Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

399

DAGELIJKSCHE CORRESPONDENTIE PER SNELTREIN MET GEHEEL DtJITSCHXANO. Prijsberekening van den Thaler voor boekeu netto a ƒ1,50, voor muziek netto k ƒ1,35 op driemaandelijksclie rekening.

■ uur nesienmgen nouat zich aanbevolen

P. Noordhoff. [2538]

i r December is ter verzending gereed :

ÏO DOOPSGEZINDE BIJDRAGE V , uitgegeven onder redactie van Dr. I). FIartino en P. Cool , Predikanten te Enkhuizen en Harlingen. Nieuwe serie. Derde jaargang, ƒ1,—. Confraters die hiervan ten vervolge of in commissie verlangen, gelieven per couvert aan te vragen.

Leeuwarden, December 1869. H. Kuipers. [2539]

Bij den ondergeteekende zal in het einde dezer week het licht zien • DE VOLKSALMANAK VOOR NEDERLANDSCHE KATHOLIEKEN , in het jaar O. H. 1870, door J. A. Alberdingk Thvm, met twee plaatjens. Prijs 50 cents.

HH. Boekhandelaars gelieven mij hunne bestellingen ten spoedigste te doen geworden , daar deze naar orde van inzending worden uitgevoerd.

C. L. van Langenhuysen. [254,0]

STAATS-ALMANAK. 1870.

De STAATS-ALMaNAK is gereed en wordt deze weck algemeen verzonden, maar het eerst aan de Boek. die exx. voor rekening bestelden. De oplaag is thans grooter gemaakt om aan de talrijke aanvragen te kunnen voldoen. Intusschen zal men mij verpligten niet meer dan noodig aan te vragen , en spoedig de exx. terug te zenden die men niet denkt te kunnen plaatsen.

Utrecht, Dec. 1869. J. G. Broese. [2541]

Door Martinus Nijhoff is aan de inteekenaren en in comm. verzonden :

Sprenger van Etk, DE WETGEVING OP HET REGT VAN SUCCESSIE, le ged. pro cpl. ƒ3,20, verk. ft,—. _ Deze prijsbepaling blijft tot de verschijning van het 2e ged., dat binnen weinige weken zal volgen. Na dien tijd wordt de prijs verhoogd.

Het werk wordt met verlangen te gemoet gezien door alle Ambtenaren der Registratie, Notarissen, Cand.-nota rissen, Procureurs, Advocaten, Leden der regterl. magt, Burgemeesters ten platten lande, enz.

Op aanvraag worden meer exx. in commissie gezonden. [2542]

aling, DIE NOKDDEUTSCHEN ööttSENPAPIERE. A usfiihr.

licher Commentar zn allen in- and ausland St.aat.«-

u. Priimien-Anleihen, Pfand- u. R en ten brief en , Ban k-

Industrie- unrl Eisen ba hn - E ff cct e n.

Van bovenstaand verschijnt eerstdaags het eerste gedeelte van den derden jaargang (1870) en hebben wij het uitsluitend debiet voor Holland aan de Heeren van Hengel & Eeltjes te Rotterdam opgedragen.

Berlijn, Haudis & spener'sche Buchhdlg.

December 1869. (F. Weidling).

Wordt niet dan op aanvraag in commissie gezonden. Rotterdam, 6 Dec. 1869. van Hengel & Eeltjes. [2543]

s

MM.

ALLEEN OP AANVRAGE!

wl

rij hebben de eer UEd. te berigten , dat wij zullen uiteeven eene

' Serie

BLINDE SCHOOL-WANDKAARTEN VAN DE NEDERLANDSCHE PROVINCIËN, bewerkt door Dr. W. J. A. Huberts, Directeur der Hoogere Burgerschool te Zwolle. De eerste reeds verschenen kaart is N°. 2 der Serie, namelijk GELDERLAND,

in 8 bladen, gekleurd, en op linnen geplakt, op de wijze als de kaarten van v. Syuow bij J. Pkrthes, in bordpapieren omsla». De prijs van deze kaart is netto ƒ6,40, verkoop ƒ8,—.

Daar dit artikel voor algemeene in commisiie-zendiug niet geschikt is, zenden wij het alléén, maar ook gaarne, aan hen, die het, mits matig, aanvragen !

Proefbladen staan u gratis ten dienst.

Met achting hebben wij de eer te zijn

Uwe dienstw. Dienaren ,

Arnhem. Is. An. Nijhoff & Zoon. r25441

Door H. A. Tjeenk. Willink te Arnhem is verzonden aan allen die het bestelden : REGISTER VAN VERVOLGWERKEN VOOR 1870. (52 kolommen met de datums der maandagen). Per boek 60 cent. r2545]

Heden werd door mij vrij algemeen verzonden : De le Afl. met Prospectus en Inteekenlijst op een herdruk van het beroemde werk van : Martin Luthek , VERHANDELING VAN PAULUS BRIEF AAN DE GALATEN. Compleet in 16 Afleveringen, a 25 Cts. Die Confraters, welke het niet gezonden is, en in dergelijke Oude Theologie debiet hebben, worden vriendelijk verzocht dadelijk per

convert aan te vragen. De conditiën zijn zeer voordeclig gesteld , zoorlat diegenen, welke vóór 1 Febr. 1870 60 Es. voor" Rekening bestellen , daaraan ƒ 96,— kunnen vordienen. Het Prospectus is voorzien "met eene aanbeveling van Joh. Bunjan voor bovenstaand werk. Utrecht, 7 Dec. 1869. A. Fisscher. [2546]

HG. Bom tc Amsterdam, geeft nit de 2e druk van: • E. Gerdes, DE KONINKLIJKE WET OF VERTELLINGEN VAN DE TIEN GEBODEN. Een zeer gevraagd kinderboekje, met 5 zwarte plaatjes, prijs ƒ0,40, verk. ƒ0,50.

