met SO°/0 en tot 30 November e. k. met de premiën 5/4J , 10/9, 17/15, 30/26, 50/42, 60/51 en 100/83. Leiden, 22 Nov. 1869. van den Heüvell & van Santen) [2491]

Gemengde Berichten.

Proeve van duidelijken stijl!

«Het zou ons aangenaam zijn, dat het nagelaten dichtwerk van den onvergetelijken van den Bebgh dezen winter niet overal voorhanden was, want daartoe hebben wij het restant der oplaag alleen in commissie te zenden, maar overal met wat meer dan gewonen ijver aan de belangstelling van het publiek werd aangeboden. Daarom doen wij daarvan bij deze onderstaande aanbieding, enz."

Ra, ra, wat is dat? Om het niet overal voorbanden te doen zijn, behoeven de heeren Erven Thifkry & Mensing het restant der oplaag alleen in commissie te zenden ! — Ook om. het niet overal voorhanden te doen zijn, doen ze de aanbieding, zeker in de hoop dat er geen gebruik van wordt gemaakt. Schoon dit uit het aangehaalde volstrekt niet op te maken is, kunnen we gissen wat de bedoeling van genoemde firma zal zijn. 'tIs evenwel bedroevend, dat in den tegenwoordigen tijd ons zulke onzin wordt aangeboden. X.

Wij achten het een praktisch denkbeeld van de heeren Scheltema & Holkema, om tegemoet te komen aan eene werkelijke behoefte en eene handleiding te geven om drukproeven te corrigeren, die voor weinige stuivers veel wanbegrip en correctieloon kan besparen en misschien er toe leiden zal, om eenheid te brengen in de thans zoo verschillende correctieteekens. De heeren S. & H. znllen, naar wij vertrouwen , een goed en voortdurend debiet in dit artikeltje hebben. Bij een tweeden druk van hunne handleiding geven wij hnn echter in bedenking te zorgen , dat in zulk een werkje vooral geen zet of stijlfouten , zooals we er enkele iu hunne toelichting opmerkten , te vinden blijven ; ook zal 't goed zijn niet enkel de hoofdsoorten van de letters te noemen , maar ook bepaald aan te duiden wat verstaan wordt onder groot en klein kapitaal, vette onderkast en kapitaal, elzevier, enz. enz., hun boekje zal daardoor ongetwijfeld in waarde winnen.

Eene nlenwe almanak en nog iets meer.

De uitgever van het meerendeel der Fransche almanakken, die tegen het einde des jaars onze winkels overstroomen , de heer Pagnerre , heeft het aantal zijner almanakken weder met een vermeerderd, die bij nadere kennismaking veel meer geeft dan men wel verwachten zoude. De nog al uitvoerige titel: Almanach-Guide de Vimprimerie, de la librairie et de la papelerie, indispensable aux auteurs, éditeurs, bbraircs, ouvriers d'imprimerie, brocheurs, relieurs etc, duidt genoegzaam aan wat we in dit recht practische boekje zullen vinden. Wij znllen het even doorloopen en vertrouwen dat menigeen , door de lezing dezer aankondiging, opgewekt worde zich dit werkje aan te wordenD' daarvoor besteede geld, 1 franc, zal zeker niet beklaagd

Aan den heer J. B. Munier is de uitgave van deze almanak te danken en daardoor heeft hij ons een boekje gegeven dat op iedere yraag op het gebied van boekdrukkerij en aanverwante vakken, een beknopt en duidelijk antwoord geeft. Hoe dikwijls wil men niet weten hoeveel het papier per vel, per boek of per riem weegt; hoe veel papier voor de oplaag van een boek noodig is; hoeveel het innaaien of binden van een aantal ex. kost enz. enz., al die vragen en nog veel meer dan d,e worden daarin heknopt en duidelijk beantwoord. Waarom het boekje den naam van almanak dragen moest, is ons niet recht duidelijk. Zal het daardoor meer verkocht worden » Is het om den uitgever in staat te stellen ieder jaar een nieuwen druk (?) te geven ? Za! het door meerdere in dienzelfden geest gevolgd worden ? Hoe 't zij, het werkje zal, als almanak of als handboekje, zijn weg wel vinden en zoo wij hopen, door meerderen gevolgd worden.

