Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

'Lm^lhan3?,ah den verantwoordelijken Uitgever der Courant; hoe

ZOU Ik nu OOI. Int,». hel r. . , .'

„*u»nn,j i -i, . . »«««™ waarnemen en aaarvoor de ver-

2\nZ< { 1d 7 mij laden als ik mi-in bla'1 ha"d™ s^? Dit

belan» 1 !' mij* tot".'. tot ^onmogelijkheden. 'En M. H. de

t • \ V ,. ,c',,c" "J" "".I net algemeen geenzms onver

...g. «. i ae nnantieele ondersteuning van ff»» kant kan mijn blad

Ta;' uuu. en stf" m'J m staat de Vereeniging tegen zoo onderge 1 ,a PrJS exeml)laren .te leveren eD Ha" mededeelingen en Versla

;i- a- 1 '. niet ie vergeten) yrcifti op te nemen; — miste

i ui. '' steun, mijn blad was zijn ondergang nabij. Onver

schilligheid van dien kant zoude van mij roekeloosheid zijn.

d» n:i •--.-» uii nei uog iu. ti. uat üe Vereeniging, en

de Uitgever van het. h ad t,.,«o „!.,.„„.,*„_ i- .... , p, ,

, - ~- ---- """«"ni ziju uie emanaer ae nancl

»asschen,om ze zoo be.de schoon te krijgen, praedomineerend kan dus

-0-_ „,„ „u„^. ,uuc,JC,,jn unreuen en van beide zijden m gemeen overleg niet worden vnnrhii „„„;„„ J

Ik geloof van mijne zijde door mijne offerte , het belang van onzen handel

te h M , , i uer ]euen onzer vereeniging wel degelijk

„in.1 r ' , T 8 er Tan u M- of het kar¬

dinale punt spoed onder medewerking der Vereeniging reeds spoedi» zal worden in praktijk gebragt. 1 °

De verplaatsing der uitgave van mijn blad zou ik gaarne wenschen om de door mij aangegeven redenen, dat niet verder als punt van discussie behoefde in aanmerking te komen.

Ik contractant ten eenre beu bereid te gemoet te komen aan een billijk verlangen, contractant ter andere zijde, hoore nu ook met een bereidwillig oor mijne belangen aan.

nimm .. u ij" 7 • u« vereeniging maakte ik mij

o.u.u.g uc juugsie algemeene Vergadenug bewees het. met

yiovie meeraerneia van stemmen, dat men verlangde het contract bij vernieuwing met mij te slniten , ik mag daarom met grond verwachten

gerit dit T zonderlin«e wensch. - het gevolg van een

geen onMllKl. .Ï.JT" "7 voorsiet, - tot mij gerigt, men

0 v— van mi vorueren.

twinrg°-ede ia,rTl,nie ™et d6 Xereeni8inS. waarvan * ruim acht en

, ,, ° » - ■» gaaiue versioora zien door het mii

als t ware voorschrijven van wetten , die geenzms den toets der billijkheid

■ E°..nu.' M- H ! emilS ik het vertrouwen, dat het bij U even n! V, xS'?adat a8D het erlangen om het Nieuwsblad v. d. Boekhandel met 1869 tweemaal 's weeks het licht te doen zien stellig

geVOlg zal Worden erorrA-.7on Tl., ~„1 L-.-J • ... . . '. 5

behoeft ,. b-b--»-. gcicgeuueiu 19 er 10e aangeboden , zij

......LD ïïuiucu uangegrejjen.

...i.» rciotuuiujgue uuogacnung enz.

't Haaff.

kan bevorderen , nog eens in commissie met U te confereren , daar wij er grootcn prijs op zouden stellen , nog voor het einde des jaars aan de leden te kunnen mededeeleu , dat aan haar wensch door minnelijke schikking met IJ, met 1 Januarij 1SG9 zal worden voldaan.

Met achting enz.

Amsterdam , 16 October 1868.

Namens het Bestuur, W. H. Kikbekger , President. J. C. Loman Jk. , Secretaris.

Daarop 't Haaff.

ontvingen wij een schrijven van den heer van

s Gravenhage, 12 Sept. 1868. j. M.

Alvorens op dit schrijven definitief te antwoorden , noo

aigaen wrj den beer van 't Haaff uit, ons te willen mededeelen, of, en zoo ja, op welke voorwaarde, hij geneio-d zou zijn, het Nieuwsblad te verkoopen; wij ontvingen daarop eene bepaalde weigering, zoodat ons geen andere we* overbleef , om te onderhandelen, dan die ons door den heer van t Haaff was aangewezen. Ons antwoord was van den

«ujgcuuen innoua :

Wij hebben uwe geëerde missive van 12 Sept. ter zijner tijd ontvantL. it* m d°0r U ont«'ikkelde voorstel nauwkeurig overwogen Zonder U te volgen m de beoordeeling van het door de Algemeene Ver-

ÏÏr££Zmiï WenSC,heD W« °DS tC bePaIen b« dat"^ '

zeit, en te trachten daaraan gevolg te geven

0okMtelehnet,,00g«<iaT•P,,,"' ™ he' 0nS niet We' moee,ijk ■ aI hebben wij

wli wel ?enér d T ,..uu,"'""u.en gee» overwegend bezwaar, zoodat

trëden. om » ^ï** L"ï , ^ 0Terleg met U te

7„» 1 tt 1 , , . J gc"eci aau te nemen-.

