Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F. 49.

12 December.

1869.

ZONDAGSBLAD VOOR DE GEABOMEERDO

OP HET

NIEUWSBLAD vooe den BOEKHANDEL.

Uitgever J. SI. VAN 'T HVtFF, te 'j Qravenhage. Inzending van Advertentièn enz. uiterlijk tot Zatnrdag 's middags. Conditie van plaatsing, even als voor het »Nieuwsblad.» Zonder het -Nieuwsblad» is dit blad niet te bekomen.

BjJ de COMMISSIE tot regeling van het VERTALMrS-REGT zjjn Scheltema (C. s. Adama van). Zie: Mac Donald.

sedert de laatste Opgave, Ingekomen, Onderstaande werfcen: Sleutel (De) van den wijnkelder. Eene handleiding voor allen, die

Freuden und Leiden eines Commis Voyageur. Stuttgart. Aangetee- ,be,™g Stellen {? de.keanis- behandeling en bewaring van verschil-

kend 7 December 1869, voor Joh Ykema lend" "T™' V0"2'™ ™» ™<"> alphabetische lijst van alle wijnsoorten der wereld, met aanduiding van rang, kleur en groeiplaats.

Amsterdam, Namens de Commissie, Met houtgravuren. Schoonhoven, S. & W. N. van Nooten (1870)

10 December 1S69. C. Caarelsen. Post 8°. (4, 197 en 3 blz.) Geïll. omslag. fl,6o".

Staatsalmanak voor het Koningrijk der Nederlanden. 1870. Met

m.._rf. „it--_„« s_ wnj„»i._j magtiging van de Regering uit officiële opgaven zaraengesteld.'s GraBieUWSte nitgaven in Nederland. Utrecht, Martinus Nijhoff, J. G.Broese. Gr. 8». (XXVI Beek (J. A. van), Beschouwingen over de pauselijke onfeilbaarheid. en 674 blz.) ƒ4,—, Naar aanleiding van de aanvallen van «de Tijd", »de Kath. Stem- Stoffels (Mr. A. J. B.), Eene veroordeelde (?) wetenschap (met nog men en de Eerw. heer C J. Willems, R. K. P. te Rotterdam, iets.) Een woord, naar aanleiding van N°. 9 der Katholiek-Nederop de brochure: «Zal de Paus op het aanstaande Concilie onfeil- landsche Brochuren-vereeniging, handelende over de kerk en volksbaar verklaard worden?" Dordrecht, P. K. Braat. Gr. 8°. (IV welvaart. Amsterdam, J. H. Gcbhard cn C°. Gr. 8°. (62 blz.) ƒ0,60. en 66 blz.) ƒ0,75. Toorenenbergen (A. van). Zie: Voor drie-honderd jaren. Bibliotheek (Geneeskundige), onder redactie van Dr. P.C. Tijken. veenendaal (E. J.), «Nathan! de Messias is gekomen!" KerstJe jaargang. 1869 3e stuk. Leerboek der Bijzondere Geneesm.d- Terhaal. utrecht T H VM P(Jrm 13„ (lg b]z , „om. delleer, door Dr. W. J. A. Werber. In t Nederduitsch vertaald „laa' /007s. i>ï ,r f\ kci. Kn .,-r fn tn door M. Meijers Jr. 2e stuk. Tiel, H. C A. Campagne. Gr. 8°. „„óLwP l '„ . , a , !, * • , ,• , (blz. 257-437, XLIII en XVI blz. met omslag). Per jaargang T*"» £>■ U,t de"fM ^s doods gered naar ziel en ligehaam. van 100 vellen Vin Kerstverhaal voor kinderen. Utrecht, J. H. van Peursem. 12°. van 100 vellen. ƒ10-. (16 blz.) Geïll. omslag. /0,07<; 25 ei. ƒ 1,50; 50 ex. /2,50. Werber, Leerboek der bnz. Geneeainiddl. apart. ƒ4,75. ... .. ° , ,' .... ,

tj„. m ... . r „. „ .. , , „ . Verzameling van wetten, besluiten en aanschrijvingen, wegens de