Wordt niet in commissie gegeven, maar tot 20 Dec. berekend 4/3J. — 7/6 — 15/12^.

Evenzoo zullen de overige jaargangen 2 tot 5 van : Gerdes, SAMUEL, waarin voorkomen de bekende verhalen: Jan van Diemen; de Marskramer; de gespleten balk; de Koninklijke wet; de Slang in het Paradijs enz., thans a. /1,80 per deel geannonceerd en van :

Gerdes' MAANDBLAD. 1 e — 3e jaargang, waarin: de beide Kersfeesten; een Kersavond in Amsterdam; de satijnen das enz., aan part. voor ƒ1,— aangeboden, gesorteerd naar keuze van den besteller, zoolang de voorraad strekt worden afgeleverd: SAMUEL a ƒ1,44, MAANDBLAD k ƒ 0,80 netto per deel met de premie-berekening als boven. Alles netjes ingenaaid. [2547]

Seyffardt's Boekhandel verzond en stelt verder in partijen gratis ter dispositie:

MUSIKALIEN-ANZBIGER. Decem ber, 2de Supplement op de M usikalie n-Lager-Catalog , bevattende de door Litolff op nieuw met 3b0/0 verminderde Muziek, die even als de Editie Koksma in groote getallen voorhanden is en door hem gerabatteerd wordt met 40°/o , op jaarrekening. [2548]

Gemengde Berichten.

Boekdrukkunst.

Een der voornaamste Engelsche boekdrukkers, de Heer W. Blades, is sedert eenigen tijd bezig met het zameustellen eener numismatische geschiedenis der Boekdrukkunst.

Dit werk bevat, behalve de penningen op de uitvinding der boekdrukkunst zelve, nog afdeeliogen over :

1°. Penningen ter eere van Boekdrukkers en van bijzondere boekdrukkerijen.

2°. Mededeelingen betreffende den oorsprong en den aard van boekdrakkers-vcreenigingen, hunne preseotic- , eere- en gedenkpenningen, onderscheidingsteekenen , wetten en reglementen.

3°. Penningen betreffende de verschillende eeuwfeesten der boekdrukkunst , zoo in als buiten Europa, benevens die ter herinnering aan de uitvinders, bij die gelegenheid geslagen.

4°. Fictieve munten van boekdrukkers, gebruikt tot betaling van werkvolk , adresloodjes van boekdrukkers, enz.

5°. Gedenkpenningen ter eere van boekdrukkers, geslagen niet in hnnne hoedanigheid van boekdrukker, doch als schrijvers, uitgevers,

geleerden, enz.

Van bovenstaand werk is reeds eene proeve van bewerking verschenen , welke bij mij ter inzage ligt. Deze bevat reeds een honderdtal afbeeldingen, doch voornamelijk ter eere van Gutenbkrg , Faust en Schöfper. Wenschelijk ware het dat ons land , dat op het punt van Boekdrukkunst steeds een voorganger is geweest en te dezen opzigte met eere kan worden genoemd, beter in genoemd werk mogt worden vertegenwoordigd.

Ieder die iets heeft, tot eene der bovenstaande afdeelingen behoorende, kan dit in het werk zien opgenomen , indien mij slechts het stuk ter afteekening wordt toegezonden. Het afteekenen geschiedt voor mijne rekening, dus kosteloos voor den inzender. Aan bet stuk zelve kan geene schade komen , dit is voor mijne verantwoording.

Iedere Boekdrukkers-vereeniging wordt bij deze uitgenoodigd van hare insigniën en wetten een exemplaar, desverkiezende tegen betaling, te willen afstaan. Hierdoor erlangt zulk eene vereeniging natuurlijk eene Europesche bekeudheid.

Alle mededeelingen en toezendingen worden , liefst franco, ingewacht en iedereen , die in de gelegenheid mogt zijn tot bovengeuoemd doel iets te kunnen bijdragen, wordt daartoe beleefd uitgenoodigd door Amsterdam, G. Theod. Bom,

1 Dec. 1869. Kalverstraat, E. 10.

Eene Kwestie over Kopijrecht.

De jongste nummers van the Echo, het bekende half-penny-blad , bevatten een merkwaardige correspondentie tnsschen de Heeren Gebrs. Belinfante en Mr. Wilkie CoLUNS.den bekenden romanschrijver. De aanleiding daartoe was dat de HH. Belinfante in hun StuiversMagazijn eene vertaling wilden opnemen van Collins' » Man and Wife," en daartoe de clichés der houtsneêfiguren hadden gevraagd van de firma Casseli, , in wier Magazine die roman is gepubliceerd. Dooide ürma Cassell verwezen naar den heer Collins , zonder wiens toestemming zij die clichés niet wilden verkoopen, wendden de heeren B. zich tot dien heer , onderrichtten hem aangaande de gebruiken hier te laude betrekkelijk het vertalen van vreemde boeken en verzochten zijn bemiddeling tot het verkrijgen der clichés, onder aanbod van een present-exemplaar van hun Stuivers-Magazijn en wederkcerig dienstbetoon , als Mr. Collins soms hier te lande iets te boodschappen had.

Sluiten