Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

liet mag wijzen op nieuwe of vernieuwde toetreding ; het is onbelangrijk waar het moet zwijgen van verleende hulp, eenvoudig omdat geen hulp gevraagd werd en dus niet npodig scheen. Wij verheugen ons in die belangrijkheid en onbelangrijkheid beiden en twijfelen er niet aan'of allen, die van het doel en streven onzer instelling doordrongen zijn , zullen dit met ons doen. Het doel toch is ondersteuning; het streven moet zijn die ondersteuning zoo ruim te maken als eenigszins kan geschieden, ja zelfs, zij 't dan ook in een meer verwijderd tijdperk, den bescheiden titel van Ondersteuningsfonds in dien van vast Weduwenfonds te kunnen veranderen. Hoe zou dit eenmaal kunnen als niet aan de eene zijde het fonds rust gelaten werd tot uitbreiding en ontwikkeling door rente op rente van zijn' bijeengebracht kapitaal, aan de andere zijde in zijne uitbreiding te gemoet gekomen werd door nimmer verflauwde belangstelling in geldelijke bijdragen?

Op de Algemeene Vergadering zal tj mededeeling gedaan worden van den financieelen toestand van ons Fonds. Gij hebt reeds bespeurd dat die toestand gunstig is ; het mededeelen der bijzonderheden behoort tot de taak van onzen Penningmeester. Alleen willen wij nog kennis geven dat op de Algemeene Vergadering twee Commissarissen zullen moeten gekozen worden in plaats van de volgens het Rooster aftredende HH. j. Noordendorp en C. Caarelsen , en dat Uwe toestemming zal gevraagd worden tot inschrijving van het aanwezige kapitaal van het Fonds, op het Grootboek der Nationale Werkelijke Schuld, alsook tot dein het Reglement van het Ondersteuningsfonds op te nemen verplichting voor Commissarissen om van tijd tot tijd daarmede voort te gaan, bij genoegzame beschikbare sommen. Wij twijfelen er niet aan of dit voorstel, in het belang en tot zekerheid van het Fonds eenparig door Commissarissen zeiven gedaan, zal aller sympathie wegdragen.

_ En hiermede blijven wij het jongste kind onzer Vereeniging, dat nog niet anders als genoegen gegeven heeft, iets wat op verre na niet van al zijn oudere broertjes kan gezegd worden, in Uwe trouwe voogdijschap en bescherming aanbevelen.

J. H. Gebhard. Amsterdam, Juni 1869. G. van Heteren.

J. Noordendorp. J. D. Sybrandi. C. Caarelsen.

Naamlijst der Inschrijvers

voor het

ONDEESMUIflNGS-PONDS,

tot 25 Juni 1869.

Alkmaar. Gebr. Kraay.

H. Coster & Zoon. J. G. Lankelma.

Joh. Roem. j, Leendertz.

Amsterdam. J. W. Lutkie.

C. Baarslag. p. m. van der Made.

Gebr. Binger, j. M. E. Meijer. j

G. Theod. Bom. H. W. Mooy.

J. Brandt & Zoon. Chr. Müller.

ten Brink & de Vries. F. Müller.

C. L. Brinkman. J. Noordendorp. j J. H. Brinkman. Sociëteit: „Onze Krin<r." Jan D. Brouwer. G. Portielje, Jr. ° ]

G. Caarelsen. p. pEoosT & Zoon. <

D. B. Centen. y. Rogge. b. van Dijk. j, de eüytbr. (

B. Eisendrath. k. h. schadd. ,

H. W Fischer. J. W. Schleijer. G.L. Iunke. J. W. L. Seyffardt. ] J. H Gebhard. j. d. Sybrandi. Van Gelder Zonen. N. Tetterode. r

C. M..van Gogh. G. W. Tielkemeuer.

G. van Heteren. w> van t j

Tj HoLKEMA. w van TYEN.

