Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

422

DE WEEZEN VAN VLLSSINGEN. — DE ZEEMAN TEGEN VUL EN DANK. — DE PRINS EN JOHAN DE WITT. — HET HUISGEZIN VAN DEN RAADPENSIONARIS. — DE KINDEKEN VAN DEN ZOETELAAR. — KONING EN STADHOUDER. — EEN ZOON VAN FRIESLAND. — DE TAMBOER BIJ QUATRE-BRAS EN WATERLOO. Allen gebonden en onbeschadigd. [2726]

n evraagd een Exemplaar van al de in 't Hollandsen uitgegeven werUken over droogmaken van meeren, plassen, moerassen, gronden enz. Verzoeke echter nog geen dadelijke toezending, maar vooraf titel-opgaaf en prijs franco, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [2727]

HH. Boekhandelaren, in het bezit van inteekenaren op vervolgwerken en Uitgevers van zoodanige werken , die genegen mogten zijn tot het inleggen van uitnoodigingen tot inteekening op :

DE ROMANTISCHE BIBLIOTHEEK , 3e jaargang , » UILENSPIEGEL, en HET STUIVERSBLAD, worden vriendelijk uitgenoodigd daarvan opgave te doen aan den ondergeteekende, met vermelding van den prijs waarvoor dat inleggen kan geschieden , en tevens het getal te willen opgeven , dat van iedere soort dier inlegbriefjes verlangd wordt.

Exemplaren van het le deel der ROMANTISCHE BIBLIOTHEEK , IHe jaargang, in commissie verlangd, worden, met de prospectussen op de daartoe strekkende aanvragen, aan HH. Boekhandelaren toegezonden. Behalve de premien wordt 20% rabat toegestaan.

'sHage, H. van Duijl Je.,

December 1869. Boekhandelaar en Uitgever.

Lage Westeinde N°. 61. [2728]

De ondergeteekende verzoekt de geachte Confrérie hern wel per couv. de Heeren Schalekamp, v. d. Geampel & Bakker te willen terugzenden, de onverkochte Ex.:

ZIET, IK KOM HAASTIGLIJK, vele bestellingen voor rekening blijven onuitgevoerd liggen , de 2e druk is bijna gereed en in 't begin van 't volgende jaar voor rekening verkrijgbaar.

Harderwijk, 23 Dec. 1869. H. Schildee. [2729]

Daar ik gaarne zou willen afrekenen betreffende de uitgave THIJS DE SMID, door J. J. Cbemer. — Uitgegeven ten voordeele van Meijer Hijmans — verzoek ik de onverkochte ex. terug, of althans opgave van het onverkochte, vóór 8 Januari.

Arnhem, 18 Dec. 1869. D. A. Thieme. f2730]

Voor den meestbiedende wordt door mij te koop aangeboden : 2 maanden na uitgave te leveren 1 WETENSCH. BLADEN. 1870. 2 » » » » , 1 GIDS. 1870. 1 .»'»,» 1 » 1870. H " ■' » » » 1 VAD. LETTEROEF. 1870. 2^ •< » . . » 1 REVUE D. DEUX MONDES 1870. 1 » << " 1 Webee's ILL. ZEITUNG. 1870.

1 « " ■> » » 1 ECONOMIST. 1870. Nog:

1 Webee's ILLUSTRIRTE ZEITUNG. 1869. Brieven franco of per couvert aan

Zaandam. P. N. Sombeek. [2731]

Ijiene ongehuwde dame, voldoende bekend met de moderne Jtalen en in staat hiervan bewijzen te geven, wenscht op aannemelijke voorwaarden eene overeenkomst aan te gaan met een' Uitgever, tot het leveren van vertalingen, bij voorkeur uit het Engelsch. _ HH. Uitgevers, hierin belang stellende, worden beleefd uitgenoodigd zich, onder litt. H K, te adresseeren aan den Uitgever S. R. Schaafsma te Dockum. De verlangde inlichtingen zullen dan spoedig gegeven worden. [2732]

M. M.

nij deze heb ik de eer UEd. mede te deelen , dat de Boekhandel iJen de Auctiezaak, sedert 1812 gedreven door wijlen mijnen geachten Vader, den Heer Gereit Dirk Bom , van af Primo Jan narij 1870, door mij, onder dezelfde Firma , voor eigene rekening zullen worden voortgezet, en de loopende handelszaken alzoo geenerlei verandering ondergaan.

