Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

(BIJLAGE A.)

REKENING-CO ÜEANT van Ontvangst en Uitgaaf door het Bestuur der Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels. Van Augustus 1868 tot Augustus 1869.

1868. 1868.

10 August. Aan Saldo der Rekening-Courant 1867/1868 | ƒ 419 85| UAug. Per verschotten ten behoeve van de Algemeene I

» Onbetaalde kwitantien 1867/1868 ... - 26 60 Vergadering ƒ 17 55~

1 Cert. W S. 2> pCt., N°. 41540, ad ƒ1000,— „ Reiskosten van 2 Bestuursleden naar Utrecht « 9 15

1 " " 3 * " 12125, 'i - 1000,— 15 „ „ J. Gkevestuk v. h. schrijven v. Diploma's « 8 —

1 * » 8 » » 24339, ii -1000,— 20 » « Bestuurs-Vergadering - 89 50

1 " ii % ii » 3533, » - 500,— 5 Oct. » den Heer G. L. Funkf , Redactie Nieuws-

1 " » H » » 842, ii - 500.— blad 3e kwartaal 1868 » 125 —

9 » » Bestuurs-Vergadering « 21 65

7 Sept. Verkocht: 10 » - den Heer J. ÏV1. van 't Haaff, Nieuwsblad

1 Cert. W. S. 3 pCt. N°. 3533 a. 65} ƒ 327,50 3e kwartaal v 273 49

Interest 6 d - 0,50 29 , „ den Heer r)EÏS Algemeene Vergadering « 645 60

1 Cert. W. S. 2>pCt.N°. 842 a 56'> - 283,44 5 Nov „ Bestuurs-Vergadering. . . . . . . 26 40

Interest 2 m. 6 d. . . - 2,29 1 Dec. „ Saldo te kort Vondelsfeesten . ..." 93 95

fVpTïs " " ('en ^eer r?RED- Muller, verschot Bibli-

' otheek 3de termijn » 100 —

Af: provisie | .... - 1,25 - 612 23 28' » » Bestuurs-Vergadering « 26 50

_ , , ' « Tegemoetkoming aan Heeren Provinciale

October. Aan Contributie v. 350 Leden a ƒ 8,—.ƒ2800,— Correspondenten :

ii Bijdragen van 339 Leden voor den Heer J. Schuitemaker . . ƒ 5,20

het Nieuwsblad a ƒ2,—... - 678,— - 3478 — „ „ w. p. Dannenfelseb - 7,20

- - A. L. Soholtens . . - 20,40 » 32 80

'i Entreegelden van 16 Leden a ƒ6,— . . - 96 — 1869.

" °Pbr™Sst der verkochte boeken in 1868 - 405 33 3 Jan. » » G. L. Funke , redactie Nieuws-

1869. „ Een jaar rente van bovengenoemde effecten - 84 15 naj ^e kwartaal » 125

» Restitutie van den Heer J. M. van't Haaff, 20 Febr. « » J. M. van 't Haaff , Nieuws-

voor de redactie van het Nieuwsblad, 4 — blad 4e kwartaal » 488 82

kwartalen - 200 j Maart. •> de Heeren Le Normant en van Ouwen-

aller , Incassatie-kosten » 28 33}

4 April. 1 den Heer G. L. Funkb, redactie Nieuws¬

blad le kwartaal » 125 —

20 11 » de Heeren Gebr. Belinfante , voor 1 ex.

Wetten op het Copijregt, 2 dln. ...» 3 52

19 Mei. » Bestuurs-Vergadering » 19 60

28 n 'i den Heer J. M. van 't Haaff, Nieuwsblad le kwartaal » 370 72

n den Heer J. Nooroendorp , voor 1 ex.

van het Verslag Congres te 's Hage . . » 3 50

23 Juntj. 1 Bestuurs-Vergadering » 71 55

30 ii » den Heer J. L. Beijers , voor het opnemen

der titels iu Hinrich's Cataloog 1868 . » 99 91 1 Julij. « den Heer G. L. Funke , redactie Nieuwsblad 2e kwartaal , » 125 —

20 ii ii den heer J. M. van 't Haaff, Nieuws¬

blad 2 kwartaal » 261 90

1 Aug. ii den Heer van Kempen te Voorschoten

volgens rekening » 30 25

» Saldo tekort aan de feestcommissie 1867,

op diverse datums » 896 09}

» Saldo tekort voor drukwerk aan de Heeren

Loman , Kirberger en van Resteren » 172 89}

5 n ii de Heeren van Gelder Zonen, volgens

rekening gestort in handen van den Penningmeester van het Ondersteunings-fonds » 60 —} ii den Heer C. L. van Langenhuizen, voor

geleverd drukwerk » 44 42}

,, ,i W.H.KiRBERGER,verschot. ƒ 12,80 ii n id. reis naar 's Hage -12,50

ii ii ii J. C. Loman Jr. , verschot -16,— ,, E. B. ter Horst, » -49,60 • » » ■! A. W. Sijthoff, » - 58,—

» ii D. A. Thieme , « - 36,— ii •! P. M. Bazendijk, » -15,40 ii » B. van Dijk, « - 11,20 » twee afgevaardigden naar het

Congres te 's Hage ...» - 70,60 » den Heer J. Schuitemaker, in

kwaliteit als lid der Feestcomm. » - 64,— * 346 10

» Onbetaalde kwitantien 1867/8 . ..." 26 60 1868/9 . ...» 70 —

8 ii ii Saldo in kas aan contanten » 483 38

Benevens de Effecten aan de Debetzijde gespecificeerd.

1 ƒ 5322 19} ƒ5322 19}

Nagezien en accoord bevonden. Amsterdam, 9 Augustus 1869.

Amsterdam, 9 Augustus 1869. B. van Dijk,

(WasgeQ J- W- Schleijer. W. E. J. Tjeenk Willink. Penningmeester. S. E. van Nooten.

Sluiten