Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 52

Pak zoek geraakt

Afgezonden door E. v. d. VECHT, te Amsterdam, en bestemd voor DEKKER & v. d. VEGT, te Utrecht,

nhoud: afl. Boekenschouw.

Confraters die dit pak ontvangen mochten hebben, worden verzocht ons dit ongefrankeerd toe te zenden,

DEKKER & v. d. VEGT Utrecht 2317

OVERGEGANE FONDSARTIKELEN

Heden ging in mijn handen over uit het fonds van OTTO DE WAAL, te Alkmaar:

H. J. HEIJNES, NoordHollandsche menschen en dingen. 2323

W. TEN HAVE

Amsterdam, 30 Juni 1919

In uitgebr. Boek- en Kantoorboekhandel, te Haarlem, kan 2285

BEDIENDE

of AANK. BEDIENDE geplaatst worden.

Br. met opg. van verlangd salaris onder het Nr. dezer Adv. aan h. Bureau v. dit Blad.

J. H. KOK, vraagt een

te Kampen, 2327

aank. Bediende

voor de Administratie, in

hoofdzaak afd. facturen. Wie meer of minder met Boekhouden bekend is, geniet de voorkeur.

Brieven met uitvoerige inlichtingen en opgave van tegenw. werkkring en salaris worden spoedig ingewacht.

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

Het KANTOOR van 23](J

J. G. VAN DEN BERG & CO.

AMSTERDAM wordt 1 Juli verplaatst van Keizersgracht 333 naar

Reguliersgracht 8

PAPIERFABRIEK

Wegens ligging in bezet gebied aan de spoorlijn München-Gladbach-Aken en met het oog op koersverschil in marken wordt voordeelig te koop aangeboden een in volle werking zijnde en met succes gedreven PAPIERFABRIEK, waar worden vervaardigd alle soorten pakpapier, zakpapier, perkament-ruwstof en perkament-surrogaat, kabelpapier en soortgelijke papieren. Gebouwen en machines zijn in zeer goeden toestand en gedeeltelijk vernieuwd. Steenkolen en grondstoffen in ruime mate voorhanden en tegen kostprijs over te nemen. Grootte van het terrein ± 7 H.A. Benoodigd kapitaal voor terrein, fabriek en machines M. 1.300.000. Nadere inlfchtingen GIESSE, Velperweg 56, Arnhem. 2?90

MARTINUS NIJHOFF - UITGEVER - 's-GRAVENHAGE

Fruin's Wetboeken 1918

zijn thans weder verkrijgbaar in sterk buckram Prijs 12 Gulden

Crisisbijslag io%, waarvan j% den Boekhandel in rekening wordt gebracht 2308

BIJ ONS IS HEDEN VERSCHENEN: 2309

VOEDINGSI FFP

voor onze Roomsch-Katholieke Volkshuishoudscholen

bewerkt door de Zusters van het Gezelschap van J M J Mariënburg - den Bosch ' ' '

8°. Klein Mediaan, 68 bladzijden. Prijs: 50 cents Crisistoeslag 20 0/0 - Commissie-exemplaren'op aanvraag TEUL1NGS' UITGEVERS-MAATSCHAPPII 's-Hertogenbosch, 27 Juni 1919 MAAlbCHAPPIJ

706

Sluiten