Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

407

dichte d. ersten Münaterschen Humanisten. Ein Beitrag zur Ge-

schichte d. Humanismus in Dontschland. Gr. 8°. (XI u. 256 S.)

Münster, Uegensberg. Thlr. 1. Rosenstein, Dr. Siegm. , Die Pathologie n. Therapie der Nieren -

Krankheiten klinisch bearb. 2e verb. Anfl. Gr. 8°. (XII a. 496 S.)

Berlin, A. Hirschwald. Thlr. 3|. Ule, Otto, Alexander v. Humboldt. Biographie f. alle Völker der

Erde. 4e Anfl. S°. (VI u. 150 S.) Berlin, R. Lcsser. Thlr. £;

cart. Thlr.

Wagner, Dr. Mor., Natnrwissenschaftliche Reisen im tropischen Amerika ausgeführt auf Veranlassg. u. m. Unterstützg. weil. Sr. M. d. Königs Mas II. v. Bayern. Gr. 8°. (XXIV u. 632 S.) Stuttgart, Cotta. Thlr. 3».

Prospectussen en Inteekenlijsten:

Van : Jaarhoekje voor de Nederlandsche vereenigiagen tot vrijwillige oefening in den wapenhandel. 4e jaargang 1870. Met het portret van Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden. Uitgegeven door het Centraal Comité van den Nederlandschen Weerbaarheidsbond. Groningen, J. B. Huber.

Gelooft in God, gelooft ook in mij. Vijftal preeken naar de behoeften van onzen tijd', "door J. R. Eilbks Koch. Rotterdam , K. Loos.

Heiivell & van Santen. (Firma van den) Streckfoss, Geschied, der wereld. Aft. 35—37. Leeskab. 12. — Omnibus. Geïllustreerde bladen. Het Vaderland. 185. — Reindkrs, Voyage h Paris. Le francais comme on Ie parle. Leeskab. 12.

noogh. (II. dc) Middachten. Herinn. aan 4 Ang. 1869. Bazuin. 47.

Hooiberg & Zn. (T.) Onze toekomst. Bijdrage tot de leer van het spiritisme. Onze Tolk. 4.

HBveker (II.) en II. de Hoogh. J. J. van Oosterzee, Gemeenschap der Heiligen. De Vereen. Chr. Stemm. Dec.

Höveker. (H.) P. Broes, Dierbare bijbel. Kerk. Weekbl. 24. — Groen van Pbinsterer, Nederlandsche gedachten. Gids. 12. — Idem, Ongeloof en revolutie. Bazuin. 47. — M..I. van Lknnbp, De bijbel van den dronkaard. De V ereen. Ch r. S te m m Dec.— Het laatste Kerstfeest met mijne kinderen. Kerk. Weekbl. 23.

Hulst. (K. van) A. Erker, De toekomst onzer weerbaarheid. Volksbl. 47.

Kampen. (P. N. van) Stowe, De meibloem. Vad. Letteroef. 12. — A. R. Wallack, Insnlinde. Het land van den oernngoetan en den paradiis-vogel. Afl. 1 eu 2. Onze Tolk. 4. — De Gids. 1869. Nov. en Dec. Volksbl. 49.

Keinink & 2n. Goilgeleerde Bibliotheek: Delitzsch, Commentaar op de psalmen; — Erdmann, Geschied, der wijsbegeerte. Kerk. Cour. 47.—■ v. OosTERZEK, De religione Christiaaa. Allg. Liter. Anz. IV. 4.

Kcmmer. (J. J. II.) Huet, Christelijk gedenkboek; — Veenendaal, Gustaaf Adolf. Kerk. Weekbl. 24.

Kesteren. (Wed. J, C. van) Macaulai, Geschiedenis van Engeland. Afl. 19—22. Leeskab. 12.

Kirberger. (W. H.) Alleen. — Kitty Trcvyryan. Kerk. Cour. 119.

Kluitman. (P.) F. M. FfLDF.8, Rijk en arm; — Hofstede de Groot, Rome en het Evangelie. Huisbib!. 12. Volksbl. 49.

Koopman. (W. A. F.) Veenstra, Opgaven voor de lei. Wekker. 43.

Eaurey. (E. A.) Dekker, De verminkte cou])on. Huisbibl. 12.

Eomaii & Verster. Herinnering aan Mr. J. v. Iennep. De vrouwe van Waardenburg. Met levensschets door A. J. de Bull. Nederland. 12.

Eoosjes. (Erven) Dyserinck , Godsdienstige overdenkingen. T ij d sp.

12. Archives du Musée Tevler. II: 1—3. Vad. Lettcr-

oef. 12. — F,. Gerdks, Heemskerk's val. 2 dln. Onze Tolk.