£00 als TJ hpkcrid >» on „„1, ,1„„. tt j . ..

te "Prrn l « , '»"$<='>l* m overieg met u , uitvoering

Wi " f ons met gemachtigd, dien willekeurig te splitsend

eTn fa, , beSlU" tef"gkren' °f er in ber"ste° dat alechts aan e"ve niet aan rr 7(nstch gehoor wordt gegeven, het staat aan haar zeive, niet aan ons, dit te beslissen.

Indien alzoo nn™ m,L.i»„j.i: 1 tt ....

mocht hebben ,Z „„. '° " b ,,. 1 Sewensehte gevolg

nondrankt bT . uverDiijven, maar zouden wij ge-

deelen j.iT.' g. v00r llet elnie ies Jaars aan de leden mede te

Het zóu ons ÏZaa g T aaf m Wensoh te ^oea, zijn mislukt, net /ou ons leed doen , daartoe te moeten besluiten

grort,JbefJaa0rT, ^ V^ V°°r -U he! dr"kke» » Amsterdam een

daar teren™,»,, 't 1 3 ueiwdar 13 toen met onoverkomelijk, en nu

n„ ^" » ",u i,eL (« overwinnen.

uitgave8 antfLdü°LUy"0k T belang onzer medeleden , aan de meenen toch ook h T^l^" a?!'tetl ^ "iet ^ • ">aa>" -II

die de Vereeni^ino- K;; T l" ' ,J ie wijzen o|i de welwillendheid ,

dag gelegd "e d! , L h 0"derhanJe'ingen met II heeft aan den

oog houdende Z f3 Z KfTï T'"5 ha3r ei?™ wenschen in het

tefecht beroept als e £ t "^""S > waa-P KÜ ü

bewijs van welwillendheid gddfn ^"'"S > kan tegelijk als een

^ ^taan.is

nog eens in overweging te nemen, ofd tS ^ moeten n.tnoodigen, het tweede gedeelte van den wensch der ^ reenigit ^ winnen. Gaarne zijn wij bereid om, indien ÏST,^ ^ ^

Uwe geëerde van 16 dezer, in antwnm-d nn ,1.„ „;;„„„ .,„„ j„_ ,„

der vorige maand , i„ mij geworden. Het deed mij genoegen er uit te ontwaren, dat legen het door mij aangeboden voorstel van owen kant wat het fiuantieel gedeelte betreft, oeen U».,,™ l,oct„o„ . :i. ....

die ook bezwaarlijk hebben kunnen denken , want inderdaad' is in mijne conditie vermeden al wat naar eenis-p finantieel» «ncnnlat;» „,•.„„_

kant eeliikt. daar niet die moor u^t n.inn„ j.. i.j._

, , = - • — ■—«naug uci icucu vau onze ver¬

eeniging bij mij op den voorgrond staat.

uMiuiii «au ik uiis ie meer gemeend te mogen verwachten, dat dit belang ook bil' U zwaarder had aw<snm ol» , w...t. ■

, , " -- o-""b""» "'^ ""j » *■ oij mei oescnei-

denheid gezegd , uit uw antwoord toeschijnt het geval te zijn.

De wensch toch der leden was in de eerste plaats, en dit zult UFd immers niet nntkranen de hnnfd*»~l 4. —j ,

... , '--v— — *yn , "ei tweemaal per week

verschijnen van het Nieuwsblad; aan dien wensch wil ik terstond voldoen , er bestaat van mijnen kant geen bezwaar , wat de werkzaamheden aangaat, evenmin als bij U , wat het financieel betreft. In hoofdzaak kan dus de geuite wensch worden vervuld en de handel gebaat als niet van uwen kant de bijzaak als niet te overkomen struikelblok wordt m den weg gelegd. Of dat nu ten volle de sympathie der leden zal wegdragen , zou nader moeten blijken.

Mijne bezwaren tegen bet drnkkpn on r.i , ■

- = ~- ungcïcu van imjii niau in

Amsterdam , Mijne Heeren ! zijn U bekend , ik heb die ontvouwd in

mijn vorig schrijven, ik ben de verantwoordelijke nersoon temmnver

mijne geabonneerden , en die zou ik niet meer kunnen ?iin „l« ;t- „,-,•„

Blad uit mijne handen gaf. ' J

Van de billiikheid der o-.w„ ™=„.j„„i,„:j ,, , , ..

