Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 51.

Zes-en-Dertigste Jaargang.

1869.

NIEUWSBLAD voorden BOEKHANDEL.

DONÜEKDAG,

De Uitgave van dit Blad, dat Donderdags het licht liet, geschiedt door j. m. uk t haaff te 's Gravenhage, aan wien men de Advertentiën ,

uiterlijk tot Woensdag-middag, franco gelieve toe te Pcc^JJ^gl' 1869 «enden. Alle briefporten komen op rekening der in- ' Éénders.

De Abonnements-prijs is, met inbegrip van het Zondagsblad, ƒ1,75 per 3/m. De prijs der Advert. voor Geabonneerden, van 1—7 regels 50 Cts.; iedere regel meer 5 Cts. Opname 3/2 m. Advertentiën van Niet-Geabonn. of Advert. door Geabonn. voor anderen geplaatst, 15 Cts. per regel.

Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels.

Het Bestuur bericht aan de Leden, dat, te beginnen met 1°. Januari 1870, het Nieuwsblad voor den Boekhandel te Amsterdam zal worden uitgegeven.

Het, Bestuur verzoekt de Leden, om, even als tot heden, alle stukken, die de lledactie betreffen, te blijven toezenden aan den Heer G. L. Funke, die zich, op dringend verzoek, weder voor 1870 met die redactie heeft belast.

Aanvragen, Advertentiën, ook die voor de Rubriek „gevraagde en aangeboden boeken", in één woord, alles wat overigens tot het Nieuwsblad in betrekking staat, te zenden aan den Secretaris G. van Heteren, die voorloopig met de uitgave van het Nieuwsblad is belast.

Het Bestuur,

Amsterdam, W. H. Kirberger, President.

20 December 1869. G. van Heteren, Secretaris.

Bfl de COMMISSIE tot regeling van het VERTALINSS-REfiT zjjn sedert de laatste opgave, ingekomen, onderstaande werken:

BEAUVOIR, le Comte DE, Java, Siam, Canton. 2e éd. Paris 1869. Aangeteekend 17 December 1869, voor Gebroeders Binoeb.

DUPANLOUP, Mgr., Histoirc de Notre Seigneur Je'sus-Christ. Paris 1870. Aangeteekend 17 December 1869, voor C. L. van Lan-

genhdysen.

GERVAIS, P., h. MARCHAND et V.RAULIN, Notions c'lémentaires d'histoire naturelle. Paris 1869. Aangeteekend 18 December 1869, voor J. B. Woltebs. KAMEKE, H. F., Der Schnellrechner. Siebente verm. Autlage. Ber' lia 1870. Aangeteekend 20 December 1869, voor H. Nijgh. KANITZ, F., Katechismus der Ornamentik. Leipzig, 1870. Aangeteekend 14 December 1869, voor W. F. ÏUnneneklser. ROSKOFF, GUSTAV, Geschichte des Teufels. 2 Bande. Leipzig 1869. Aangeteekend 16 December 1869, voor A. C. Kruseman. Zes afgedrukte bladen zijn vertoond van : MARRYAT, FLORB.VCB, Woman against woman. London 1869. Op 17 December 1869, door 3. D. Sybrandi. Amsterdam, Namens de Commissie,

21 December 1S69. C. Caarelsen.

Nieuwste uitgaven in Nederland.

Akademiën (De) en het kunstonderwijs. Door E. G. Arnhem, Is. An. Nijhoff & Zoon, 8° (28 blz.) ƒ0,35.

Antwoord op de vraag; Waarom hebben vijf leden der Commissie van administratie over de atrafgevaogenis nabij Doetinchern hun ontslag verzocht? Uitgegeven ten yoordeele van het genootschap tot zedelijke verbetering van gevangenen. Zwolle, Erven J. J.Tijl.8", (14 blz.) ƒ0,25.

Bruin (Servaas de), De Duitsche taal alleen door zelfonderricht. 10e brief. (Les 13—14). Zntphen, P. Bz Plantenga. 8». (blz. 97— 112 in 2 kol.) In gesloten omslag ƒ0,60.

