Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

394

Prospectassen en Inteekenlijsten: berigt.

Van: Het weesje. Een Kerstlied door Tr. Ruckkrt, met muziek voor i an de vele aanvragen om het

zangen piano. Vrij vertaald door C. S. Adama van Schelte- A VAN LANNEP-ALBUM

ma. Nieuwediep, J. C. de BuisonjÉ. in commissie te zenden, kunnen wij geen gevolg geven. In onze

— _ _ circulaire dd. 20 Augustus is vermeld, dat alleen voor rekening

Gevraagde boeken ! afgeleverd zal worden. Wij wenschen ons dus aan deze algemeene

2071 Woordenboek van Indië. üitg. v. Kampen. Geb. of ingen. bePalin? te honden-

2072 Seuburier, Fruitk. woordenboek. Alleen een fraai ex. kan dienen. Haarlem, Nov. 1869. Ch. Binger & C». [25021

2073 Langendijk, Blijspelen. 4°. Idem. —

2074 v. Meebbeke, Zóó wordt men lid van de Tweede Kamer. Nienw. °B BATAUWEK.

2075 Macaulat, Hist. of England. Tauchn. Ed. Openges. kan dienen. Nieuws- en Advertentieblad voor de Betuwe.

2076 v. Lennep, Poëtische werken. Afl. 1 enz. j-veze Courant, welke circa 1000 abonne's telt in dat uitgestrekte en

2077 Barth, Lotgev. en ontd. reis Afrika. JJrijke gedeelte der Provincie Gelderland, bekend onder den naam

2078 v. Velzen's Bijbel met Psalmen. Lat. letter. In afl. Nienw. van de Betuwe, biedt eene uitmuntende gelegenheid aan tot het

2079 Kramers, Fransch-Hollandsch woordenboek. 2 dln. Gebonden. bekend maken uwer uitgaven , geschikt voor het Platteland.

2080 A. v. H., Schetsen met de pen. De prijs is 5 ets. de regel, met 15°/„ rabat.

2081 ten Kate, Planeten. Zindelijk. 2 exx. ,„ .„ , „ .„,„,

J Arnhem. Is. An. Nijhoff & Zoon. [2503]

Aanvragen of aanbiedingen franco.

Men gelieve vooral niet te verzuimen bij Aanvragen of ADVERTENTIEBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN.

Aanbiedingen de vóór de Werken aangegeven IVos. op TV* b'ad verschijnt Z at e rd ags - morgens. 4000 exemplaren wor-

te geven aan JJden kosteloos verspreid te Leiden en omliggende dorpen, terwijl

den Uitgever. op franco aanvrage en toezending van een postwissel of postzegels

. ad ƒ1;— 52 Nos. gratis door het geheele Rijk verzonden worden.

inVCDTCUTIÊHI De pr'js der adfel,tent!ën is: l~5 regels 25 Cents, iedere regel

A U V t K I t N I I L N. meer 5 Cent, bij abonnement van 250 regels per jaar 3} Cent per

regel. — Boekannonces 3 a 2 maal met 20°/o rabat.

BOEKVERKOOPING. _ Deze goedkoope en doe 1 matige wijze van adverteren in een

yoornemens zijnde in December eene Verkooping te houden z00 algemeen verspreid blad, wordt beleefdelijk den Boekhandel aan-

T eener uitgebreide verzamelmg van BOEKEN over allerlei vakken, bevolen, waarvan de Catalogus bijna gereed is, verzoekt de ondergeteekende

die Confraters welke met den Catalogus met vrucht werkzaam kun- Leiden, J. J. Groen,

nen en willen zijn, dien ten spoedigste franco aan te vragen. November 1869. Drukker eu Uitgever. [2504]

Dragten, Nov. 1869. A. Plantinus Jzoon. [2492; (j mij is ter nitgave gereed :

„ " ~~ 7 Dbr. H. W. van der Mem, STUDIA THEOGNIDÉA. Prijs

T) Uerghuijs te Kampen verzoekt van alle verschijnende Bro- 75 ce[1ts

D.chures twee ex. in commissie te ontvangen. [2493] Die kans heeft hiervan te plaatsen, gelieve aan te vragen. Alge-

~ — meen wordt dit boekje niet in commissie gezonden.

Wij verzoeken beleefdelijk terugzending der exemplaren van : Met terugzending van exemplaren van :

CASTALIA. 1870, Saiverda, ONS LANDBOUW-ONDERWIJS ,

die men niet denkt te plaatsen. zal men mij verpligten.

Amsterdam, 3 Dec. 1869. Gebroeders Kraay. [2494] Leiden, 29 Nov. 1869. S. O van Doesburgh. [2505]

GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK. 1870. ALLÉÉN OP AANVRAGE !

De vele navragen noodzaken ons vriendelijk om terugzending der MM. ongebruikt liggende exemplaren te verzoeken. Tjrrij hebben de eer UEd. te berigten , dat wij zullen uitgeven eene Arnhem. Is. An. Nijhoff & Zoon. f24951 m Serie L_ J BLINDE SCHOOL-WANDKAARTEN VAN DE NEDERLANDGEÏLLUSTREERD STUIVERS MAGAZIJN. SCHE PROVINCIËN, bewerkt door Dr. W. J. A. Huberts,

(lonfraters, die nog eerste afl. 18 69 van het Directeur der Hoogere Burgerschool te Zwolle.

i GEÏLLUSTREERD STUIVERS MAGAZIJN I)e eerste reeds verschenen kaart is N°. 2 der Serie, namelijk

voorhanden hebben, worden verzocht ons die spoedig te willen terug- GELDERLAND,

zenden, daar wij die afl. ter completering zeer noodig hebben. 'n 8 bladen, gekleurd, en op linnen geplakt, op de wijze als de

Prospectussen van 18 70 van dat tijdschrft en DE BAZAR taarten van v. Sydqw bij J. Perthes, in bordpapieren omslag. De

zullen op aanvrage worden toegezonden. prijs van deze kaart is netto ƒ6,40, verkoop ƒ 8,—.

