Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

398

4

W. Bkuna te Haarlem vraagt voor een prijsje: 1 ENCYCLOPaDIE van Plantenga.

Aanbiedingen per post.

Hij biedt den meestbiedende te koop aan:

Vondel's WEEKEN. (Ed. Roelants). Geb.

f25131

B

Berqhuijs te Kampen verzoekt van alle verschijnende Bro-

•chures twee ex. in commissie te ontvangen. [2514]

Lvan Giffen , te Groningen , verzoekt voor 15 December opgave • van 't getal inteekenaren op: REFEREINEN' GESCHIKT VOOR DE VOORDRACHT. Coupletten door J. Blokbehgen. Uit te geven ten voordeele van de nagelaten betrekkingen der verongelukte zeelieden op Terschelling, ten einde de oplage te kunnen regelen. [2515]

Opvraag van de Namen der Inteekenaren op : EEN FEESTBUNDEL EN LIJDENSSTOFFEN van eenige leeraars uit de Christelijke Gereformeerde Kerk, bijeenverzameld door B. C. Felix , Predikant a./d. Helder. Voor 15 December a. s. wordt de eerste Leerrede verzonden, alsdan is het Extra rabat vervallen. Wie een meer dan gewoon getal van deze le Leerrede verlangt , gelieve mij dit te melden.

3 Dec. 1869. J. C. de Buisonjé. f2516]

iyra 15 December heb ik losse banden voor ^ GEEN DAG ZONDER GOD, door Dr. E. Laurillard, voorhanden a 32, vk. 40 cts. — HH. Confraters gelieven dus op nieuw hunne bestelling op te geven.

Amsterdam, 7 Dec. 1869. D. B. Centen. 2517]

LET WEL.

Men gelieve voor rekening van den ondergeteekende geen uitbetaling aan Colporteurs te doen, zonder zich te vergewissen of zij een bewijs bij zich hebben dat zij tot de ontvangst dier gelden geregtigd zijn.

H. Nijgh. [2518]

KINDERTIJDSCHRIFT MOEDERSSCHOOT.

HH. Confraters, genegen met N°. 1, jaarg. 1870, van bovenstaand Tijdschriftje meer bijzonder werkzaam te zijn, onder toekenning van colportage-kosten, gelieven zich ten spoedigste per couv. te adresseren aan den Uitgever S. E. van Nooten te Schoonhoven. [2519]

Dringend verzoek om terugzending der onverkochte exemplaren van:

Salverda, ONS LANDBOUW-ONDERWIJS. Ik heb ze noodig; na 15 Dec. kan ik geen exx. meer terugnemen. Leiden, 6 Dec. 1869. S. C. van Doesburgh. [25201

TERUGVRAAG VAN: Maronier's VERKORTE UANDL. (groenen omslag).

Na 20 dezer worden geene exx. teruggenomen.

De EVANGELIE-SPIEGEL 1870 zal eene Bloemlezing van buitenlandsche stichtelijke lektnur bevatten en dus eenig in zijn soort wezen. Ik verwacht door deze wijziging vermeerdering van debiet. Wie mij daartoe wil helpen zend ik gaarne comm.-exx. der Januariafl., benevens prospectussen. Voor de nieuwe inteekeningen tusschen nu en 10 Januari noteer ik 50/o extra korting. BIBLIOTHEEK VAN MODERNE THEOLOGIE enz., 1870, afl. 1, zijn op aanvraag nog commissie-exx. verkrijgbaar.

10 Dec. G. H. van der Schuijt. [2521]

1)

GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK. 1870.

e vele navragen noodzaken ons vriendelijk om terugzending der

ongebruikt liggende exemplaren te verzoeken. Arnhem. Is. An. Nijhoff & Zoon. [2522]

Bij mij is ter uitgave gereed : Dr. H. W. van der Meij, STUDIA THEOGNIDEA. Prijs 75 cents.

Die kans heeft hiervan te plaatsen, gelieve aan te vragen Algemeen wordt dit boekje niet in commissie gezonden.

Met terugzending van exemplaren van :

Salverda, ONS LANDBOUW-ONDERWIJS, zal men mij verpligten.

Leiden, 29 Nov. 1869. S. C. van Doesborgh. [2523]

H

H. Boekdrukkers, die in staat en Ereneiren zijn een boekwerk

te drukken, groot 80 a 90 vel druks van 16 nasr's. met En-

gelsche Nonparel letter, benevens half vette Egyptienne voor hoofdwoorden, worden uitgenoodigd , franco een proef in te zenden van hun letter, met opgaaf van hetgeen wordt aangenomen per maand te leveren, — om later in nadere onderhandeling te treden — onder't N . dezer Advertentie, bij den Uitgever dezes. [2524]

Schreuder & van Baak te Leiden vragen tegen 1° Januari a s. een BEDIENDE, met de moderne talen bekend.' Tegen genot van kost, inwoning en salaris naar bekwaamheid.

Offerten franco. f25251

Bij J. H. Tielkemeijer te Amsterdam bestaat gelegenheid tot plaatsing van een BEDIENDE en van een LEERLING. Brieven franco. [2526]

LEERLING BOEKHANDEL.