Bosboom-Toussaint (Mevr. A. L. G.), Romantische werken 2e ƒ l)irecte belastingen, in- en uitgaande regten en acoUnsèn. 1823-

Het huis Lauernesse. Arnhem, D. A. Th.eme. Roy. 8°. (blz. 1869. Zamengesteld door J. van Erkel. Leiden , S. C. van Does-

ós~bi>- ƒ0,25. burgh. Gr. 8°. (16 blz.) ƒ0 70

Bouwkunst (Hedendaagsche). Uitgezochte ontwerpen van vreemden Voor drie-honderd jaren. Volks-blaadjes ter herinnering aan' de

en inlaudsehen oorsprong, met korte beschrijvingen. Onder redactie schoonste bladzijden uit onze geschiedenis. N°. 6. Willem van Oranje

w , i* ?a GiünTan'. L „,Gr°n,?S°n' J- B. Wolters. 4°. j„ 1669> door A. vaa Toorenenbergen. Harderwijk, M. C Brous-

(Plaat 46—49 : Beschrijving blz. 41—44). ƒ1,90. veld. Bij int. ƒ 0,20 ; afz. /O 30

Erkel (J. van). Zie: Verzameling. Vorstman (Mr. R.), Opvoeding. Leiden , Jac-Hazenberg , Corns.'zn.'

Eyk (J. P. Srenger van), De wetgeving op het regt van successie Gr. 8°. (44 blz.) /O 50

Z»T "Tk B* W r t0eSliC^- £* Ge<lee uf • 'S1GrV„e„n hage ' Wa» moet ik i0°a ? Eene «»«g »» hinderen. Uit het Engelsch door'

Martinus Nijhoff (1870). Gr. 8». (4 blz., en blz. 1-192). Pro C. S. Adama van Scheltema Amsterdam, L. J. Eckel Post 8°.

2 gedeelten compleet f 4,-. (16 blz. met gelith. pIaatje) ,010. 35 ex f%<_ 50 ex. ƒ3,50.

10NTA1NE(I,A)-De fabelen van-nagevolgd door J.J.L. Ten Kate, 'Welkom t'huis! Een berijmd verhaal tot Kerst- en Nieuwjaarsen geïllustreerd met platen en vignetten door Gustave Doré. 11e afl. ge3chenk T00r dc jeHgd. Vrij naar 't Engelsch door E. J. VeenenArasterdara, Gebroeders Binger. 4°. (blz. 323-354 met 1 plaat en daal. Met een Kerstlied. Kampen, G. Ph. Zalsmau. KI. 8». (16 18 vignetten). ƒ0,65. blz.) ƒ0,10; 25 ex. ƒ2,25; 50 ex. ƒ4,-; 100 ex. ƒ7,—.

Gouw (J ter), De volksvermaken. 2c afl. Haarlem, De Erven 1'. Werber (ür. W. J. A.). Zie: Bibliotheek.

Bohn. Gr. 8°. (blz. 33—64 met houtgravuren). Geïll. omslag, ƒ0,40. 7,.™ ^ v 1 i- , ■ •. —«. t

n„-.*r. m ^ v 11 i- u* nto a „ j • i • ■ ^iANten (J. van), Kerstavond in de huiskamer. Utrecht, J. H. van

Heije s (DrO Volksd.chtenD H°. 6. Zedenspiegel in spreuken. I. Am- pcnrsem. 12». (a0 blz.) Geïll. omslag, ƒ0,07'; 25 ex. ƒ1,50;

sterdam, G. L. Funke. Post 8°. (44 blz.) Geïll. omslag. Pro com- 50 ex y2 <Ï0

pleetin 12 Nos. ƒ2,50. j '

Ik filiciteer U. Verzameling van versjes ter gelukwensching, ten ~"~~~~™—~~~~~~~~~~~~~~~~~~~—

dienste der jeugd. Rotterdam, H. Nijgh. Post 8°. (IV en 68 blz.) Gevraagde boeken:

Jaarboekje voor kerk, school en zending in Nederland, voor'hÜt' 21°° l^^^r!^" ^ % ^ ^ °f

W8/ l8,70' vVT,^?\- ^mPe" ' G' Ph' Za'Sma''- K1" 8°-J12i 2101 Chr.st.ne Muller, Lief en leed. 2 dln. Idem.

blz. met gelith titelplaatje). ƒ0,30. 2102 Felder, De zonderlingen. 2 dlu. Idem.

