Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F. 48.

5 December.

1869.

ZONDAGSBLAD VOOR DE GEABOMEERDEX

OP HET

NIEUWSBLAD voob m BOEKHANDEL

Uitgever J. M. VAW 'T HilAFF , te 's Qravenhage. Inzending van Ailvertentien enz. uiterlijk tot Zaturdag a middags. Conditie van plaatsing, even als voor het » Nieuwsblad.« Zonder bet «Nieuwsblad» is dit blad niet te bekomen.

Bfl de COMMISSIE tot regeling van het VERTALIN6S-REST Zfln A. B. C. - Arnhem, J. van Egmond Jr. 4°. (6 blz. met 6 gekl.

sedert de laatste opgave, ingekomen, onderstaande werfeen: jM*^ ^ geschiejeni9 van Robinson Cnsoé A/°;m°-

HACKLS.NDER, F. W., Nahes nnd Femes. Stnttgart 1870. Aan- J. van Egmond Jr. KI. 4°. (2 en 95 blz. met 50 houtgravuren),

jjeteekend 2 December 1869, voor Seijefardt's Boekhandel, ten Geïll. cartonnen omslag. ƒ1,60.

behoeve van A. H. van der Hoeve Jk. , te Doesborgh. Koentz (G. M.), Alphab. register op de voornaamste Koninkl. be-

JERROLD, BLANCHARD, The christian vagabond. Uit «The sluiten, Minist. resoluticn , circulairen en aanschrijvingen, opgeoo-

gentleman's Magazine". N°. of December 1809 and following. men in de algem. politie-bladen van de jaren 1852 tot en met

Aangeteekend 30 November 1869, voor Gebroeders Kraay. medio 1869. 3e druk. Utrecht, W. F. Dannenfelser. Gr. 8°. (35

Verdam, Namens de Commissie, Jjj^ {Q M) ^; Verwoeet

3 December 1S69. C. Caarelsen. Laurillard (Dr. E.), Geen dag zonder God. Stichtelijke overden-

• kiogen voor iederen dag des jaars. Slot-afl. Amsterdam, D. B.

,. . _ . , . Centen. Gr. 8°. (blz. 465—507, VIII blz. en omslag). Compleet

Nieuwste uitgaven in Nederland. /4 25. gebondenv f£u.

Agenda voor dames. 1870. Arnhem, J. van Egmond Jr. Zakf. Lemon (Mark), Gouden kluisters. Uit het Engelsen. 2 deelen. De-

(146 blz.) Porcel. gelith. omslag in e'tni. ƒ0,60. venter, A. ter Gnnne. (1870). Gr. 8°. (4, 291; 4 en 303 blz.

voor het jaar 1870, onder redactie van J. D. Doorman. met gelith. titelvignet).

Utrecht, J. van Boekhoven. Zakform. (16, 188, 6 en 96 blz. met Liefde (J. B. de), De Geuzen. Een verhaal uit den tachtigjarigen

nitsl. spoorwegkaart). In leder. ƒ1,30. oorlog. Uit het Engelsen vertaald onder toezigt van en met een

Alleen begraven. (Baried alone). Naar het Engelsch door S. 3. An- woord van aanbeveling voorzien door J. de Liefde. 2 deelen. (Uit-

driessen. 2 deelen. Amsterdam, Jan Leendertz. Gr. 8°. (4, 193; gegeven door de Vereeniging ter bevordering van christelijke lec-

4 en 192 blz. met gelith. titelplaat). ƒ4,—- tuur). Amsterdam, H. Höveker. Gr. 83. (VIII, 192; IV, 221

Andriessen (P. J.), De suppoost aan de bank van leening, of de en 4 blz.) ƒ2,70; gebonden ƒ3,30.

laatste levensjaren van Joost van den Vondel. 1657—1679. Am- Lummel (H. B. van), Nederland voor* GerstScker's jonge vrienden,

sterdam Jan Leendertz. Post 8°. (232 blz. met 4 gelith. gekl. Met platen. Utrecht, Kernink & Zoon. Post 8°. (Villen 155 blz.)

platen). Gebonden. ƒ1,30. Geïll. omslag ƒ 1,25; gebonden ƒ1,60.

