Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

406

J. P. Schaberg, Twee bezoeken in de woning van,

Vader Keiter. Kerstboekje. (16 blz.) Als boven. E. J. Veenendaal, «Nathan! de Messias is geko-j

men!" Kerstverhaal. (16 blz.) Als boven. fƒ0,07'; 25

P. Vergers, Uit de vreeze des doods gered naar/ex. ƒ 1,50;

ziel en ligchaam. Kerstverhaal voor kioderen. (161 50 ex. ƒ 2,50.

blz.) Als boven. \ J. van Zanten, Kerstavond in de huiskamer. (20

blz.) Als boven. ; Koopman (De Nederlandsche). Nieuw volledig handboek voor den handelstand , enz. Bewerkt onder welwillend toezicht van A. van Otterloo. 14e—I5e afl. Dordrecht, C. Morks Jzn. 12». (He deel blz. 121—216). Per afl. ƒ0,25. Lelie (W. J. van der), De hulpprediker. Toespraken voor bet Nederlandsche volk. Gorinchem, C. Schook. KI. 8°. (4 en 120 blz.)

ƒ0,50.

's Gravenhage, Leiden ,

D. A. Thieme. Imp. 8°.

ƒ0,25.

Lennep (J. van), Poëtische werken. 2e afl

Arnhem; Mart. Nyhoff, A. W. Sijthoff (blz. 33—64). In geill. omslag

Luther (Martin.), Het regtveerdigend geloof verklaart en bevestigt

m eene vernanaeimg over Paulus bnet aan den Galaten, door den vermaarden —. Om deszelfs nuttigheit in het Nederduits vertaalt, en met weinige aanmerkingen op onzen dagen toepasselijk vermeerdert. Met eene Voorreden, dienende tot bevestiginge van de nuttigheit van dit doorwrogte werk; soo ter vertroostinge van Regte Hongerige en dorstigen na de Uegtvaardiging die in Christo Jesn is, als ter beantwoordinge van allen die dezen Leere tot Zaligheit niet aan en nemen. Ie afl. Utrecht, A. Fisscher. 4°. (blz. 1—48).ƒ0,25.

Cpl. in 16 maandel. afl. (a, 48 blz.) Mac üonald (George), De pastorie te Marshmallows. Uit het leven van een dorpspredikant. Vertaald door C. S. Adama van Scheltema. Schoonhoven, S. B. van Nooten. (1870). 2 Deelen. 8°. (VIII en 271; VIII en 260 blz. met 2 titelplaten), ƒ5,50. Margaretha S., Verhalen uit den Elzas. Uit het Hoogduitsch. Arnhem, J. W. & C. F. Swaan. KI. 8°. (219 blz.) ƒ1,25. Hieruit afz. verkrijgb.: Het handschrift v. d. monnik. (15 blz.)

ƒ0,10; 25 Ex. ƒ2,— ; 50 Ex. ƒ3,50; 100 Ex. ƒ6,—. De kleine Matthijs. (24 blz.) V De torenwachter van St. Stephanns (21 blz.) 1 Kromsnaveltje. (25 blz.) j ƒ0,123 ; 25 Ex.

Meester Matthijs. (27 blz.) f ƒ 2,50; 50 Ex.

De vrouw van meester Matthijs. (28.blz.) } ƒ4,25 ; 100 Ex. Spits. Nog iets uit de Mnhlhauser Kroniek. \ ƒ7,50

(24 blz.)

Meester Klaas en de kleine Jacob. (26 blz.) /

De pelsjas (29 blz.) (ƒ0,15; 25 Ex. ƒ3, — ; 50 Ex.

Het huis in 't bosch. (29 blz.) * ƒ5,--; 100 Ex. ƒ9,—.

■ Drakenstein. Eene geschiedenis nit Zuid-Afrika. De

aanvang der christelijke zending onder de Bassuto's. Als boveo. ] 2°. (46 blz.) ƒ0,25; 25 Ex. ƒ5,50; 50 Ex. ƒ10; 100 Ex. ƒ17,50.

Marianne, of het licht des hnizes. Naar de vierde druk, uit het Engelsch vertaald door E. Gerdes. Uitgegeven door het Evangelisch verbond. Amsterdam, H. de Hoogh & C». 12°. (6 en 368 blz. met 1 plaat in houtgrav.) ƒ 1,90.

Meesterstukken (De) der buitenlandscbe letterkunde. 32e—34e afl. (Swift's reizen van Gulliver vert. door J. W. N. Mosselmans. Ie deel). Amsterdam, G. L. Funke. 12°. (8 en 241 blz. met een portr. in staalgrav.) Per aft. ƒ0,25.

Panchaud (G. H. W.), Amsterdam, geschetst in historisch-romantische tafereelen van af bet begin zijner opkomst tot op den tegenwoordigen tijd. 5e afl. Amsterdam, 1). Allart. 8°. (Ie Deel, blz. 193-240). ƒ0 25.