Kerstgeschenk voor kinderen. Door J. H. van Linschoten, H. J. 2103 Marlitt, Rijks»ravm Gresela Idem

van Lummel, J. P. Schaberg, E. .1. Veenendaal, P. Vergers, 2104 Rau, Wiiliam Shakspeare. 2 dln. Idem.

J. van Zanten. Utrecht, J. H. van Peursem. 12°. (6 boekjes :\ 2105 Weiss, Isabella II. Idem.

16-24 blz. te zamen in omslag). ƒ0,50. 2106 Hazebroek, Uit den vreemde. Ingenaaid. Idem.

Lelie (W. J. van de), Groote blijdschap. Een Kerstgeschenk voor 2107 Robinson, In verzoeking. Naar het Engelsch. 2 dln. Onopen-

de jeugd. Kampen, G. Ph. Zalsman. KI. 8°. (24 blz.) ƒ0,10; gesneden. Tegen halve prijs.

25 ex. ƒ2,25; 50 ex. ƒ4,—; 100 ex. / 7,—. 21°8 Betsï Perk, Sixtus IV cn Lorenzo de Medicis. Idem. Idem.

LiN8cnOTEN (J. H. van). Het lorapenmeisje, of eene doode op Kers- 2109 Stuivers-Magazijn. 1867/69.

feest. Eene waro Zondagschoolgeschiedenis. Utrecht, J. H. van 2110 Vesta. 1867.

Peursem. 12°. (23 blz.) Geïll. omslag, ƒ0,15; 25 ex. ƒ3, • 50 2111 Mühlwasser, De stormen der omwenteling. Zuiver gelezen.

ex. ƒ5,625, 100 ex. 'ƒ9,75. 2112 Möllhausen , Liesken en Paul. Idem.

Lummel (H. .1. van), De eerste en de laatste kerstboom van Mina f113 RoB'!ls°N. Grootmoeders geld. Nieuw.

Vorder. Utrecht, .1. H. van Peursem. 12°. (30 blz) Geïll omsla" DE Vkies en TE WlNKEI'. Woordenlijst Ned. taal. Geb. 2 cxx.

ƒ0,15; 25 ex. ƒ3,—; 50 ex. ƒ5,62»; 100 ex ƒ9 75' „ MüHlF"''-D' Wereldgesch. 1848/68. Afl. 1 enz. 3 exx.

Mac Donald (George), De pastorie te Marshmallows. Uit 'het \ !? ff fJ^LT wtnw ^ IV'

leven van een dorpspredikant. Vertaald door C. S. Adama vau 3}\\ ^' K°re»bl°7e° Nle"w-

Seheltema. 2 dealen Schoonhoven. S. E. van Nooten. (1870). 2 « I^^son, Henoch Arden, door v. d. Bergh. Idem.

(ir «o /vrn 071 virr „ oen vi . o i-, . , 7 \ ,Z ~L v- Lennep en tek Gouw, Uithangteekens.

Al 't' ^ l ' lil , , m t,tell'Iaten)- /5'50- 2120 Staatsblad. Ome. uitg. Jaarg. 1847 en 1848.

Meuers Je (M.). Z,e: Bibliotheek. 2121 1),eph.uIS, Nederl. burg. regt. Ie dr. 1844-55. Mits vooreen

Schaberg (J. P.), Twee bezoeken in de woning van Vader Keiter. prijsje. 4 exx.

Kerstboekje. Utrecht, J. H. van Peursem. 12°. (16 blz.) Geïll. 2122 Che. Muller, Lief en leed Nieuw.

omslag, ƒ0,07'; 25 ex. ƒ1,50; 50 ex. f2,50. 2123 Mastenbroek, Vrou wellieven. Gelezen kati dienen.

Sluiten