Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

417

VERANDERING VAN HOOFD CORRESPONDENT, lipt 1 Januarij 1870, zullen met onderling goedvinden, in plaats Mvan den Heer C. L. Brinkman, de Heeren Schalkkamp, van de Grampel A Bakker mijne Hoofd-Correspondenten zijn.

sluis, 17 Dec. 1869. Js. van der Endt. f2688i

VERANDERING VAN HOOFD-CORRESPONDENT.

Onder dankbetuiging aan den Heer C. L. Brinkman, berigt ik, dat met 1°. Januarij 1870, de Heeren Schalekamp, v. d. Grampel & Bakker als Hoofd-Correspondenten voor mij zullen optreden. TleUevoeisluis, 17 Dec. 1869. H. G. v. Steeden. r258W

Den Heere C. L. Brinkman te Amsterdam dankzeggende voor de veeljarige behartiging mijner belangen , strekke deze tot kennisgeving, dat van af 1°. Jannarij 1870, de Heeren Schalekamp, van de Grampel &. Bakker als mijne Hoofd-Correspondenten zullen optreden.

Utrecht, 20 Dec. 1869. C. Bielevelt. [2690]

Ander dankbetuiging aan den Heer C. L. Brinkman , strekt deze Uals kennisgeving, dat de Heeren Schalekamp, van de Grampel & Bakker, van af 1 Januarij 1870, Hoofd-Correspondenten zullen zijn van

Alphen a./d. Rijn, Dec. 1869. G. van Overbefk. [2691]

VERANDERING VAN HOOFD-CORRESPONDENT. Ander dankbetuiging aan den Heer A. F. Loyé (firma iieGkbroeUders van Ct.i'eff te Amsterdam), strekt deze als kennisgeving, dat do Heeren Schalekamp, van de Grampel & Bakker met 1" Januari 1870 als Hoofd-Correspondenten voor ons zullen optreden. Zulfen, Dec. 1869. J. H. A. Wansleven & Zoon. [2702]

VERANDERING VAN HOOFD-CORRESPONDENT. Ander dankbetuiging aan den Heer C. L. Brinkman te Amsterdam, V/strekt deze tot kennisgeving, dat de Heeren Schalekamp, van de Grampel & Bakker, van af 1 Januari 1870, als Hoofd-Correspondenten voor ons zullen optreden.

leiden, Dec. 1869. T. Hooiberg & Zoon. [27031

iii-et onderling goedvinden zullen met 1° Januarij 1870 de Heeren 1'J-Schalekamp , van de Gbampel & Bakker , in plaats van den Heer P. M. van der Made, als mijne Correspondenten in Amsterdam optreden.

Hiermede heb ik de eer te berichten , dat de Heeren Schalekamp , van de Grampel & Bakker, den len Januari 1870, als HoofdCorrespondenten voor mij op zullen treden, terwijl ik tevens den Heer C. L. Brinkman hartelijk dank zeg, voor de veeljarige, ijverige behartiging mijner belangen. Ten slotte beveel ik mijn uitgebreid assortiment Uuitsche boeken ten zeerste bij de Confraters aan. Dc meeste orders worden dadelijk uitgevoerd, en wat niet voorhanden is binnen den kortst mogelijken tijd geleverd, waartoe eene dagelijksche correspondentie mij in staat stelt.

Rotterdam, Dec. 1869. Otto Petri. f27041

Vlaardingen, Dec. 1869.

J. Th. van der Kop. [2692]

rn plaats van den Heer P. M. van der Made zullen met 1° Ja. Inuarij 1870 de Heeren Schalekamp, van de Grampel & Bakker zich met mijne Hoofd-Correspondentie belasten.

Zeist, Dec. ] 869.

J. W. Eversz.

VERANDERING VAN HOOFD-CORRESPONDENT.

Onder dankbetuiging aan den Heer A. F. Loyé firma Gebrs. van Clesf te Amsterdam, berigt ik dat met 1° Januarij 1870, de Heeren Schalekamp, van de Grampel & Bakker als mijne Hoofd-Correspondenten zullen optreden.

Zulphen , Dec. 1869. W. C. Wansleven.

Met 1 Januarij 1870 zal niet meer de Heer P. M. van der Made , maar zullen de Heeren Schalekamp , van de Grampel & Bakker mijne Correspondenten zijn. Daar ik met genoemde H.H. overeengekomen ben om vooreerst alles van hen te ontvangen , verzoek ik mij van de toezending van commissiegoed te verschoonen.

Ttalfsen, Dec. 1869. J. Reurslag. [2695)

De ondergetSekende, als mede eigenaar van het kopijregt van : DE BEGINSELEN DER CIJFERKUNST, door H. Strootman , in leven Lector in de Wiskunde, vroeger aan de Kon. Milit. Akademie te Breda, later aan de Kon. Akadcmie te Delft, waarschuwt mits deze een ieder, dat een 10de herziene druk van het bovengenoemde werk, zonder zijne toestemming en van die zijner mede-eigenaren van dat kopijregt, en zonder eenig regt daartoe, is gedrukt en wordt uitgegeven te Breda bij de Wed. J. Hermans, en dat hij ondergeteekende, uit kracht der wet van 25 Jannarij 1817 (Staatsblad N°. 5) tegen dezen en allen verderen inbreuk op zijn kopijregt, zijne regten zal doen gelden.

Assen, 15 Dec. 1869. J. Strootman. [2705]

I)

e ondergeteekende berigt dat de Heeren Schalekamp, v. d. Grampel & Bakker met 1°. Januari e. k. als ziin Hoofd-Cnrremnn-

denten zullen optreden.

Hij brengt den Heer Moou zijnen warmen dank voor de perfecte wijze, waarop hij zijne belangen waarnam.