A. Hoogenboom. a> j e vos_

H. de Hoogh. k. w_ p de v H. Hoveker w. j wijsmullek< p. n. van Kampen. Arnhem. G^ van Kesteren. l. van Bakkenes. W. H. Kirberger. H. B. Breijer

J. van Egmond, Jr.

a J. van Egmond, Jr. Leeuwarden.

, D. A. Thieme. C. Noë, Lzn.

t H. A. Tjeenk Willink. G. G. Sanders, i J. Voltelen. Leyden.

, Assen. J. F. Bodel Nijenhuis:

i C. van Gorcum. C. C. van der Hoek.

Breda. Gebr. van der Hoek.

» Broese & Comp. J. w. van Leedwen.

i P. Ktjylaars. A. W. Sythoff.

1 P. B. Niedwenhdijs. W. T. Werst. t G. G. de Voogt. Maastricht,

i Brielle. J. W. Muller.

t J. J. Hofstede. Nijkerk.

t Brummen. G. F. Callenbach.

t P. Meijer Warnars. Nijmegen,

i Delft. A. Blomhert.

J. Waltman, Jr. H. C. A. Thieme.

i Deventer. C. A. Vieweg.

j Jac. van der Meer. Purmerend.

Dirksland. J. Schditemaker. i D. Houtkamp. Rotterdam,

i Doetinchem. H. Altmann.

i W. J. Raadgeep. J. van Baalen & Zonen.

Dordrecht. P. M. Bazendijk.

: P. K. Braat. G. W. van Belle.

; H. R. van Elk. Het Boekverkoopers-Gezel-

• J. Giltay. schap. Enschedé. e. de Bont.

■ G. G. Brugman. Hoog & Kruyt.

Goes. J. J. Kluit, Czn.

, L. de Fouw. H. A. Kramers.

's Gravenhage. Mevrouw N. N.

A. Belinfante. P. C. Neürdenbdrg. H. F. de Charro 8c Zonen. H. Nijgh.

• P. M. van Cleef. Otto Petri. J. M. van 't Haaff. Jac. G. Robbers. A. van Hoogstraten & Zoon. M. Wijt & Zonen. J. C. W. Mensing. Schoonhoven. M. Nyhoff. S. E. van Nooten. Wed. Spanier & Zoon. S. & W. N. van Nooten. W. P. van Stocktjm. Sneek. H. C. Susan, CHzoon. J, Campen. W. J. van Zeggelen. Steenwyk.

F. J. de Zwaan. H. Spanjaard. Groningen. Tiel.

W. van boekeren. A. van loon.

E. B. ter Horst. Utrecht.

J. B. Hober. J. L. Beijers.

R. J. Schierbeek. A. F. Blanche Koelensmid.

A. L. Scholtens. Het Boekverkoopers-Collegie

Haarlem. „Eendragt."

P. F. Bohn. J. G. Broese.

Joh. Enschedé & Zn. J. Bijleveld.

A. C. Kruseman. W. F. Dannenfelser.

E. E. von München. J. Greven.

Harderwijk. A. J. van Huffel.

J. Wedding. J. J. H. Kemmer.

Harlingen. Th. G. J. van Rossüm.

J. F. V. Behrns. A. J. Servaas van Rooijen.

Helder. J. G. van Terveen. J. C. de Buisonjé. Velp.

's Hertogenbosch. G. H. van Hengel, Jr. M. H. Bezemer. Zaandam.

G. Mosmans. p. N. Sombeek. Hoorn. Zalt-Bommel.

C. Boldingh, Hz. H. J. van de Garde. L. Vermande. Zierikzee.

Joure. S. Ochtman, Jz.

H. Stoffels. Zutphen. Kampen. P. Planten ga, Bz.

G. Ph. Zalsman. A. E. C. van Someren.

Koog aan de Zaan. J. A. Willemsen. P- 0üT- Zwolle.

Leerdam. W. E. J. Tjeenk Willink.

C. van Tuinen. Erven J. J. Tul.

Sluiten