Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

420

dat de Heeren Schalkkamp, van de Grampel & Bakker met 1" Januari 1870 als Hoofd-Correspondenten voor ons zullen optreden. Zutfen, Dec. 1869. J. H. A. Wansleven & Zoon. [2803]

Onder dankbetuiging aan den Heer P. M. van der Made, strekt deze tot kennisgeving, dat de Heeren Schalekamp, van de Grampel & Bakker, van af 1 Jan. 1870, zich met mijne Correspondentie zullen belasten.

C. de Bruin,

Rotterdam, 1869. hrma:wed. A. B. Heenes. [2803]

T Schierbeek te Leenwarden berigt zijnen geachte Confraters, dat Ju.de Heeren Schalekamp, van de Grampel & Bakker zijn Hoofd-Correspondentschap met 1° Januarij e. k. hebben op zich genomen.

Leeuwarden, 26 December 186'J. [2804]

Onder dankbetuiging aan den Heer C. L. Brinkman strekt deze tot bericht, dat de Heeren Schalekamp , van oe Grampel & Bakker met 1 Januarij 1870 als Hoofd-Correspondenten optreden voor Rotterdam, Dec. 1869. P. C. Nkurdenburg. [2805]

Onder dankbetuiging aan den Heer C. L. Brinkman, strekt deze ter kennisgeving, dat de Heeren Schalekamp, van de Grampel & Bakker, met den lcn Januari 1870 , als Hoofd-Correspondenten zullen optreden voor

Kampen, 20 Dec. 1869. A. van Beverwijk. [2806]

Onder dankbetuiging aan den Heer P. M. van der Made, strekke deze tot kennisgeving, dat vau af 1 Januarij 1870, de Heeren Sch alekamp, van dk Grampel & Bakker als Hoofd-Correspondenten voor ons zullen optreden.

Wij verzoekeu nogmaals, ons vau toezending, vau Eomans en Schooigoed, in commissie te verschoonen.

Utrecht, Dcc. 1869.

Dekker & van der Vegt. [2807]

VERANDERING VAN HOOFD-CORRESPONDENT.

Ouder dankbetuiging aan den Heer C. L. Brinkman , strekt deze tot kennisgeving, dat de Heeren Schalekamp, van ije Grampel & Bakker, van af 1 Januarij 1870, als Hoofd-Correspondenten voor ons zullen optreden, en uitgezouderd spoedvereischende commissiëu , eiken Vrijdag aan ons zullen verzendeu.

Rotterdam, 27 Dec. 1869. Gebroeders Haagens. [2808]

VERANDERING VAN HOOFD-CORRESPONDENT.

Onder dankbetuiging aau den Heer C. L. Brinkman, berigt ik door deze, dat de Heeren Schalekamp, van de Grampel & Bakker, von af 1 Januarij 1870, zich met mijne Hoofd-Correspondentie zullen belasten.

Utrecht, Dec. 1869.

J. de Kruijpï.

[2809]

Kennisgeving aan HH. Uitgevers, dat met 1 Januarij 1870, de Heeren Schalekamp, van de Grampel & Bakker de Hoofd-Correspondenten zullen zijn van

Amersfoort, 26 Dec. 1869. Philip Meijers. [2810]

VERANDERING VAN HOOFD-CORRESPONDENT.

Met onderling goedvinden zullen met 1° Januarij 1870 de Heeren Schalekamp, van de Grampel & Bakker, in plaats van den Heer C. L. Brineman, zich met mijne Hoofd-Correspondentie belasten.

Beventer, Dec. 1869.

C. Zwaaroemakek. [2811]

VERANDERING VAN HOOFD-CORRESPONDENT.

Door het bedanken van den Heer C. L. Brinkman , hebben de Heeren Schalekamp, van de Grampel & Bakker te Amsterdam mijn Hoofd-Correspondentschap op zich genomen, en verzeudeu eiken M aa o d ag-a von d , Woensdag-avond en Vrijdag-avond al het voor mij ingekomen goed aan mij af.

Nijmegen, Dcc. 1869. J. Cranendoncq. [2812]

Wij berichten dat met Januari a. s., de Heeren Schalekamp, van de Grampel & Bakker als onze Hoofd-Correspondenten zullen optreden, en verzoeken onze Confraters om nu vooral op facturen en adressen onze firma niet te verwarren met de gelijkluidende firma te Maastricht.

Gebrs. Muller , te 's Hertogenbosch. [2813]

VERANDERING VAN HOOFD-CORRESPONDENT.

et 1 Januarij 1870 zullen de Heeren Schalekamp, van de Gram¬

pel Si Bakker zich met onze Hoofd-Correspondentie belasten.

De Gebroeders van Cleep,

te 'sGravenhage. [2S14]

December 1869.

Onder dankbetuiging aan den Heer C. L. Brinkman , geven wij kennis, dat de Heeren Schalekamp, van de Grampel & Bakker, met 1 Januarij 1870, als onze Hoofd-Correspondenten zulien optreden. Enhhuizen, Dec. 1869. Pannebakker & C°. [2815]

Met ouderling goedvinden, zullen met 1°. Januarij 1870, de Heeren Schalekamp, van de Grampel & Bakker, in plaats van den Heer C. L. Brinkman, zich met onze Hoofd-Correspondentie belasten.