Vraagbaak ten gebruike bij de Plundernngen

aus der Didaskalia » om den duitschen tekst volkomen verstaanbaar en de vertaling in goed Hollandsen gemakkelijk te maken. ZaltBommel, H. J. van de Garde. Postf. (52 blz.) ƒ0,25.

Hungenkr (F.), Kersmis, of de vlucht der Hngenoten. Een nieuw Kersverhaal. Naar het Fransch door J. P. Hasebroek. Amsterdam, D. 15. Centen. KI. 8°. (35 blz.) ƒ0,25, 25 ex. ƒ 3,— ; 50 ex. ƒ5,50; 100 ex. ƒ10,—.

Bijdragen (l)oopsgeziude). Uitgegeven onder redactie van 1). Harting en P. Cool. Nieuwe serie. 3e jaargang. Leeuwarden, H. Kuipers. Postf. (4 en 163 blz.) ƒ

Conscïense (Hendrik), Werken van —. 63e—64e afl. Leiden, A. W. Sijthoff. (Vle deel blz. 1—64 in 2 kol.) In geill. omslag. Per afl. ƒ0,25.

Cornelissen (J. E.), Stoomschepen op lange lijnen. Beschouwingen naar aanleiding van het rapport der Suez-Coramissie in 1859. Utrecht, (K. A. Manseu). (1870). 8". (4 en 44 blz. met 2 uitsl. tabellen) ƒ0,60.

DiOKENS-editie. 61e afl. David Coppcrtield. 1. Schiedam, H. A. M. ltoelants. 12». (blz. 1 -64). Iu geill. omslag ƒ0,30.

Doedes (J. I.), De leer der zaligheid volgens het Evangelie in de Schriften des Nieuwen Verbonds. 2e stuk. Utrecht, Kemink & Zoon. 8°. (blz. 173—375 met algem. titel en omslag) ƒ1,50; 2 stukken cpl. ƒ2,75.

Doorgraving (De) van Holland op zijn smalst en het koninklijk instituut van ingenieurs. Door den schrijver van v De Noordzee vóór Amsterdam.» Amsterdam, Loman & Verster. 8°. (64 blz.)/0.60.

Evangelie (Het eeuwig). Christelijk maandschrift onder redactie van J. Cramer en G. H. Lamers. (1870). le afl. Amsterdam, W. H. Kirberger. Roy. 8". (blz. 1—15). Per jaargang van 12 afl. ƒ 1,80.

Handelingen der bijeenkomst van armbesturen te Amsterdam, Oct. 1867—April 1869. Amsterdam, Blikman & Sartorius. 83. (43 blz.)

ƒ0,75.

Hartog (A. H. de), Ter loofhutten. Leerrede over Joh. 7: 37—38, gehouden in de Prinsenkerk 24 October 1869. Rotterdam , W. Wenk. 8°. (24 blz.) ƒ0,25.

Hervatting (De) der speciebetaling in de Noord-Amerikaansche unie. Finantieel-Ecouomischc proeve. Amsterdam, J. H. Gebaard & Comp. 8". (17 blz.) ƒ0,25.

HoF\cker,De zaligheid is in geenen anderen. Dagboek, vrij bewerkt naor het Hoogdnitsch door A. Ch. J. van Maasdijk. Uitgegeven door liet Evangelisch Verbond, abonnementsjaar 1870. le afl. Amsterdam , H. de Hoogh & C°. Roy. 8°. (2 blz. en blz. 1—62). ƒ0,25. Cpl. in 12 maandel. afl. (a 64 blz.)

Hoogendam (J.), Engelsche conversatie. Woorden, spreekwijzen en samenspraken. Kampen, S. van Velzen Jr. KI. 8°. (96 blz.) ƒ0 25.

Hoof Jun.zoon (A. van dek), Daguerréutypen. 4e druk. Schiedam, H. A. M. ltoelants. KI. 8°. (8 en 116 blz.) In geill. omslag, ƒ0,75.