Sliedrecht, Dec. 1869. Jacob Luyt. r2696"

Onder dankbetuiging aan den Heer C. L. Brinkman strekt deze tot kennisgeving, dat van af primo Januari 1870 de Heeren Schalekamp, v. d. Grampel & Bakker als Hoofd-Correspondenten voor mij zullen optreden.

Rotterdam, Dec. 1869. H. T. Hendriksen. [2697]

VERANDERING VAN HOOFD-CORRESPONDENT.

Onder dankbetuiging aan den Heer C. L. Bbinkman, strekt deze tot kennisgeving, dat de Heeren Schalekamp, van de Grampel & Bakker, van af 1 Januari 1870, Hoofd-Correspondenten zullen znn van

Brielle, Dec. 1869. J. L. Kluit. [2698]

VERANDERING VAN HOOFD-CORRESPONIIENT. Ander dankbetuiging aan den Heer C. L. Brinkman te Amsterdam, Ustrekt deze tot kennisgeving, dat de Heeren Schalekamp, van de Grampel & Bakker, van af 1 Januarij 1870, als Hoofd-Correspondenten voor mij zullen optreden.

Utrecht, Dec. 1869. J. G. Broese. [2699]

Onder dankbetuiging aan den Heer G. Portielje (firma G. Poittielje & Zoon te Amsterdam, strekt deze als kennisgeving, dat de Heeren Schalekamp, van de Grampel & Bakker, van af 1°. Januari 1870, als Hoofd-Correspondenten zullen optreden voor

Brummen, Dec. 1S69. J. A. Kanngiësser.

NB. Heeren Uitgevers gelieven Aanbiedingen of Vooruitbestellingen

niet per post maar per couv. aan mij te zenden. [2700] ■

VERANDERING VAN HOOFD-CORRESPONDENT.

Onder dankbetniging aan den heer C. L. Brinkman strekt d eze tot i

kennisgeving, dat de heeren Schalekamp, van de Grampel & !

■ ".™r.ji v<,u di t duiman iöt\t voor mij als lloolu-i;orresponitenten zullen optreden.

Bolsuiard, Dec. 1869. We». P. M. Feenstra. [2701]

ONZE TOLK

treedt met 5 Januari e. k. zijn tweede kwartaal in, en mag zich reeds in een getal van ruim 2000 abonnés verheugen. Ten einde nu ieder nog in de gelegenheid te stellen met het nieuwe jaar een grooter getal voor rekening te nemen, zal ik de prijsberekening, voor het halve jaar aangenomen, bij eene bestelling van minstens 10 Ei. ook nog op het 2e kwartaal toepassen. Een tiental Ex. van ONZE TOLK (5 Jan.—5 April) kost daD slechts ƒ 1,25 ; een v ij f - e ii twintigtal Ebt. slechts ƒ 2,50. De belangstelling, die ONZE TOLK. bij het publiek mocht ondervinden, moge u opwekken tot ruimere verspreiding; zij zal mij aansporen om door vermeerderde zorgen raijue uitgave steeds in de achting van het publiek te doen rijzen.

Heeren Uitgevers worden vriendelijk verzocht hunne nieuwe uitgaven, waarvan zij behalve in de lijsten, nog afzonderlijk verslag zagen gegeven, mij direct, zoo mogelijk een paar dagen vóór de uitgave , toe te zenden, 't Is in het belang van uitgever en debitant, dat onze leestafel op het nieuwste de aandacht vestigt.

Advertentiën worden tot den laten en 15den van elke maand ingewacht. De prijs is 1\ cent per regel en bij een abonnement van 100 regels en meer 5 ct. per regel.

C. Zwaardemaker. [27061

Het ALGEMEEN DAGBLAD VAN NEDERLAND zal met 1°. Januari a. st. het goedkoopst Dagblad zijn dat in Nederland verschijnt. Door het steeds toenemend debiet, is de Administratie in staat gesteld de abonnementsprijs van ƒ4,50 op ƒ2,— part. te brengen per 3 maanden, franco per post ƒ3,— , voor den Boekhandel met 20°/o korting. Afzonderlijke nommers blijven verkrijgbaar voor 2 cents netto a contant bij de Boekh. Scheltema & Holkema. Proefnommers zijn in getallen gratis te verkrijgen.

De Administratie van het Algemeen Dagblad van Nederland. Adres: Scheltema & Holkema, Amsterdam. [2707]

DE FAAM,

Advertentieblad van het Humoristisch Album, het Familieblad enz. Nieuwe Serie.

Yan dit blaadje, waarvan binnen eenigedagen het eerste nommer van de nieuwe Serie zal worden verzonden, worden 4 5 0 0 Exemplaren gedrukt, waarvan er 3500 in het Humoristisch Album en het Geillustreerd Familieblad worden ingelegd en 1000 maandelijks bij de Expeditie van de Tijdschriften en Couranten per Mail naar Oost-Indie worden verzonden. Zoo eenig Advertentieblad aanspraak mag maken op belangstelling en deelneming , dan is het voorzeker DE FAAM , die, door zijn ruime en doelmatige verspreiding, zoowel als door billijke conditiën, zich bijzonder tot adverteeren aanbeveelt. Aan de Advertentiën zal worden toegevoegd eene korte kronijk van den dag, waarin in bumoristischen trant de gebeurtenissen worden besproken, hetgeen ongetwijfeld zal bijdragen om het in ieders handen te doen komen.

De prijs der Advertentiën is 15 Cents per gewonen regel met 20'/o rabat en voor Boekannonces netto 10 cents, met premiëu 4/3, 6/4 maal. Van N°. 1 worden 6000 Ex. gedrukt en begin Januari verzonden;

Sluiten