Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zes-en-tachtigste jaargang

No. 52

Dinsdag 1 Juli 1919

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIG1NG TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS - VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGAVOND - REDACTEUR: P. BAUSCH

BUREAU: HEERENGRACHT 124/8, AMSTERDAM - TEL. 6844 N

Deabonncertfêri op en adverteerders in liet Nieuwsblad voor den Boekhandel worden indachtig gemaakt, dal z:i voor zich als bindend erkennen en verplicht zijn na ie leven de bepalingen van het Reglement voor het Nieuwsblad voor den Bockhandel en van artikel 13 van het Algemeen Reglement van de Verceniging ter bevordering *an de belangen des Boekhandels, zooals die laatstelijk zijn vastgesteld en eventueel later zullen worden gewuzigi

OFFICIEEL GEDEELTE

VEREENIOING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS

AANVULLINGSLIJST CANDIDAATLEDEN

P. R. Ackermams (Directeur der Drukkerij van het R. K. Jongensweeshuis), Tilburg.

(Voorgesteld door den correspondent P. van der Linden en het lid M. G. Vattier Kraane).

G. Bos, Kampen.

(Voorgesteld door den correspondent Ch. Dixon en het lid J. H. Kok).

G. van Dijk, Breukelen. (Voorgesteld door den correspondent W. de Haan en het lid J. Goetheer).

S. van der Hoef, Amsterdam.

(Voorgesteld door den correspondent F. J. Olivier en het lid H. G. Gregorius Jr.).

A. D. Huijsman (Directeur der N.V. tot exploitatie van het Maandschrift „Op de Hoogte"), Haarlem.

(Voorgesteld door den correspondent H. D. Tjeenk Willink Jr. en de leden Mr. Ch. Enschedé, Mr. H. J. D. D. Enschedé en Mr. Joh. Enschedé).

Y. O. de Jong (firma Valkhoff's Boekhandel), Amersfoort.

(Voorgesteld door den correspondent W. de Haan en het lid J. Valkhoff).

A. Meijer, Arnhem.

(Voorgesteld door den correspondent E. H. Gerretsen en het lid S. HijmanJz.).

J. Muurling (Directeur der N.V. De Vey Mestdagh's Boekhandel), Vlissingen.

(Voorgesteld door den correspondent J. W. van Benthem Jutting en het lid Chr. Hondius).

W. A. Petri (firma W. P. van Stockum), 's-Gravenhage.

(Voorgesteld door dfn correspondent C. M. van Stockum en het lid J. A. van Zelm van Eldik).

J. Th. Piek (firma Nijgh & Van Ditmar's Uitgevers-Mij.), Rotterdam.

(Voorgesteld door den correspondent J. M. Bredée en het lid A. B. van Holkema).

Sluiten