5.—A. Koot, Wandtabel der maten en gewigten. S c h o o 1 bode. 18. Made. (P. M. van der) Haegkh , Tropenlieiler. Novellen-

Zeitnng. 41.

Mijs. (O.) Bosman, De mensen in omgang met dc dieren. Sc h ooi bode. 19, 20.— Johannes, Hoe moeten wij de dieren behandelen? Schoolbode. 19, 20. Volksbl. 47. — G. B. Lalikman, Het schoolverzuim. Volksbl. 47. — J. Herman dk Ridder, Levensbeelden. Vad. Letteroef. 12. — Mevr. v. Westhreene, Hf jeugd van Dr. de Noor. Nederland. 12.

Noman & Zn. (Joh.) P. Bruvn, Letterkundige schetsen. Wetensch. bladen. 12.

tVoordhoff (P.) en M. Smit. Wendkl, Kindervreugd; — Goevkhneur, Kinderschat. Huisbibl. 12.

NoortlholT (P.) en J. Vollelen. Rietstap, De wereldbol. Afl. 23—26. Leeskab. 12.

Nooten. (S. E. van) Moll, Vraagstukken en oefeningen over ile element, wiskunde. Wekker. 44.

Ni|hofr — Sijtholf—Thieme. v. Lennep, Romantische werken. Afl. 54—59. Leeskab. 12.

KijhofF. (Mart.) Catalogus der bibliotheek van het Indisch Genootschap, bewerkt door J. Boudewijnse. Tijdschr. v. Ned. Ind. Nov. — Dr. A. van des Linde, Balthasar Bekker. Bibliografie. Ned. Speet. 50.

KijhoirOIari.) en J. E. Seijers. Het geslacht van Waesberghe. Ned. Speet. 50.

iVjhnir&Zn. (Is. ün.) Baker, Aan land gespoeld. 2 dln. Huisbibl. 12. — Ch. Lever, Misbruikte gaven. Huisbibl. 12. Leeskab. 12. — Iets voor kinderen. Schoolbode. 19, 20.

Peursem. (.1. H. van) Anna Shipton, Vertrouw het aan Jezus. Bazuin. 47. Wekstem. 47. — Grietje en hare kinderen. Uit het Eng. De Vereen. Chr. Stemm. Dec.

Post Jr. (C. van der) G. W. Veerde, Republiek of constitutionele monarchie? Gids. 12.

Rogge. (Y.) Lijst van de voornaamste vorsten en regenten uit de oude- middjl- en nienwe geschiedenis. De Schoolbode. 19, 20.

Sigtcnhorst. (A. J. van den) Elberts, Te land en op zee. Vad. Letteroef. 12.

Slothouwer, (A. M.) Hartsen, Filosofisch klaverblad. Godgel. Bijdr. 11.

Smit (M.) eo P. IVoordhoff. Bouwkundig albnm. Verzameling van ontwerpen. Afl. 1, 2. Leeskab. 12. Huisbibl. 12.

Sonieren. (S. E. C. van) A. S. Patterson, De nieuwe landheer. 2 dlo. Leeskab. 12.

Storm Eotz. (D. J. P.) J. den Broeder, Rekenboek voor de lagere scholen. Weekbl. v. h. Oud. 50.

Suringar. (G. T. SI.) J. Bosscha, Neêrland's heldendaden te land. Afl. 7—8. Leeskab. 12.

Sybrandi. (J. D.) Feloer, Het huisje aan de Brunobeek. Leeskab. 12. — Madlle. Ui.liac de Frémadkurk, Etienne en Valentyn. Vad. Letteroef. 12.

Sijdioir. ( V. W.)Consoiknce's Werken. Atl. 53—62. Leeskab. 12.

Thieme. (D. A.) Mevr. Bosboom-Toussaint, Historische novellen. Leeskab. 12. — Bruninqs, Distels en lauweren. Nederland. 12. — J. F. Thieme, Godsdienstig dagboek voor kinderen. Vad. Letteroef. 12.

Boekbeoordeelingen.

Belinfante. (Gebr.) Pimkntisl, Overzigt van Bncklc's geschiedenis der beschaving. Huisbibl. 12.

Bcijers. (J. E.) A. A. van Oldenbarnkveld, genaamd Witte Tullingh, De omwenteling van 1813. Het Vaderland. 185.

Blankenberg Jr. (B. II.) F. G. Smits, Epistola ad Papam Pium IX. Bazuin. 47.

Blom <fc Olivlerse. J. Reijenga, De schoolkameraad. Wekker. 42.

Bogaerts. (Henri) De Katholieke illustratie. Onze Tolk. 5.

