Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 53

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

725

Naar aanleiding van het besluursverslag wordt geklaagd over het feit dat enkele uitgevers, zooals de «Hollandia Drukkerij», zich steeds nog niet storen aan de bepalingen der Vereeniging in zake den 5 % crisistoeslag voor debitanten.

Bij de bespreking van voorstel I wordt de reorganisatie als wenschelijk erkend, doch de vrees uitgesproken, dat in verband hiermede de Vereeniging zelf zeer in het gedrang zal komen en óók dat de voorgestelde contributie van ƒ 25.— dan te hoog zal blijken.

De andere punten gaven den aanwezigen geene aanleiding tot belangrijke besprekingen.

H. D. Tjeenk Willink Jr.

Correspondent

Vergadering Correspondentschap Zwolle en Almelo op 23 Juni 1919:

Op de gisteren gehouden vergadering van het Correspondentschap Zwolle en Almelo waren weder slechts een paar leden aanwezig, waardoor dus geen besluiten konden genomen, e-een candidaten konden gesteld worden.

Indien door de voorgestelde reorganisatie niet een radicale verandering in het instituut der correspondentschappen wordt gebracht,

zal het zeker overweging verdienen de ongelukkige indeeling naar de rechtbanken

te herzien.

Ch. Dixon

Correspondent

Vergadering Correspondentschap Alkmaar op 25 Juni 1919:

Hiermede sreef ik U even kennis dat de

vprcrnrlprinP' van het correspondentschap

AiWmnnr niet is kunnen doorgaan wegens

gebrek aan opkomst. Dientengevolge zijn er

geen candidaten gesteia.

H. P. Kluitman

Correspondent

Vergadering Correspondentschap 's-Gravenhage op 20 Juni 1919:

In de vergadering werd in verband met

voorstel VB voorgesteld, er naar te streven

dat in de Algem. Vergadering zou worden

aangedrongen op het verdeelen van den hoofdelijken omslag over vier jaren in plaats

van over twee jaren, waar men meende aat de heffing anders te zwaar zou drukken op de leden. <-._„.„„.

Ml. VAN

Correspondent

Vergadering Correspondentschap Maastricht en Roermond op 19 Juni 1919:

Od de uitgeschreven districtsvergadering

is geen enkel lid verschenen.

Ed. Nypels Correspondent

vo« Aa rnrrptmnndpntschaDDen, Amsterdam

en 's-Hertogenbosch-Breda zijn geene can-

didaat-stelhngeno.meaeaeeimgt:iiuiuva.iSci.. De vergaderingen in deze correspondentschappen [konden niet doorgaan, wegens onvoldoende opkomst der leden.

AANVULLINGSLIJST CANDIDAAT-

LEDEN

P R. Ackermans (Directeur der

Drukkerij van het R. K. Jongensweeshuis), Tilburg.

("Voorgesteld door den correspondent

P. van der Linden en het lid M. G. Vattier Kraane).

G. Bos, Kampen.

(Voorgesteld door den correspondent

Ch. Dixon en het lid J. H. Kok).

M T. Couveé (Directeur der N. V.

Bussumsche Boekhandel), Bussum.

(Voorgesteld door den correspondent

F. J. Olivier en het lid S. L. van Looy).

G. van Dijk, Breukelen. (Voorgesteld door den correspondent W. de Haan en het lid J. Goetheer).

S. van der Hoef, Amsterdam.

(Voorgesteld door den correspondent F. J. Olivier en het lid H. G. Gregorius Jr.).

Sluiten