'sHage, 27 Nov. 1S69. ' Gebr. Bel.nfante. [2496] "'V' ""M T' a'gemeeDe v commiMie-zendiaS °iet.8"chi.f _ «»«____,. L^wj Is> zen(]ea wlJ het alleen, maar ook gaarne, aan hen, die het, mits

MM. Couve'e te 's Hage vraagt zoo spoedig mogelijk een ma'ig' aanvragen!

• BEDIENDE, bekend met de levende talen en met beschaafde Proefbladen staan n gratis ten dienst,

manieren; tevens is er gelegenheid voor een LEERLING om ge- Met achtmS hebben wij de eer te zijn

plaatst te worden. [24971 Uwe dienstw. Dienaren,

— ___ Arnhem. Is. An. Nijhoff & Zoon. [2506]

HEEREN AUCTIONARISSEN. : :

vran alle Boekverkoopingen die voortaan gehouden zullen worden TTede11 's verzonden de 2e afl. van:

Vwensch ik een Katalogus - tevens Prospectussen en In- ^ LuTHEB. DB KNEGTELIJKE WIL. Compleet in 9 afl.

teekenlijsten , vooral van theologische werken. j* 2,5 cts' de. afl-

t, .. , Confraters die verzuimd mogten hebben het getal hunner intee-

0 er am" . DE Bruin, kenaars op te geven, worden ten vriendelijkste verzocht zulks te doen,

hrma: Wed. A. B. Heknes. [2498] en mogten er zijn die nog le afl. verlangen om mede te werken,

HEDEN GEVESTIGD TE THOIKN W'' dezelve °P aanvrage zeer gaarne zenden. Die le afl. onge-

W. A. van Nieuwenhuijzen, Boek- en Papierhandel en Binderij br"ikt .,hebben. "f8^ °f ge™ "itz!gt tot Plaatsing ^bben, gelieven

Vraagt mime toezending van Commissiegoed van de nieuw uit-' Z°° S°ed to Z«D deZelve COaV- * e r ug t e z e n d en.

komende Brochures, Romans, Taal- en Letterkunde Gouda, Nov. 1869. B. H. Maaskant. [2507]

ku\gd.g„edri_h_id' TGenee.krv\e' ^TV. °_ Schei' T^^enen bij J. H. Gebhard & C°. te Amsterd_m7~~

teekenlifsten ""'"i'TuiserWintin X U' VoVERZIGT DER VOORNAAMSTE GEBEURTENISSEN VAN

«sten, Prospectussen, Winkelbüj etten enz enz. 1864—1867 en d er G esc hi ed e n i s van het Koningrijk der

. _2499j Nederlanden gedurende de laatste twintig jaren; als

ly ondergeteekenden berigten hiermede, dat de Heer van der Made J"™1»^P?!»™' £P W®bee's HAN 0BOEK der ALGEMEENE

JJmet primo Januarij aanstaande ophoudende Correspondent te zijn, GESCHIEDENIS. Prijs 75 eents part.

zij van af heden tot hun Correspondent hebben aangesteld de Heer ^3P" Eerstdaags zal ik aan de van tijd tot tijd voorkomende aan-

. unst, alverstraat, E 246, te Amsterdam, aan wien zij verzoe- vragen om gebonden exemplaren van Weber's HAND-

Ken aiie voor hen bestemde pakjes etc. te willen adresseeren. BOEK DER ALGEMEENE GESCHIEDENIS, voor ge-

'sHage, 1 Dec. 1869. Speijer Klerk & C° schenken, knnneu voldoen, daar ik exemplaren heb doen

Boekdrukkers, Boekhand, en Uitgevers. biüden in 5 nette half lede ren ba nden a ƒ1,10 per deel.

Fagelstraat, 28 en 30 [25001 Deze worden echter met anders dan voor rekening af-

■ L J geleverd. [2508]

VBRANDEHING S^rSSS^ORRBSPONDBNT. T T. 1 —

Onder dankbetuiging aan den Heer A. F Urn? |trm. „„ P,„n[ J?me nle"e zending ontvangen:

ders van Cleef te Amsterdam), strekt deze als kenkenntZTnt' ^THB SHILLING NOTE PAPER, ƒ8,- de riem.

dat de Heeren Schalekamp, van de Geampei & Bakker van af DE GULÜENS PAPETERIES a ƒ0,80.

1°. Januari 1870 als Hoofd-Correspondenten voor ons zullen optreden. Wed. L. Lazarè & Zoon. 's Gravenhage. [2509]

Leiden, Dec. 1869. Gebroeders van der Hovk roenn "

L_jauij gedrukt bu c blommendaal.

HEDEN GEVESTIGD TE THOLEN : W. A. van Nieuwenhuijzen , Boek- en Papierhandel en Binderij. Vraagt ruime toezending van Commissiegoed van de nieuw uitkomende Brochures, Romans, Taal- en Letterkunde, Regtsgeleerdheid, Geneeskunde, Natuur- en Scheikunde, Gedichten, To on eel s t u kken , Schoolboeken, Inteekenlijsten, Prospectussen, Winkelbiljetten enz. enz.

[2499]

0

Sluiten