,. j ) zie: Swifi. Mubrat (A.), Wat zal toch dit kindeken wezen? Overdenkingen

Archief (Nederlandsch) voor Genees- en Natuurkunde onder mede- voor geloovige ouders, bij de geboorte en den doop hunner Medewerking van P. q. Brondgeest, M. Imans, A. P. van Mansvelt ron. Zeist, J. W. Eversz. KI. 8°. (XII en 255 blz.) fO.CO; geen H.'snellen uitgegeven door G. C. Donders en W. Koster. Deel bonden ƒ0,85. V. Ie afl. Utrecht, W. F. Dannenfelser. Gr. 8°. Per deel van Notten (J. W. A.). Zie: Harmens.

4 afl. a 100—140 blz. met gelith. platen ƒ6,50. Oosterzee (J. J. van), De Heidelbergsche catechismus in twéé en

eiempl. a ƒ0,30. vijftig leerredenen. 23e afl. Amsterdam, H. de Hoogh & C°. Per

Boekeren (R. Koopmans van), Graaf Gerrit van Groenestein. Scbet- afl. bij int. ƒ0,25; buit. int. /"0,30.

sen nit het leven der vogels. Met 6 gekl. platen. Leiden, D. Noot- Raadsels (200) voor leergierige kinderen. Almelo, A. van den Sig-

hovcn van Goor. Post 8°. (179 blz. met 6 gelith. gekl. platen), ƒ 1,90. tenhorst A.Jz. KI. 8°. (2 en 43 blz) ƒ0,20.

Brochuren-verecniging (Katholiek-Nederlandsche). Onder direc- Rinsum (C. van), Permanent postagestamp album, in foor lan-

tie van Dr. W. J. F. Nuyens en Dr. E. P. J. van der Hurk. guages. The only one perfect permanent. 1840 —1868. Amsterdam,

2e jaargang. N°. 5. De katholieken tegenover de staatspartijen in H. de Hoogh. 4°. (264 blz.) In carton ƒ2,50; in idem ƒ6,- ;

Nederland, door Dr. W. J. F. Nuyens. Haarlem, A. B. van den in linnen verg. op snede ƒ7,25; in marocco idem r" 10, -.

Heuvel. Gr. 8°. (4en 104 blz.) Per jaarg. van 10—12 nommers ƒ3,—. Sichkrer (C. A. X, G. F.), Lorelei. Plaudereien über Holland und

Brook (Nklsie), Volhard in hope! Eene Kerstvertelling. Vrij be- seine Bewohner. 2Theilen. Leiden, A. W. Sijthoff. 1870. Gr. 8°.

werkt naar het Engelsch, door J. H. Breijer. Amsterdam, L. J. (VIII, 274; X en 368 blz.) ƒ6,30.

Eckel. KI. 8°. (32 blz. met gelith. plaatje), ƒ0,125; 25 ei.ƒ2,50. Swift (Jonathan), De reizen van Gulliver; verkort en voor de jeugd

Bruin (Skrvaas de), Van over de grenzen. Studie zonder inspan- bewerkt door S. ƒ. Andriessen. Arnhem,.!, van Egmond Jr. KI. 4°.

ning. Engelsch, Dui'tsch, Italiaansch, Fransch, Zweedse!), enz. enz. (96 blz. met vignetten). Geïll. cartonnen band. ƒ1,60.

Novellen, auecdoten, schetsen, verzameld en bewerkt. 2e afl. Zut- Toorn (J. E. van den), Proeve van leesoefeningen voor eerstbegin-

phen P.'Plantenga, Bzn. Gr. 8°. (blz. 9 — 16 in 2 kol.) ƒ0,30. neuden. (In vier stukjes). Ie—4e stukje. 2e druk. Dordrecht, H. R.

Encyclopedie (Geïllustreerde). Woordenboek voor wetenschap en van Elk. KI. 8°. (I. 27; II. 35; III. 35; IV. 36 blz.) Ie stukje.

kunst, beschaving en nijverheid. Onder hoofdredactie van A. Win- ƒ 0,12 = ; 2e—4e stukje ik ƒ0,15.

kier Prins, met medewerking van vele vaderlandsche geleerden. Veroers (P.), Elbert Huik of de vervolger. Eene bladzijde uit de

10e afl. Amsterdam, C. L. Brinkman. Gr. 8°. (blz. 433—480 in geschiedenis van Neêrlands lijden. Utrecht, J. H. van Peursem.