Mij (beleefdelijk in uwe tocgenegene vriendschap als Confrater aanbevelende, en hopende hetzelfde vertrouwen te mogen genieten, dat den overledene zoo ruimschoots werd geschonken , noem ik mij met alle achting.

Amsterdam, December 1869. UEd. dienstwilligen Joh. Jac. Bom. [2733]

jyet dankzegging voor het genoten vertrouwen , heeft de ondergtT lUteekende de eer der geachte Confrérie te melden , dat hij van af 1 Januari, 1870 zijnen BOEKHANDEL heeft overgedaan aan den Heer Loens. ïekr; verzoekende de vervolgwerken en Tijdschriften vroeger aan mij geleverd en voor zooverre dezelve niet zijn of worden afgeschreven , aan ZEd. te willen toezenden

Met6 a8chtfnge t0eZend'ng der rekeninS ^ mï h°°gst aangenaam zijn.

Edam- UEd. Dw. Dienaar

21 Dec. 1869. N. A. Dekker.

n evraagd een Exemplaar van al de in 't Hollandse!) uitgegeven werUken over droogmaken van meeren, plassen, moerassen, gronden enz. Verzoeke echter nog geen dadelijke toezending, maar vooraf titel-opgaaf en prijs franco, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [2727]

H

tot het inleggen van uitnoodigingen tot inteekening op :

DE ROMANTISCHE BIBLIOTHEEK , 3e jaargang , » UILENSPIEGEL, en HET STUIVERSBLAD, worden vriendelijk uitgenoodigd daarvan opgave te doen aan den ondergeteekende, met vermelding van den prijs waarvoor dat inleggen kan geschieden , en tevens het getal te willen opgeven , dat van iedere soort dier inlegbriefjes verlangd wordt.

Exemplaren van het le deel der ROMANTISCHE BIBLIOTHEEK , IHe jaargang, in commissie verlangd, worden, met de prospectussen op de daartoe strekkende aanvragen, aan HH. Boekhandelaren toegezonden. Behalve de premien wordt 20% rabat toegestaan.

'sHage, H. van Duijl Je.,

December 1869. Boekhandelaar en Uitgever.

Lage Westeinde N°. 61. [2728]

De ondergeteekende verzoekt de geachte Confrérie hern wel per couv. de Heeren Schalekamp, v. d. Geampel & Bakker te willen terugzenden, de onverkochte Ex.:

ZIET, IK KOM HAASTIGLIJK, vele bestellingen voor rekening blijven onuitgevoerd liggen , de 2e druk is bijna gereed en in 't begin van 't volgende jaar voor rekening verkrijgbaar.

Harderwijk, 23 Dec. 1869. H. Schildee. [27291

Daar ik gaarne zou willen afrekenen betreffende de uitgave THIJS DE SMID, door J. J. Cbemer. — Uitgegeven ten voordeele van Meijer Hijmans — verzoek ik de onverkochte ex. terug, of althans opgave van het onverkochte, vóór 8 Januari.

Arnhem, 18 Dec. 1869.

E

Met verwijzing naar bovenstaande beveelt de ondergeteekende zich in UEd. vertrouwen aan.

Coens. Teee. [2734]

T\e ondergeteekende bericht aan zijne geëerde committenten, dat hij "met de firma Schalekamp, van de Geampel & Bakker is overeengekomen, om de zending op 1 Jannarij 1870 nog ten zijnen huize te doen pakken en vandaar te expediëeren. Men gelieve alzoo de pakjes, voor zijne committenten bestemd, tot en met dien datum hem te doen geworden.

Amsterdam, Dec. 1869. C. L. Beinkman. [2735]

VERANDERING VAN HOOFD-CORRESPONDENT.

Met 1 Jan. 1870 zullen de Heeren Schalekamp, van de Grampel & Bakker zich met onze Hoofd-Correspondentie belasten.

