Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b(j9

1319. No. 52 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN De exploitatie van het «Boekhuis»

Het verslag over 1918 is verschenen. Het bestuur blijft, zooals de voorzitter het in de laatste Alg. Vergadering kernachtig uitdrukte «vol goeden moed en vol vertrouwen». Er werd over gesproken, dat de kolenclausule de finantieele opzet in de war heeft gestuurd.

Wij mogen daarom het bestuur dankbaar zijn, dat zij met enkele cijfers is gekomen, zoodat ook een niet ingewijde eens een kijk in de exploitatie kan nemen.

De hoofdvraag is nu, kan het bestuur vol goeden moed blijven en zal de thans fungeerende penningmeester gelijk krijgen, dat bij het eindigen der kolenclausule het nadeelig saldo op deexploitatie Boekhuiszalverdwijnen.

Het spijt mij, dat een oppervlakkige beschouwing der exploitatie reeds direct doet zien, dat dit niet het geval is. Het is in deze zoo treurige zaak van het grootste belang, klare wijn te schenken en nu toch na die telkenjare terugkomende tegenslag het optimisme te laten varen.

Het geheele bestuur, zoowel als de penningmeester, die bovenstaande regelen neerschreef, is bekend met een gedetailleerde opgave van de Directeur van de Gemeente electriciteitswerken, waarin deze lokaalsgewijze het warmteverbruik in aantal K. W. U. opgeeft en wel voor de te verhuren lokalen 109.000 K. W. U. en voor de lokalen van de vereeniging 26000 K. W. U. maakt tezamen 135.000 K. W. U. Volgens contract moet de vereeniging daarvoor betalen in normale tijden: 100.000 K.W. U. a 31/3 ct. en 35.000 K.W.U. a 3V4 cent is tezamen ƒ 4637.50.

De baten en lasten van het Boekhuis opsommende krijgen wij nu de volgende staat:

De Waal Dtiyvis ƒ 3600.—, Tels & Co. ƒ 5250.—, Schalekatnp c.s. ƒ 5000—, H. Marcus / 240.—, D. Duyvis' ƒ 312.—, Westendorp ƒ 4600.—, Raad van Beroep ƒ 3000.—, Scherrewitzen Schaaper ƒ2220.—, Perlstein ƒ 630.—, Perlstein onderhuur ƒ 200—, Bond van Boekdrukkerijen ƒ 1362.50 J- M. Meulenhoff ƒ 1500.—, Wijtenburg & Co. / 100.—, H. F. de Charro ƒ 405.—, Pachtsom keuken ƒ 300—, Bestelhuis voor den Boekhandel ƒ 8000.—, Nieuwsblad voor den Boekhandel ƒ 700.—, Bestuurskamer, bibliotheek, administratie en archief ƒ 5000.—, hierbij nog gevoegd eventueele huuropbrengst

beurs ƒ 1500.—, maakt tezamen ƒ 44819.50.

Te post restitutie inrichting hnurlokalen ƒ 735.—, komt niet ten bate der exploitatie maar is afschrijving op gebouw, daar dit terugbetaling is van onkosten, die ten bate van de firma Schalekatnp c.s. gemaakt zijn en waarmede de bouwkosten van het huis verhoogd zijn. De zuivere lasten van het gebouw inclusief afschrijving van slechts ƒ 7150.—, en ƒ 1000.—, voor reparatiën en onderhoud bedragen tezamen f 65.770.—, volgens onderstaande specificatie.

Verlichting ƒ 300.—

Verwarming » 4637.50

Liftenonderhoud en inspectie . » 600.— Belasting. Grondbel. Straatgeld » 1500.— Rente hypotheek ...... » 12937.50

Rente Obligatieleening. ... » 6750.—

Salarissen .... ƒ 2400.—

Kleeding .... » 100.—

Schoonmaken. . . » 350.— Huistelefoon ... » 35.— Bewaking . . , . » 69.— Diversen . . . . » 200.— ƒ 3145.—

Assurantie , » 250.—

Interest vereeniging .... » 27500.— Afschrijving gebouw. ... » 7150.—Onderhoud, reparatiën ... » 1000.—

ƒ 65770.—

Hieruit blijkt dus, dat er op de exploitatie een nadeelig saldo is groot ƒ 20950.50 en er dus van gedeeltelijke aflossing hypotheek geen sprake kan zijn of dit moet betaald worden uit andere bronnen. Op de begrooting van den penningmeester is dan afgevoerd rente-hypotheek en obligatieleening tezamen ƒ 19687.50 welke slechts ten laste van het gebouw zijn, waartegenover op de begrooting 1920 inplaats van Exploitatie Boekhuis nadeelig saldo ƒ 8960.— komt te staan ƒ 20258.50, zoodat de ontwerpbegrooting der vereeniging voor het jaar 1920 dan een voordeelig saldo aangeeft van ƒ 7766.50

De vereeniging betaalt aan huren, verlichting, verwarming, belasting voor haar vergaderzaal, bibliotheek en archief erï administratielokalen ƒ 7750.—.

Het blijkt uit een en ander dus ten duidelijkste, dat er geen sprake van is, dat in normale tdjden de exploitatie van het gebouw «loonend» is. Ik blijf daarom ten sterkste aanraden deze brandende kwestie afdoende

Sluiten