Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'705

1919. No. 52 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

L. S., 2320

Hiermede berichten wij U dat wij de Boek-, Kunst- en Kantoorboekhandel van j. H. DE BUSSY, te Pretoria, vanaf 1 Februari 1919 hebben overgenomen en zullen voortzetten onder de firma

SU1D AFRIKAANSE OOEKWINKEL OUTH /1.FRICAN O OOK STORE

Gesteund door de noodige finantiën en jarenlange bekendheid met het vak, zijn wij in staat de zaak op behoorlijke wijze te exploiteeren, hopende op uw aller medewerking te mogen rekenen. Voor toezending van aanbiedingen en nieuwe catalogi, alsmede prospectussen van boeken, in 't bijzonder voor Zuid-Af rika geschikt, houden wij ons beleefd aanbevolen. - Onze Agent voor Nederland zullen wij later in dit blad bekend maken. Referentiën worden gaarne verstrekt door de Nederlandsche Bank voor ZuidAfrika, Keizersgracht 389, Amsterdam.

Hoogachtend,

F. J. M. DE WITTE

J. GROENEVELD

Heden verzond ik vrij algemeen een

Catalogus mijner uitgaven, waarin de nieuwe prijzen genoteerd staan, die van 1 Juli a.s. af zullen gelden.

Belanghebbenden, die onwillekeurig mochten zijn overgeslagen, gelieven aan te vragen.

G. F. CALLENBACH N IJ KERK, 27 Juni 1919 2306

Amst. Grafische School Weteringschans 187 Amsterdam

INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN

voor den 3-jarigen dagcursus

In de vakken : Letterzetten Boekdrukken Boekbinden Persvergulden Bedrijfsleidcn

De Directeur geeft des morgens v. half tien tot half twaalf inlichtingen

Namens het Bestuur F. J. A. M. WIERDELS 2271 Voorzitter E. J. KUIPERS, Secret.

ZUID-AFRIKA

j. H. DE BUSSY

HOOFDKANTOOR: AMSTERDAM - R0K1N 60-62 FILIALEN: 2275 KAAPSTAD, PRETORIA

zal gaarne van NIEUWE UITGAVEN, die zich in 't bijzonder leenen voor exploitatie inZuid-Afrika.TIJDIG

in kennis gesteld worden.

Op een Uitgeverskantoor

wordt voor direct gevraagd

IEMAND

bekend met corrigeeren en

andere voorkomende werkzaamheden. Salaris nader overeen te komen.

Brieven met uitvoerige inlichtingen onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. . 2326

Sluiten