Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

732

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL 1919. No. 53

Onderstaande uitgaven zijn in handen van mijn opvolgers de H.H. JUNG & DE GROOT, te Alkmaar, overgegaan :

Klootsema, Uit 's levens diepte

Gids voor Alkmaar Officieel Adresboek van Alkmaar

OTTO DE WAAL Alkmaar, 30 Juni 1919

Ds. Heijnes, Noord-Hollandsche Menschen en Dingen

is overgegaan in handen van den heer W. TEN HAVE, te Amsterdam.

OTTO DE WAAL Alkmaar, 30 Juni 1919

Nu ik ook mijn uitgaven heb overgedaan en dus alle banden met de Alkmaarsche zaken zijn losgemaakt, en ik bovendien Alkmaar metterwoon heb verlaten, verzoek ik nogmaals dringend, daarvan goede nota te nemen in de adreslijsten. Alle desbetreffende drukwerken die ik voortaan ontvang, gaan nu onherroepelijk de prullemand in. 2348

OTTO DE WAAL

Juffrouw adm.

Een Uitgever, die een zijner periodieken moet staken, zoekt een plaats voor de Juffrouw, die met de

administratie was belast en die hij ten zeerste kan aanbevelen. Zij heeft diploma voor machineschrijven. Wie haar kan plaatsen, zende een schrijven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 2353

L. S. 2332

Hiermede berichten wij U dat wij de Boek-, Kunst- en Kantoorboekhandel

van J. H. DE BUSSY, te PRETORIA, vanaf 1 Februari 1919 hebben overgenomen en zullen voortzetten onder de firma

South A

frikaanse

frican

Boekwinkel ook store

Gesteund door de noodige finantiën en jarenlange bekendheid met het vak, zijn wij in staat de zaak op behoorlijke wijze te exploiteeren, hopende op uw aller medewerking te mogen rekenen. Voor toezending van aanbiedingen en nieuwe catalogi, alsmede prospectussen van boeken, in 't bijzonder voor Zuid-Af rika geschikt, houden wij ons beleefd aanbevolen. - Onze Agent voor Nederland zullen wij later in dit blad bekend maken. Referentiën worden gaarne verstrekt door de Nederlandsche Bank voor ZuidAfrika, Keizersgracht 389, Amsterdam.

Hoogachtend

F. J. M. DE WITTE

J. GROENEVELD

L. S. 2362

Ondergeteekende brengt" hiermede ter kennis van den handel, dat van 1 Juli 1919 af, op het factuurbedrag van alle zendingen, die niet per Bestelhuis worden aangevraagd, boven de porto, vijf cent voor directe toezending zal worden gelegd.

UTRECHT, 25 Juni 1919 H. HONIG

Sluiten