P. M. Bazendijk.

W. Wenk.

D. Bolle P.Dzn.

Wed. Krap & van Duïm.

Hendrik Altmann.

K. Loos. [2736]

VERZOEKE ATTENTIE!

Onder dankbetuiging aan den Heer C. L. Brinkman, berigt ik bij dezen dat de Heeren Schalekamp, van de Geampel & Bakkkk met 1°. Jan. 1870 voor mij als Hoofd-Correspondenteu zullen optreden.

Workum, Dec. 1869. H. Brandenburgh Je.

NB. Er bestaat gelegenheid tot plaatsing van een jongeling tot opleiding in de Boekdrukkerij. [2737]

VERANDERING VAN HOOFD-CORRESPONDENT.

Onder dankzegging aan den Heer P. M. van dee Made, berigt de ondergeteekende dat de Heeren Schalekamp, van de Geampel & Bakker zich, te beginnen met 1 Januarij 1870, zullen belasten met zijne Hoofd-Correspondentie.

Middelburg, 21 Dec. 1870. K. van dee Gijp. [2738]

De Heeren Schalekamp, van de Geampel & Bakker zullen, van af 1 Jannarij 1870, als Hoofd-Correspondenten optreden , (in plaats van den Heer P. M. van dee Made) voor F. B. den Boer te Middelburg. [2739]

VERANDERING VAN HOOFD-CORRESPONDENT.

Onder dankbetuiging aan de Heeren Scheltema & Holkema, berigten wij, dat de Heeren Schalekamp, van de Geampel & Bakker, met 1°. Januarij 1870, als Correspondenten voor ons optreden.

Haarlem, 23 Dec. 1869. de Ekven Loosjes. [2740]

VERANDERING VAN HOOFD-CORRESPONDENT.

Onder dankbetuiging aan den Heer P. M. van dee Made, strekt deze als kennisgeving, dat de Heeren Schalekamp, van de Grampel & Bakkee, van af 1°. Januari 1870, als Hoofd-Correspondenten voor mij zullen optreden.

Wageningen, Dec. 1869. A. Ophoest. [2741]

VERANDERING VAN HOOFD-CORRESPONDENT.

Onder dankbetuiging aan den Heer C. L. Brinkman, strekt deze als kennisgeving, dat de Heeren Schalekamp, van de Grampel & Bakkee, van af 1 Jannarij 1870, als Hoofd-Correspondenten voor ons zullen optreden.

Enschedé, Dec. 1869. de Eeven C. Jennes. [2742]

VERANDERING VAN HOOFD-CORRESPONDENT~

Onder dankbetuiging aan den Heer C. L. Brinkman, berigt de ondergeteekende, dat de Heeren Schalekamp, van de Geampel & Bakker, met 1 Januarij 1870, zijne Hoofd-Correspondenten zullen zijn.

'Kei, 20 Dec. 1869. A. van Loon. [2743]

Onder dankbetuiging aan den Heer J. D. Sybeandi, voor de uitmuntende wijze waarop ZEd. vele jaren zijn Hoofd-Correspondent is geweest, berigt de ondergeteekende, dat van af 1°. Januarij 1870, de Heeren Schalekamp, van de Grampel & Bakker als zijne Hoofd-Correspondenten zullen optreden. Purmerende, 24 Dec. 1869. L. G. Post. [2744]

De Boekhandel wordt door dezen berigt, dat met onderling goedvinden, de Heer C. L. Brinkman te Amsterdam ophoudt mijn Hoofd-Correspondent te zijn, terwijl de Heeren Schalekamp, van de Grampel & Bakkee aldaar diezelfde betrekking, met den len Januarij 1870, voor mij zullen opvatten.

Winschoten, Dec. 1869. P. Huisingh. f2745]

De Heeren Schalekamp, van de Geampel & Bakker zullen, met 1 Januarij a.s., mijne. Hoofd-Correspondenten zijn. De Heer C. L. Brinkman nam gedurende 10 jaar met de meeste naauwgezetheid en ijver mijne belangen als zoodanig waar. Openlijk betuig ik daarvoor ZEd. mijn hartelijken dank.