Eoscoe (H. E.), Beknopt leerboek der scheikunde, volgens de nieuwste beschouwingen der wetenschap, bewerkt naar de 2e Duitsche uitgave van Carl Schorlemmer, door H. J. Menalda von Schouwenburg. Ile Deel, Scheikunde der koolstofverbindingen (organische scheikunde). Dordrecht, P. K. Braat. 12°. (IV blz. en 163 blz. met in den tekst gedrukte houtgrav. ƒ1,40; 2 Deelen ƒ2,60.

Schlosser (F. C.) Geschiedenis der achttiende en negentiende eeuw (tot op den ondergang van 't Fransche keizerrijk.) Tweede druk geheel herzien door P. van Os. (Nieuwe titel-nitgave.) 63e—67e afl. Amsterdam, K. H.Schadd. Roy. 8°. (VUIe Deel, blz. 129-414 met 6 blz. voorwerk. Per afl. ƒ0,18; 8 Deelen cpl. ƒ12,—.

Schubart (J. W.), Nog eenige belangrijke mededeelingcn omtrent 1813. Utrecht, Kemink & Zoon. 8». (15 blz.) ƒ0,10.

Sleutel (De) van den wijnkelder. Eene handleiding voor allen, die belang stellen in de kennis, behandeling en bewaring van verschillende wijnen. Voorzien van eene alphabetische lijst van alle wijnsoorten der wereld, met aanduiding van rang, kleur en groeiplaats. Met houtgravuren. Schoonhoven, S. &W. N. van Nooten (1870) Postf. (4, 197 en 3 blz.) In geïll. omslag. ƒ1,60.

Sfurgeon (l. H.), Voor iederen morgen. Dagboek voor huisgezin of bmnenkamer. Door P. Huet. Amsterdam, W. H. Kirberger (1870). Postf. (8 en 368 blz.) Vl 90

Staring (A^ fj. W.) Gedichten van - met eene inleiding door

^CtoS,^ Jn°"?,nitgaïe- Z»tph«, W. J. Thieme j & [Cie. KI. 8°. (23 en 380 blz.) IQ geill. omslag ƒ 1,25.

Stoffels (A. J. B.), Eene veroordeelde (?) wetenschap (met nog jets) Een woord, naar aanleiding van N°. 9 der Katholiek-Nederlandsche Brochuren-vereenigmg, handelende over de kerk en volkswelvaart. Amsterdam, J. H. Gebhard en Comp. 8°. (62 blz ) ƒ0 60

Tetroode (A. J. van), Marseillaise hollandaise XVII Nov 1863 Improvisation adresse'e a mais compatriotes et presentée a. M M les Francais et autres e'trangers, que j'eus 1'honneur de rencrontra ce jour dans la résidence de S. M. Ie roi des Pays-Bas. 's Gra¬

venhage, A. J. van Tetroode. Postf. (4 blz. poëzie met hist. noten)

ƒ0,10,.

Laudate. Dank-hymne. Nov. 1869. Ie en

2e druk. Als boven. Ie dr. ƒ0,25; 2e dr. ƒ0,10.

Vader Tim. Een historisch verhaal uit den tijd van de vervolging der Hugenoten in Frankrijk. Naar het Hoogduitsch, van den schrijver van «De kluizenaar,» door A. Hardenberg. Gorinchem, C. Schook. Postf. (4 en 250 blz. met 4 gelith. platen). In linn. band ƒ1,90.

Veegens (D.), Levensbericht van Jonkheer Jan Willem van Sijpesteijn. (Overgedrukt uit de handelingen van de maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden. Leiden, E. J. Brill. 8° (21 blz. met een gelith. portr. en facsimile. f 1,—.

Vergift (Het) was maar koffie! Waarschuwing van den oud-a cademist tegen kwakzalvers in morphine en andere slaapmiddelen. Nijmegen ,'Adolf Blomhert. Postf. (19 blz.) ƒ0,25.

Verzameling van wetten, besluiten en aanschrijvingen, wegens de Directe belastingen, in- en uitgaande regten en accijnsen. 1823 — 1869. Nummeriijst der vervallen of gewijzigde wetten enz.). Dienstig voor hen, die op eene gemakkelijke wijze hunne verzameling wenschen bij te werken, als ook voor dagelijksch gebruik, zamengesteld door J. van Erkel. Leiden, S. C. van Doesb'urgh. Roy. 8°. (26 blz.) ƒ0,70.

Voor drie-honderd jaren. Volks-blaadjes enz. n°. 6. Willem van Oranje in 1 569 door A van Toorenenbergen. Harderwijk, M. C. Bronsveld. 8°. (blz. 79—94). Bij inteek. ƒ0,20; buiten inteek. ƒ0,30.

Vorstman (Mr. R.), Opvoeding. Leiden , Jac-Hazenberg , Corns.Zn. 8°. (44 blz.) " ƒ0,50.

Wallace (Alfred Russell) , Insulinde. Uit het Engelsch vertaald en van aanteekeningen voorzien door P. J. Veth. 3e afl. Amsterdam, P. N. van Kampen. Roy. 8°. (blz. 161—240 met 2 platen en in den tekst gedrukte houtgravuren en 1 uitslaande gelith. kaart in kleuren) ƒ1,90.