Om den titel van Almanak te rechtvaardigen begint het met een kalender. De eerste 6 hoofdstukken handelen over het papier, zijne verdeeling in riemen , boeken , enz ; de verschillende soorten en afmetingen ; de fabricatie van drnkmediaan en omslagpapier; de bepaling van het gewicht en den prijs enz. enz.

Het 7e hoofdstuk behandelt de boekdeelen (volumes) en bevat eene menigte opgaven en berekeningen , die ieder boekhandelaar of drukker door de praktijk kent of ten minste kennen moet.

Eenige hoofdstukken over het zetten , drukken en stereotipeeren volgen hierop en doen duidelijk zien dat de auteur vooral het oog had op boekdrukkersgezellen ; eene beschrijving der verschillende behandelingen die het papier ondergaat, voor het bedrukt wordt, en eene opgave der meest gebrnikt wordende hand- en snelpersen zijn hieraan toegevoegd. Eenige uitvoerige opgaven en berekeningen voor het binden en innaaien ; een .uittreksel uit de wet op het zegel en het kopyrecht; een aanwijzing der meest gebruikelijke teekens voor het corrigeeren van drukproeven , met eene gecorrigeerde pagina als voorbeeld, en eindelijk een woordje aan de sehrijvers, die dit wel ter harte mogen nemen, besluiten dit boekje dat door zijn geïllustreerd omslag en keurige uitvoering een aangenamen indruk maakt.

P.

De Spaansche literatuur zal in 't vervolg meer geregeld ter kennis van 't publiek worden gebracht dan tot heden geschiedde. Blijkens het voor ons liggend pas verschenen le nummer eener Bibliographia Espanola , heeft eene vereeniging van uitgevers en Boekhandelaars te Madrid zich daarmede belast. Dit eerste nummer bevat behalve een lOOtal titels van in 1869 uitgegeven geschriften, een aantal uitgaven van courante verschijningen in 1868 en eene aanbieding van antiquarisch verkrijgbare boeken in de «Biblioteca nacional."

Is die lijst compleet, dan getuigt zij maar al te zeer van de armoede der Spaansche literatuur van dezen tijd; niettemin is de uitgave dezer lijst een levensteeken dat ieder van harte zal toejuichen.

In Frankrijk zullen binnen kort weder een paar nieuwe couranten uitgeven worden. Pater Hïacinthe heeft o. a. de uitgave eener courant getiteld: Le Chétien, écho des intéréts de la démocratie cléricale op touw gezet en de heer Bacherot met zijne vrienden eene onder den titel van Le Radical. — De nieuwe, door den hertog de Persigny, opgerichte courant, Vécho de. Paris, heeft andere couranten niet veel goeds gedaan. Het debiet van de Siècle is van 50,000 ex. op 32000 gedaald , dat van de Patrie van 17000 op 12000 , dat der Liberté van 25000 op 18000. Alleen de Temps blijft op dezelfde hoogte als waarop hij vroeger stond, het debiet daarvan is 11000 ex.

De Figaro deelde deze week mede dat binnen kort ook in Frankrijk het eourantenzegel zal afgeschaft worden en dat de borgstelling der politieke bladen tot 30,000 francs en die der overige bladen tot de helft der tegenwoordige verminderd zal worden.

Bij den uitgever Charles J. Skeet te Londen is een roman ter perse van S. W. Fullom , getiteld Down in Devon en opgedragen aan de koningin der Nederlanden.

Een uitgever in Boston heeft het voornemen om eene vertaling van al de heilige boeken der wereld uit te geven, onder den titel van The Bibles of the World. Het eerste deel dezer uitgave zal de Vedas (de heilige boeken der Indiërs) bevatten en binnen kort verschijnen.

gedrukt bij c blommendaal.

Sluiten