Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 53

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

727

Bij de Commissie tot regeling van het vertalingsrecht is volgens de laatste oogave ingekomen:

Lhotzky, Heinrich: Wenn mann alt wird. Lüdwigshafen a/B. 1919.

Met het bewijs tot het recht van uitgave in de Nederlandsche taal van den uitgever verkregen op 23 Juni igig.

Aangeteekend 28 Juni 1919 door J. M. Bredée's Boekh. en Uitg.-Mij. te Rotterdam.

BERICHT:

Het door de firma Scheltema en Holkema's Boekh. te Amsterdam verkregen vertaalrecht in de Nederlandsche taal van Seton, Ernest Thompson: «Wilde dieren die ik gekend heb», met de vertaling zelve, welke verscheen in het tijdschrift «Buiten», no. 1-31, van den jaargang 1918, is op 14 Februari 1919 overgedragen aan den Heer J. Pn. Kruseman, uitgever te 's-Gravenhage en aangeteekend op 1 Juli 1919.

Hel bewijs tot het recht van uitgave in de

Nederlandsche taal van:

Gjellerup, Karl: Die Hügelmühle, zijnde eene vertaling van Gjellerup, K., Mollen, Kiöbenhavn og Knstiania, van den schrijver verkregen op 28 Maart 1919. Aangeteekend 1 Juni 1919 door den Heer J. Ph. Kruseman, Uitgever te 's-Gravenhage.

Ramacharaka, Yogi: The Hindu-Yogi Science of Breath. Chicago, op 1 Juli 1919 door den Heer J. Ph. Kruseman, Uitgever te 's-Gravenhage.

Namens de Commissie: J. H. DE WIT Amsterdam, 4 Juli 1919 Secretaris

NIET OFFICIEEL GEDEELTE

NIEUWE UITGAVEN IN NEDERLAND

De mededeelingen, welke uitgevers in deze rubriek geplaatst wenschen onder de titels hunner uitgaven, worden met 10 cent per regel berekend.

Adresboek van Zwolle. Met stratenregister, beroepslijst en plattegrond der gemeente. Bijgewerkt tot 15 Mei 1919. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. 8». [195x13]. (II, 281 blz, m. e. krt). ƒ 2.40; geb. ƒ 2.90

Bibliotheek, Bruna's, zie: London, Jack.

Bibliotheek, De nieuwe, voor de jeugd, onder redactie van J. Stamperius. Heusden, L. J. Veerman. 8°. [20 x 151.

Per nr., gecart. ƒ -.80; geb. ƒ 1.15 Lubberts, R. L.: Bert Bruins, de jonge vagebond. Met platen van G. D. Hoogendoorn. (96 blz., m. 3 pltn.).

Bibliotheek, Nederlandsche. Onder leiding van L. Simons. Amsterdam, Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur. 8°. [185x 115].

383 en 385. Zelfkeur. Bloemlezing uit het werk van een aantal letterkundigen. (Met portretten).

2e reeks. 2e bundel. (304 blz).

ƒ 1.30; gecart. ƒ 1.65; geb. ƒ 1.80 2e reeks. 3e bundel. (327 blz ).

ƒ 1.30; gecart. f 1.65; geb. ƒ 1.80

Gelder, Ir. H. Enno van: Overzicht van het technies onderwijs in Nederland. Zutphen, W. J. Thienie & Cie. 8». [24x16]. (VIII, 247 blz.). ƒ 3.90; geb. ƒ 4.90

Gemeente-gids, De. Maandblad voor de gemeente-administratie. Red.: mr. dr. A. Buriks. le jaargang. 1919/1920 No 1 (Juli). Zwolle, De Erven J. J. Tijl. Fol. [325 x 25].

Per jrg. (12 ni s.) Z. p.

Hegeraat, H. J.: De onderwijsprograms der onderwijzers-vakvereenigingen ter toetsing van min. dr. De Visser's ontwerp-onderwijswet, bijeengebracht. Amsterdam, Boekhandel en uitgevers-maatschappij «Ontwikkeling». 80. [195 x 135]. (62 blz.). f -.10

Kuyper, R.: Gereed voor de socialistische revolutie. Amsterdam, Boekhandel en uitgevers-maatschappij «Ontwikkeling». £P. [24 x 165]. (12 blz.). /

Overdruk uit „Het Volk" van 22, 23, 24, 25 en 28 Mei 1919.

London, Jack: Onder de koppensnellers. Vertaling van M. Hellema. Utrecht, A. W. Bruna & Zoon's Uitgevers-maatschappij. KI. 8°. [17 x 105]. (268 blz.). Gecart. ƒ 1.25

Bruna's Bibliotheek.

Lubberts, R. L., zie: Bibliotheek, De

nieuwe, voor de jeugd.

Opvoeding en moraal. Orgaan van de Weezenkas, vereeniging op den grondslag van het beginsel «opvoeding zonder geloofsdogma». Red.: A. H. Gerhard.6ejaargang 1919/1920. No. 1 (Juli). Amsterdam, L. J. Vermeer. Fol. [30x22].

Per jrg. (12 nrs.) ƒ ?

Pascal, Blaise, zie: Wereld-bibliotheek.

Pecer. J.: Examen-serie. Repetitie-opgaven, ten dienste van hen, die zich voorbereiden voor een der practijkexamens of voor de lagere acte handelswetenschappen. Verzameld. Bussum, C. A. J. van Dishoeck. 80. [235xl6].

a Honderd balansen. (184 blz,). ƒ J-7| cl. Handelsrekeneti. (lil, 156 blz.). » I.«

"Staal, M. van der: Op leven en dood. Geschiedenis van den grooten oorlog. AH. /y, Rotterdam, Drukkerij Libertas.

Sluiten