Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

720

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL 1919. No. 52

P. Spruit, Helder. *v. d. Leeuw, Het christendom. G.

Voorhoeve & Dietrich, Rott. "Timmermans, Symforosa. M. ex. *t.Bruggencate,Eng.wrdnbk.R.bnd

Aangeboden :

j. Amesz, Rotterdam.

Van Stockum's Antiq., 's-Grav. Balen.Dordrecht.Gebonden in 1 dl. Acqnoy, Klooster Windesheim. Weisman, Bouwkunde. Willems, Belgisch museum. Pijper, Kloosters. Westvlaamsch Idioticon. Fruin, 80-jar. oorlog. Geb.

j. M. W. Waanders, Zwolle. Schetter, Voorl.verpl.zenuwz.Geb. Saltet, Vpordr. gezondheidsl. Geb. Korteweg, Alg. heelkunde. Geb. Nolen c.s.,Levensverz. gen.2edr.G. Keiler, v.d. B., KirfUerverpleg.Geb. Buekers,Ontw.gesch.lev.natuur.G.

"Querido, Oude waereld.

G. Vormer, 's-Gravenhage.

Naeff,SchoolidylIen./2.25.M.40"i, Wüppermann, Ned.v.lC0j.Afl.40u:„ Meesterw. d. beeldhouwk.Afl.40n;;i C.de Bruin, Reizen Moscovie. 1714. Buffon, D., Nat. hist. 25 dln. 1775.

W.P.van STocKUM&ZN.'s-Grav. *Kerner,Leven d.planten.Compl.G,

W. S. Terpstra, Steenwijk. 3 Bergopwaarts. Bijb. dagb. 40 %. Eenige nrs. Meulenhoff-ed. 40° „. Zola,Werken. Eenige deelen. 40%.

VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS

de bibliothecaris houdt zich steeds aanbevolen voor geregelde toezending van koppermaandag-kalenders, fondscatalogi, auctie-catalogi, magazijn-catalogi, veiling-catalogi van fondsartikelen en van drukkerijen, letterproeven van drukkerijen en van lettergieterijen, reglementen van vereenigingen in den boekhandel en verslagen van volksbibliotheken, alle circulaires den boekhandel betreffende, prospectussen en proeven van bewerking van nieuwe uitgaven, winkelbiljetten, enz. gaarne zullen ook worden aanvaard die geschriften of gedrukte stukken, die o. d. boekhandel algemeen, handelszaken en bedrijven in 't bizonder, of uitgevers, boekhandelaren, boekdrukkers, enz. persoonlijk betrekking hebben

DE BIBLIOTHECARIS: DR. A. G. C. DE VRIES

INHOUD

Officeel gedeelte. Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels: Aanvullingslijst candidaat-leden. - Bestelhuis van den Boekhandel. - Ter vertaling aangeteekende werken. — Niet officeel gedeelte. Nieuwe uitgaven in Nederland. Berichten en mededeelingen: De exploitatie van het «Boekhuis». Door G. Theod. Bom. Met antwoord door Paul Nijhoff. - Bezwarende bepalingen bij boekenzendingen naar België. - Uit het buitenland. - Herziening der Zweedsche auteurswet. - De Duitsche boekhandel en het buitenland. - Invoer van Duitsche boeken in Italië. - Inhoud van tijdschriften. — Advertentiën.

ad VER tentiën. Voor leden der Vereeniging 1—5 regels ƒ 0.621/;, elke regel meer 12% cent. Voor niet-leden, ook wanneer ingezonden door tusschenkomst van een Ödi 1—5 regels ƒ1.—, elke regel meer 20 cent. Bewijsnummer 15 cent. — — — — __ — — __

Aldeeling .Gevraagde- en Aangeboden Boeken": voor leden 10 cent per regel, voor niet-leden 20 cent prr reëel bn vooruitbetaling in bons. — — — — _ _ _ Van Advertentiën op den dag vóór de uitgas! 's middags na 5 uur bezorgd, kan het onmiddellijk Dliitsen niet worden verlangd. — — — — _ _ _

Adverteeren bg abonnement volgens tarief.

TYP. A.MST. BOEK- EN STBENDR. V/H. ElLERMAN HARf/S & CC.

Sluiten