's Gravenhage, Dec. 1869. De Erven Thierry & Mensing. [2816]

VERANDERING VAN HOOFD-CORRESPONDENT.

Onder dankbetuiging aan den Heer H. J. van Kesteren, berigt de ondergeteekende, dat de Heeren Schalkkamp, van de Grampel & Bakker, van af 1 Januarij 1870, als Correspondenten voor hem zullen optreden.

's Gravenhage, Dec. 1869. T. C. B. ten Hagen. [2817]

VERANDERING VAN HOOFD-CORRESPONDENT.

Onder dankzegging aan den Heer C. L. Brinkman, die mij zoe vele jaren als Correspondent heeft bedient, berigt ik bij deze, dat de Heeren Schalekamp, van de Grampel & Bakker, van af 1°. Januarij a. s., als mijne Correspondenten zullen optreden.

Rotterdam, 27 Dec. 1869. G. W. van Belle. [2818]

VERANDERING VAN HOOFD-CORRESPONDENT.

Onder dankbetuiging aan den Heer H. J. van Kesteren, voor de veeljarige behartiging van onze belangen, strekt deze tot kennisgeving, dat de Heeren Schalekamp, van de Grampel & Bakker, met I Januarij 1870, voor ons als Hoofd-Correspondenten zullen optreden.

'sGravenhage, 29 Dec. 1869. Geur. Belinfante. [2819]

Het NEDERLANDSCH WETBOEK VAN KOOPHANDEL, zakeditie, bij de Wed. J. C. van Kestkren & Zoon, is in eigendom overgegaan aan H. G. Bom te Amsterdam en zal tegen ^.Januari a 40 ets. part. geannonceerd worden. HH. Confraters kunnen er nu reeds vau ontbieden a 32 ets. netto, met premiëu 4/3^., 7/G en 15/121. [2820]

VAN HENGEL & EELTJES, TE ROTTERDAM, bevelen zich aan tot het leveren van in Duitschland verschenen boeken, zoowel voor rekening als in commissie. De Thaler wordt berekend a ƒ1,90 met 17£°/o rabat op jaarrekening of des verkiezende a ƒ1,50 netto op 3 maanden.

Dagclijksche correspondentie met Duitschland. De gangbaarste en nieuwste boeken zijn steeds in voorraad. [2821]

DAGELIJKSCHE CORRESPONDENTIE PER SNELTREIN MET GEHEEL DUITSCHLAND. Prijsberekening van den Thaler voor boeken netto Èi ƒ1,50, voor muziek uetto a ƒ1,35 op drieruaan-

delijksche rekening. Voor bestellingen houdt zich aanbevolen

P. Noordhoff. [S

NAAMREGISTER VAN HERVORMDE PREDIKANTEN. 1870.

De intcekening wordt uit0, dezer gesloten en de prijs van ƒ1,50 op ƒ2,— gebracht, met 20% en 13/12. Prospectussen steeds verkrijgbaar.

's Sage, 23 Dec. 1869. de Erven Thierry & Mensing. [2823]

Ik recommandeer mij beleefd voor orders, op nieuwe jaarrekening, van Campagne's SCHOOLWOORDENBOEKEN DER ENGÈLSCHE EN FRANSCHE TAAL. Prijs van ieder gebonden r*l,20, verk. ƒ1,50; met premiên 4/3£, 7/6 en 15/12. Het algemeen gebruik dat van deze Woordenboeken gemaakt wordt , waarborgt hunne geschiktheid en degelijkheid. Met het nieuwe jaar kan ieder Confr. ligt een getalletje gebruiken.

Tiet, 25 Dec. 1869. H. C. A. Campagne. [2824]

Met het einde van het jaar 69 breng ik mijn dank aan H.H. Confraters voor het geduld dat zij gehad hebben in het terug ontvangen der aan mij ter inbiuding toegezonden v. Velzen's BIJBELS. Buitengewone drokte, veroorzaakt door het in gebruik komen van den Vervolgbundel Evang. Gezangen, was oorzaak, dat ik de laatste maanden niet voldoen kon aan mijn vroeger gemaakte couditie, van ieder maand 100 es. gebonden af te leveren. Vrijdag 31 Dec. komen echter nog 40 er. gereed en met den aanvang vau 70 beloof ik op nieuw Maandelijks het bepaalde getal (100 ex.) gebonden te zullen afmaken.

A. van Rossum Jr. , Bijbel-binder te Amsterdam. [2825]

ij mij is ter perse eene brochure, getiteld:

WELKE SCHIETSCHIJF IS DE BESTE BIJ EEN SCHIET¬

WEDSTRIJD? Door een Scherpschutter. Met afbeelding. Confraters er van in commissie verlangende, gelieven aau te vragen. Het boekje zal wel de aandacht trekken.

J. M. van 't Haake. [2

eden komt bij mij van de pers;

Mrs. Fjnny Maria Pittah , EENE 1'ROTKSTANTK DUOR

DEN BIJBEL BEKEERD TOT HET KATHOLIC1SMUS. Naar

Sluiten