Huisvriend (De christelijke). Stichtelijke overdenkingen in onze huiskamers ter geloofsversterking en opbouwing tot een godsdienstig

| kven. le afl. Leiden, D. Noothoven van Guor. (1870). Roy. 8". (blz. 1—48) met titelvignet in staalgrav. In geill. omslag. Per jaargang van 12 maande!, afl. (a 32 blz.) met premieplaat.ƒ 3,—.

Iets voor jeugdige vrienden en vriendinnen der zondagscholen. Naar het Fransch door C. F. Schöttelndrciër. 6e verm. druk. Met plaatjes. Nijkerk, G. F. Callenbach. Postf. (44 blz.) ƒ0,15; 60 ex. a 0,i2'; 100 ex. a ƒ0,10.

Jonker Jr. (W.), Bijbehche letterraadsels en tafereelen met de oplossingen. Een geschenk voor jonge lieden. Enkhuizen, J. Groot. 12°. (8 en 119 blz.) ƒ0,75.

Jung (J. H.) genaamd Stilling, Tooneelen uit het geestenrijk. Naar den 5en vermeerderden druk uit het Hoogdnitsch vertaald. 3e— 4e afl. Rotterdam, C. H. Meijer. 12». (blz. 65—256). ƒ 1,60 ; compleet ƒ2,—.

Kalender (Internationale scheur-) 1870, met aphorismen in vier talen op eiken datum. Zntphen , W. J. Thieme & Cie. 24°. op 8«. uitgesn. gelith. vlak. ƒ0,60.

Kkmper (J. de Bosch), Letterkundige aanteekeningen betreffende de geschiedenis van het Nederlandsche staatsleven en staatsregt. 2e afl. Amsterdam, Joh. Muller. 8». (blz. 65—100). ƒ1,20.

Kumpkr (A.), Vrijmaking der kerk. (Overgedrukt uit »De Heraut»). Amsterdam, H. de Hoogh & C». Postf. (62 blz.) ƒ0,20.

LaurTlTard (E.), Rust een weinig. Oudi'jaarsavood-gedachten. Amsterdam, D. B. Centen. 12°. (8 en 188 blz.) In gelith. omslag. ƒ1,90 ; in linn. b. en verguld op snede. ƒ2,50.

Leeskabinet (Nieuw). Lectuur uit het buiten- en binnenland, verzameld op het veld van romantiek, wetenschap en kunst. Met twaalf staalgravuren. 1870. Groningen, Arnhem, P. Noordhoff, J. Voltelen. 4». (blz. 1 — 40 in 2 kol. met een staalgrav.) Per jaargang van 12 maandel. afl. (a 32 blz. met een staalgrav.) ƒ 4,80.

Mscaulaï's Geschiedenis van Engeland. 2e druk. Op nieuw bewerkt door J. C. van Devenfer. (Nieuwe titel-uitgave), le afl. Amsterdam, Wed. J. C. van Resteren & Zoon. Postf. (13 blz. en blz. 1—160). In geill. omslag. ƒ0,90. Cpl. in 12 maandel. aflev. (a 160 blz.)

Meur8 (B. van), George Sand en de Evaogelische Maatschappij, 's Hertogenbosch , Amsterdam , Henri Bogaerts. Postf. (99 blz.) ƒ 0,50.

Müi.i, (W.), Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de hervorming. He deel, 4e stuk. Utrecht', Kemink & Zoon. 8°. (8 en 260 blz.)/2,5Ó.

MüHi.FELii (Jui.ius), 1848—1858. Wereldgeschiedenis van de laatste twintig jaren. 2e afl. Zwolle, van Hoogstraten & Gorter. Roy. 8°. (blz. 49—96). ƒ0,40

Muliieb (A. S.) Een drietal poëtische bijbelsche tafereelen, met een nawoord. Uitgegeven ten voordeele van het fonds ten behoeve der nagelaten weduwen en weezen van verongelukte Scheveningschc visschers. Rotterdam, J. K. E. Aldenhoven. 8°. (24 blz.) ƒ0,25.

Oefeningen voor het genootschap van Jcsus H, hart, bestaande

Sluiten