Bolsward. B. Cuperus Az. [2746]

T\e ondergeteekende bericht aan zijne geëerde committenten, dat hij "met de firma Schalekamp, van de Grampel & Bakker is overeengekomen, om de zending op 1 Jannarij 1870 nog ten zijnen huize te doen pakken en vandaar te expediëeren. Men gelieve alzoo de pakjes, voor zijne committenten bestemd, tot en met dien datum hem te doen geworden.

Amsterdam, Dec. 1869. C. L. Brinkman. [2735]

VERZOEKE ATTENTIE!

Onder dankbetuiging aan den Heer C. L. Brinkman, berigt ik bij dezen dat de Heeren Schalekamp, van de Grampel & Bakker met 1°. Jan. 1870 voor mij als Hoofd-Correspondenteu zullen optreden.

Workum, Dec. 1869. H. Brandenburgh Jr.

NB. Er bestaat gelegenheid tot plaatsing van een jongeling tot opleiding in de Boekdrukkerij. [2737]

0

lasten met zijne iiootd-correspondentie.

Middelburg, 21 Dec. 1870. K. van der Gijp. [2738]

De Heeren Schalekamp, van de Geampel & Bakker zullen, van af 1 Januarij 1870, als Hoofd-Correspondenten optreden , (in plaats van den Heer P. M. van der Made) voor F. B. den Boer te Middelburg. [2739]

VERANDERING VAN HOOFD-CORRESPONDENT.

Onder dankbetuiging aan de Heeren Scheltema & Holkema, berigten wij, dat de Heeren Schalekamp, van de Grampel & Bakker, met 1°. Januarij 1870, als Correspondenten voor ons optreden.

VERANDERING VAN HOOFD-CORRESPONDENT.

Onder dankbetuiging aan den Heer P. M. van der Made, strekt deze als kennisgeving, dat de Heeren Schalekamp, van de Grampel & Bakker, van af 1°. Januari 1870, als Hoofd-Correspondenten voor mij zullen optreden.

Wageningen, Dec. 1869. A. Ophoest. [2741]

VERANDERING VAN HOOFD-CORRESPONDENT.

Onder dankbetuiging aan den Heer C. L. Brinkman, strekt deze als kennisgeving, dat de Heeren Schalekamp, van de Grampel & Bakker, van af 1 Jannarij 1870, als Hoofd-Correspondenten voor ons zullen optreden.

Enschedé, Dec. 1869. de Erven C. Jennes. [2742]

VERANDERING VAN HOOFD-CORRESPONDENT~

Onder dankbetuiging aan den Heer C. L. Brinkman, berigt de ondergeteekende, dat de Heeren Schalekamp, van de Grampel & Bakker, met 1 Januarij 1870, zijne Hoofd-Correspondenten zullen zijn.

'Kei, 20 Dec. 1869.

Onder dankbetuiging aan den Heer J. D. Sybrandi, voor de uitmuntende wijze waarop ZEd. vele jaren zijn Hoofd-Correspondent is geweest, berigt de ondergeteekende, dat van af 1°. Januarij 1870, de Heeren Schalekamp, van de Grampel & Bakker als zijne Hoofd-Correspondenten zullen optreden. Purmerende, 24 Dec. 1869. L. G. Post. [2744]

De Boekhandel wordt door dezen berigt, dat met onderling goedvinden, de Heer C. L. Brinkman te Amsterdam ophoudt mijn Hoofd-Correspondent te zijn, terwijl de Heeren Schalekamp, van de Grampel & Bakkes aldaar diezelfde betrekking, met den len Januarij 1870, voor mij zullen opvatten.

Winschoten, Dec. 1869. P. Huisingh. f2745]

De Heeren Schalekamp, van de Geampel & Bakker zullen, met 1 Januarij a.s., mijne. Hoofd-Correspondenten zijn. De Heer C. L. Brinkman nam gedurende 10 jaar met de meeste naauwgezetheid en ijver mijne belangen als zoodanig waar. Openlijk betuig ik daarvoor ZEd. mijn hartelijken dank.

Sluiten