Boiin. (Erven F.) Maria Mastenbroek, Een vrouwenleven. 2 dln. Ned. Speet. 49. — Grrenwqod, Looden van de schaduwzijde bekeken. Vad. Letteroef. 12.

Bokma. (H.) De verteller. Verhalen. Kerk. Weekbl. 23.

Boll Azn. (A.) Een wegwijzer ten leven. Maandel. tijdschrift. Volksbl. 47.

Bosch & Zoon. (E. E.) Nieuwe theologische Bibliotheek; — Baur, Paulns; — Kerkgeschiedenis. Kerk. Cour. 47.

Breuk & Smits, (de) Openlijke verklaring, namens de Prot. Genootschappen in Nederland op den apostol. brief van Paus Pius IX. Godgcl. Bijdr. 11.

Brill. (E. J.) Finsch, Die Papageien. Romanzeit un g. 29.

Brinkman. (C. E.) A. C. Duker en W. C. van Manen , OudChristel. letterkunde. Godgel. Bijdr. 11.

Bronsveld. (M. C.) A. Hardenberg , Een ellendige. Kerk. Weekbl. 24.

Poster & Zn. (II.) Het Lands welvaren. Een scheepje bevracht met allemans-gading. Volksbl. 47.

Boesburgh. (S. C van) Salverda , Ons landbouw-onderwijs. Het Vaderland. 194. Landb. Cour. 47.

Boorn & Zn. (O. van) Tijdschr. voor gezondheidsleer. Vo 1 k shl. 48.

Bruten & Bleeker. (van) Spielhagen , In het duin. Leeskab. 12.

Biiiji Jr. (H. van) Romantische bibliotheek. Onder redactie van ■Speijer Klerk en le Gras. Vad. Letteroef. 12.

Ebert. (Gebr.) Gave der liefde. Vad. Letteroef. 12.

Funke. (G. E.) Fortanier, Geschiedenis van het ontstaan der Nedcrl. Koloniën. Leeskab. 12. — A. Hausrath , Geschiedenis van Jezus tijd en tijdgenooten. Vad. Letteroef. 12. — Studiën en bijdragen op 't gebied der historische theologie, verzameld door W. Moll en J. G. de Hoop Scheffer. I. Tijdsp. 12.

Gebhard & Cie. (J. H.) C. W. Opzoomer, De vrije wetenschap. Volksbl. 48.

Glifeii. (E. van) van Houten', De toekomst onzer finantiën. V olksbl ad. 48.

Goor Zonen. (G. B. van) 1). H. Meijer, Onze dierenwereld. Schoolbode. 19. 20.

Goor. (D. Noothoven van) Sicherer en Akveld, Hoogd.Nederd. woordenboek. Afl. 9 — 12. Leeskab. 12. — v. Zeggelen, Gedichten. Afl. 6—7. Leeskab. 12. Huisbibl. 12.

Gunne (A. ter) en D. Noothoven van Goor. Bloemlezing uit de dichtwerken vau W. Bilderdijk. Gids. 12.

Gunne. (A. ter) Gerstücker, De zendelingen. 2 dln.;— E. Marlitt, Rijksgravin Giscla; — Müiilbacii, üuitschland in woeling en strijd; — Dc groote Keurvorst en zijn tijd. Kerkel. Cour. 49. — Goethe's Faust, vertaald door Alb. Steenbeugen. Vad. Letteroef. 12. — Mühlbach, Keizer Alexander en zijn hof. 2 dln.; — Een Roomsch-Katholieke leek aan Paus Pius IX. Leeskab. 12. — v. Vloten, Bloemlezing van Nederlandsche dichters uit de 17e eeuw. I.; — Protestantsch antwoord op den brief van Paus Pius IX. Huisbibl. 12.

Gunne. (H. J. ter) Kits van Heijningen, Claudia Procla. Een vrouwenbeeld. Onze Tolk. 4.

Haan. (.1. de) Taal des geloofs. Toespraken. III. 1—3. Huisbibl. 12.

Hazenberg Czu. (J.) H. ,1. Polak, Observatioues ad scholia in Homeri Odysseam. Liter. Centralbl. 48.

Helden. (C van) Dusseau, De mensch. Het maaksel en de verrigtingen van het menschelijk ligchaam. Leeskab. 12.

Henvellnk. (J.) C. E. Bock, De bouw, het leven en de verpleging van het menschelijk ligchaam; — De Kindervriend. Tijdschrift voor de jeugd. 8. 9. Leeskab. 12. — Tento, Java. Hoe het te verdedigen. Leeskab. 12. Tijdschr. v. Ned. Ind. Nov.

Sluiten