Bij M.M.Couvee, Boekh. van Z. K. H. Prins Frederik, te's Hage , bestaat gelegenheid tot plaatsing van een JONG MENSCH om in het vak te worden opgeleid, op aannemelijke voorwaarden. [2527]

DRUKPERS.

Men vraagt te koop een gebruikte IJZEREN BOEKDRUKPERS nog in goeden staat.

Opgaaf van prijs en grootte van den degel enz., franco, onder 'tN°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [2528]

In het midden van Amsterdam, op het meest bezochte gedeelte, wordt ter overname aangeboden: een BOEKHANDEL met een goed winkeldebiet.

Adres franco, onder 't N". dezer Advertentie, bij den Uitgever dezes. [2529]

ATTENTIE.

Iemand vau de P. G., tien jaren in den Boekhandel werkzaam geweest, zag zich gaarne geplaatst als KANTOORBEDIENDE en is niet ongenegen zich voor eenige jaren te verbinden.

Adres franco, met geteekende brieven, onder letters S. P., bij den Boekhandelaar C. Kooijker te Leiden. [2530]

HEDEN GEVESTIGD TE THOLEN : W. A. van Nieuwenhuijzen, Boek- en Papierhandel en Binderij. Vraagt ruime toezending van C om missie g o e d van de nieuw uitkomende Brochures, Romans, Taal- en Letterkunde, Regtsgeleerdheid, Geneeskunde, Natuur- en Scheikunde, Gedichten, Too n eel s t u kke n , Schoolboeken, Inteek enlij sten , Prospectussen, Winkelbiljetten enz. enz.

[2531]

0

VlflRANTniï.PJWO VANT HOOF D.Cf> R RF.SPD Nt MENT

nder dankbetuiging aan den Heer A. F. Loyé (firma de Gebroe-

nimQ *7«M Pr .™ to A matprdnmï clrpltt deze als kntikpnnisirfivinrr.

dat de Heeren Schalekamp, van de Gkampel & Bakker van af

1". Januari 1870 als Hootd-Correspondenten voor ons zullen optreden. Leiden, Dec 1869. Gebroeders van der Hoek. [2532]

SCHOOLUITGAVEN worden met succes geannonceerd achter de NIEUWE BIJDRAGEN VOOR ONDERWIJS EN OPVOEDING, ad 7^ cts. per regel. Bij herhaling wordt berekend 3/2?- maal en hij 6/5 maal plaatsing bovendien 10°/o rabat verleend. Vóór deu 20sten van elke maand worden de advertentièn tegemoet gezien door de Uitgevers De Gebroeders van Cleef, te 'sGravenhage. [2533]

DE BATAUWER. Nieuws- en Advertentieblad voor de Betuwe.

Deze Courant, welke circa 1000 abonnes telt in dat uitgestrekte en rijke gedeelte der Provincie Gelderland, bekend onder den naam van de Betuwe, biedt eene uitmuntende gelegenheid aan tot het bekend maken uwer uitgaven , geschikt voor het Platteland. De prijs is 5 cts. de regel, met 15°/,, rabat. Arnhem. Is. An. Nijhoff & Zoon. [2534]

Bij deze berigt de ondergeteekende aan HH. Uitgevers, dat het NOORD-HÓLT.. WEEKBLAD op alle Hoogere Burgerscholen circuleert, dus zeer geschikt tot plaatsing van advertentièn van boekwerken voor genoemde inrigtingen geschikt, ook wordt over de werken, des verkiezende, een kritiek in het weekblad vermeld. Kosten van plaatsing 10 cts. per regel, 3/2 maal.

Corns. Teer ,

Bdam. Uitgever v. h. N.-H. Weekblad. [2535]

» G. van Lom te Amsterdam, biedt aan:

• NIEUWE VRAGEN EN ANTWOORDEN. Vermakelijk gezelschapspel door Jean Paul. 72 kaartjes in nette cartonnen doos. Prijs part. ƒ0,75, netto ƒ0,60; met premiën 4/3A, 7/6 en 15/12. [2536]

GEWERBEHALLE.

Volgens overeenkomst met den Duitschen Uitgever zal met 1°. Januari 1870, van dit bekende tijdschrift , bij den ondergeteekende eene Nederlandsche uitgave het licht zien, onder den titel van: KUNST EN INDUSTRIE. Maandwerk van Modellen voor alle takken van nijverheid.

Deze uitgave zal in alles gelijk zijn aan de Duitsche, echter met Hollandsche tekst. De bestaande Inteekenaren op de Duitsche uitgave zullen waarschijnlijk liever op de Hollandsche uitgave overgaan , waarom ik u beleefdelijk verzoek mij ten spoedigste op te geven het aantal exemplaren der le aft. (die tegelijk met de Duitsche uitgave verschijnt) dat gij daarvan wenscht te ontvangen.

De prijs per jaargang is ƒ7,20 met 20°/o rabat. Premiën 7/6J, 13/12 enz.

Daar er letterlijk geen tak van nijverheid is, waarvan de beoefenaar niet iets van zijne gading in dit Maandwerk vinden kan, zoo zal het iedereen gemakkelijk vallen, een getal te plaatsen.

Utrecht. W. F. Dannenfelser. [2537]

Sluiten