2 kol. Anag.—Angos. met 1 dubb. gelith. plaat). ƒ0,30. I'ost 8°. (189 blz. met 4 gelith. gekleurde platen), ƒ1,50; ge-

Geuring (Dr. E. W.), Theorie der liefde. Hart- en handleiding voor bonden ƒ1,90.

minnenden Rotterdam H Nijgh. Post 8°. (8 en 136 blz.) Geïll. Verne (Jules), De Xoordpool-eïpeditie van Kapitein llatteras. 2 dee-

oms|a„ ' ' f0,90. 'en. Leiden, de Breuk & Smits. 1870. Gr. 8°. (4, 276; 4 en

fïnlliver. — De wondervolle reizen en avonturen van Kapitein 263 blz. met titelvignet). Geïll. omslag. ƒ5,50.

Gulliver. Amsterdam, G. Theod. Bom. 4". (20 gelith. platen met Vurnède (Mr. S. H.). Zie: Verwoert.

berijming). Geïll. cartonnen omslag. ƒ1,80. Verwoert (H.), Theorie der gerechtelijke en administratieve Politie, Harmens (H. M ), Scheepvaart ten hemel. Naar het Hoogdnitsch 'en nutte van de ambtenaren en beambten der rijks- en gemeentedoor J W A. Notten. 2e druk. Kampen, G. Ph. Zalsman. 12°. politie, enz. Herzien en verm. door Mr. S. H. Vernède en G. M. (160 blz.) ƒ0,40. Koentz. Utrecht, W. F. Dannenfelser. (1870). Post 8°. (VIII en Helena en haar huisgezin. Een geschiedverhaal uit Rome tijdens de 362 blz.) ƒ2,20. eerste eeuw onzer jaartelling. Uit het Engelsch vertaald. Meteen V olks-alm an ak (Christelijke). 1870. Proza en poëzy verzameld inleiding van M. Cohen Stuart. 2 deelen. Amsterdam, H. Hóve- ü0°r Dr. E. Laurillard. Amsterdam, Loman & Verster. Post 8°. ker. Post 8°. (XIV, 224; 4 en 194 blz.) ƒ 2,80; gebonden ƒ 3,40. (XVI en 176 blz. met gelith. platen). Geïll. omslag ƒ0,90; geHuishoudboek. Eenvoudige handleiding voor Nederlandsche huis- bonden ƒ1,50.

vrouwen, om op eene gemakkelijke wijze hare huishoudelijke uitga- — (Geldersche) voor het jaar 1870. Hoofdredacteur

ven en ontvangsten te kunnen aanteekencn en wekelijks en jaarlijks J- C. W. Quack. 36e jaargang. Arnhem, Is. Au. Nijhoff & Zoon.

overzien zamengesteld door eene Huismoeder. Amsterdam, Gebroe- Post 8°. (VI, 36 en 179 blz. met 2 gelith. plaatjes). ƒ0,90.

ders Kraay 4°. (128 blz.) ƒ1,50. Wagner (H), Ontdekkingsreizen m de woonkamer. Vrij naar het

Jansen (J. F). Zie: Wagner. Iloogd. door J. F. Jansen. 2e druk. Leeuwarden, Hugo Suringar.

Kate (J J L. ten), De schepping. Een gedicht. 3e druk. (Volks- KI. 8°. (79 blz. met vignetten). ƒ0,25.

uitgave). Utrecht, Kernink & Zoon. Post 8°. (4 en 154 blz.) Geïll. Weerman (J. B), Het oekumenisch Concilie uit een Protestantsch

omslag, ƒ1,— ; gebonden ƒ1,40. oogpunt beschouwd. Eene voorlezing. Leeuwarden, G. T. N. Su-

Keller's (Gerard) Prentenboeken voor zijne kinderen. — Spoorweg ringar. Gr. 8°. (32 blz.) ƒ0,30.

Sluiten