_ _ B.„„^ mijuer ineueieaen neD ik

een te gunstigen dunk, dan dat ik een oogenblik zou durven in twijfel trekken , dat het hunne goedkeuring zou wegdragen , dat men mij als 't ware een dwang zou opleggen, die niet geregtvaardigd kan worden om de eenvoudige reden , dat ze slechts bijzaak is en op geen billijken grondslag berust. J

U wijst mij op de welwillendheid , die de Vereeniging bij al hare handelingen met mij heeft aan den dag gelegd. Ik zal dit niet hetwi«fen

maar ook uwe aandacht er Ui turn»)».. .i»t m. .

aanleiding is gegeven om anders te wn»i.Ln n„>, u.-: : ■

ben ik gereed mijn goeden wil te toonen in de tegemoetkoming van d»n

geuiten wensch, maar mij daarbij geheel on den acbterin-nnd ^=„i,„„„_

te zien , dat is iets waarin ik niet kan toestemmen of berusten

Moet er eene minder aantrenamn vorhn„,i;nn. »„i. j._ l , .

. . ., 7° .»»».»li,5 gcuuicu vrurueu nisscnen

de Vereeniging en mij , het zou mij spijten , doch de schuld ligt niet bij mij. Indien van uwen kant eene toenadering kon plaats hebben, door de leden de billijkheid van mijn voorstel aan te toonen, dan zouden èn de leden hun zin hebben èn de handel zou gebaat zijn, èn de harmonie zou niet geschokt behoeven te worden.

Ik moet ü derhalve nogmaals de overweging van mijn voorstel op 't harte drukken Al TT I In 1 --i .... , . ,L . ..

, . „0„„a0, „„„ cl ulel all 0ÜIStaan want bij

laannemmg zouden de leden het voordeel voor hunnen handel onmiddelijk ondervinden . terwiil dnaronton.Dn m t=„„„i,.„t:.,_ ..... ... . , /

■ v- ™.v6^ ulJ regounauuiig vau uw sant, ae ne-

hartlglno- hunner hplan^on f„»l, u uu J?- , . . .

„ 0 -._ „„.„„6^u vu^„ u«»«anijii uen toets zonden Kunnen

doorstaan. Geen der leden zou zich beklagen, wanneer het Bestuur een

™""""''"" UI' "i* aau uem opgearagen mandaat voorstelt, in den geest

van mim voorstel, waaroan .hef r..„t(n.<. !...« «..1 V j- i - —

a v- 1 , ...» ,tt,u..„ol, uuu ucaug uevoruert. inmen de bijzaak de hoofdzaak n et hf.hB<.rc/.l,t a„„ w.J i.t .i.* ___

onderhandelingen ten algemeenen nutte uitvallen.

Eene nadere conferentie .«ht ik noort,„.i;„ j .« ....

j li 1 , » . r».w„„„,g, u„ai zy up rnijo wei overdacht besluit van geen invloed zou zijn. Ik ben ten volle overtuigd van

t redelijke miiner hnndelintron in di.70 »oal- _ i... v.i 0

1, a 1 . 11.. 0 — ' — uel' uelaDg van onzen

handel staat bij mij op den voorgrond, — is datzelfde bij U het geval

M. H. ! dan mnofon mij -„„l, „„.,» _..„J._ .1. t. . . b . . '

.... „u uo cuu, „Ulucu eu ue vereeniging plukt

de vruchten van ons gezamenlijk overleg.

».ugi, ik voor ia i\ovember a. s. geen bengt van UEd. ontvangen nebben . dan zal ik Tiof B.Dn.. n..i.. i—a j_. ... , , ... 0

' — —™ " "»»' luuoreu uuuueu , aai onze onaernandelingen zijn afgesprongen, daar ik om met 1° Januarij 1869 tweemaal per week te kunnen uitgeven, nu rmuh miino m«.»».»«i»« .... a: ,f ...

m 4 ii. 0 — —»-» .uo,u.,cgC,cu tm uicueu ie nemen.

Met achting enz.

's Hage , 29 October 1868.

j. M. van 't Haaff.

Wij hadden daarop geen ander antwoord te geven dan het volgende :

Het doet ons leed , U te moeten berichten . dat TTw laaict= .-!,..•;_„

geen wijziging heeft gebracht in onze overtuiging : dat aan den

der Algemeene Vergadering, betreffende het Nieuwsblad, niet kan worden voldaan on de wiiz« Hnnr it ..„„^„o.t.M u 1 _u ....... ....

1 „.1 a i- j v nucmci gij verKiaara hebt

de mededeelmg daarvan onnoodig te achten , willen wij U toch niet onkundig laten van ons voornemen , om in tijds van dezen uitslag onzer pogingen aan onze medeleden kennis te geven. Met achting enz

Namens het Bestuur enz.

Amsterdam, 12 November 186S,

W. H. Kirberger , President. J. C. Loman Jr. , Secretaris;

Sluiten