Wat moet ik doen? Eene vraag aan kinderen. Uit het Engelsch door C. S. Adama van Scheltema. Amsterdam , L. J. Eckel. KI. 8°. (16 blz. met 1 gelith. plaatje), ƒ0,10; 25 ex. ƒ2,—; 50 ex. ƒ3,50.

Werber (W. J. A.), Leerboek der bijzondere geneesmiddelleer. In 't Nederlandsch vertaald door M. Meijers Jr. Tiel, H. C. A. Campagne. (1870). 8°. (16 , 437 en 43 blz.) ƒ4,75.

Zalsmans jaarboekje voor kerk, school en zending in Nederland , voor het jaar 1870. 5e jaargang. Kampen, G. Ph. Zalsman. KI. 8°. (124 blz. met een gelith. plaat). ƒ0,30.

Zionia , De arresleê. Een verhaal uit den tegenwoordigen tijd. Uitgegeven door het Evangelisch verbond. Amsterdam , H. de Hoogh & C°. 12°. (4 en 225 blz. met 1 gelith. plaat). ƒ1,30.

Voornaamste uitgaven in Dmtschland.

Almanach de Gotha. Annuaire généalogiqne, diplomatiqne et statistique pour 1'année 1870. 107e année. 32°. (XII u. 1107 S. m. 5 Stahlst. u. astronom. Kalender 32 S.) Gotha, J. Perthes. In engl. Einb. Thlr. 1J-; Prachtausg. geb. m. Goldschn. Thlr. 2J.

Andlrsen , H. C., Sammtliche Marchen. Einzige vollstand. vom Verf. besorgte Ausg. 11e, verm. u. verb. Aofl. Mit (12) Illustr. (in Holzschn.) nach Orig.-Zeichngn. v. L. Hutschenreuter. Gr. 8°. (VIII u. 872 S.) Leipzig, Hartknoch. In engl. Einb. Thlr. 2i.

Bremer, Friederike, Ansgewahlte Werke. Aus d. Schwedischen. (In 50 Lfgn.) Ie u. 2e Lig. Gr. 16°. Stuttgart, Franckh. h 3 Gr. Inhalt: Die Töchter d. Presidenten. Erziihlung e. Gouvernante. (S. 1—160).

Con sidérations proprosées anx évêques du concile sur la question

de rinfaillibilité du pape. Octbr. 1869. Gr. 8°. (20 S.) Ratisbonne.

(München, Manz). 8 Gr. Ebeling, E., Fantaska. Gesammelte Marchen, Legenden n. Sagen.

Mit 6 (lith. u.) color. Bildern v. Prof. Hosemann. Br. 8°. (V. u.

221 S.) Berlin, Winckelmann & Söhne. Cart. Thlr. ». Eckstein, Ernst, Schach der Königin ! Hnmoristisches Epos. 8°.

(416 S.) Stnttgart, Kröner. Thlr. 1. Foerstemann, Dr. Th. , Principien d. preuszischen Polizeirechts,

dargestellt u. in ihreu Grundlagen gepriift. Gr. 8°. (XX u. 487 S.)

Berlin, Hempel. Thlr. 3». Fontane, Th., Der dentsche Krieg v. 1866. Ier Bd. Der Feldzug

in Böhmen u. Mali ren. Ier Halbbd. Bis Königgratz. Mit 7 Portr.,

164 in den Text gedr. Abbildgn. n. PlSnen in Holzschn. Lex.-8°.

(466 S.) Berlin, v. Decker. Thlr. 6|. Graser, Bernh., Norddeutschlands Seemacht. Ihre Organisation,

ihre Schiffe, ihre Hafen u. ihre Bemannung. Gr. 8°. (IX u. 514

S.) Leipzig, Grunow. Thlr. 2|. Grote, Uudw., Leibniz u. seine Zeit. Populiire Vorlesungen gehalten

im Anfange d. Jahres 1869. Gr. 8°. (VI u. 562 S.) Hannover,

Brandes. Thlr. 2. Hacklünder, F. W., Nahes u. Fernes. — Die Sporen e. Romans.—

Unter den püpstl. Zuaven. Gr. 8°. (III u. 348 S.) Stuttgart, E.

Hallberger. Thlr. 1*. Hammer, W., Saulen-Ordnungen nach Vignola. Als Unterrichtsmit-

tel f. Baugewerkenschulen geordnet. Imp.-Fol. (16 Steintaf) Dres-

den, Bach in Comm. Thlr. 3. Hehn, Vict. , Kulturpflanzen u. Hausthiere in ihrem Uebcrgang aus

Asien nach Griechenland u. Italien sowie in das iibrige Europa.

Historisch-ÜDguistische Skizzen. Gr. 8°. (IV u.''456 S.) Berlin,

Gebr. Borntraeger. Thlr. 3. Müht.bach , Louise, Damen-Almanach. Mit 3 Portr. in Stahlst.

Gr. 16°. (V u. 475 S.) Leipzig, üürr'sche Buchh. Thlr. 2, 12 Gr.;

in engl. Einb. m. Goldschn. Thlr. 3, 24 Gr. Parmet, Dr. Aoalb., Rudolf v. Langen. Leben u. gesammelte Ge-

Sluiten