Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

738

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 53

BERICHT AAN DEN BOEKHANDEL

Op verzoek van het Bestuur van den Nederl. Uitgeversbond deelen wij hiermede, mede dat wij van heden af geen duurtetoeslag zullen berekenen. Daar onze nieuwe fonds-catalogus nog niet gereed is, laten wij hieronder de verhoogde prijzen volgen van onze voornaamste fondsartikelen, terwijl de prijzen van onze andere publicatiën op aanvraag gaarne worden medegedeeld.

2365 J. H. DE BUSSY

Amsterdam, 3 Juli 1919.

Handboek voor Cultuur- en Handelsondernemingen in Ned.-Indië. ... ƒ 12.50

Adresboek voor de Nederl. Nijverh. en Export » 14.—

Indische CultuurAlmanak ƒ 2.50 » 3.50

Financieel Adresboek v. Nederland » 5.—

Mercuur-Code, 3e Editie ...... 85.—

Vocabulaire officiel dans 1'ordre terminal » 30.—

Dr. K. W. van Gorkom's Oost-Indische Cultures, ƒ 37.50 » 45.—

Mr. Ph. Kleintjes, Staatsinstellingen van NederlandschIndië . . ƒ 12.— » 15.-

Mr. D. Rutgers, Het Inlandsch Reglement . ƒ 6.50 » 8.50

Gevraagd onder het Nr. dezer Advertentie: Boneval Faure, Procesrecht, ing. of geb. 2357

AANBESTEDING PENNEN

Burgemeester en Wethouders van meer dan zeshonderd gemeenten zullen bij het houden van aanbestedingen de voorkeur geven aan de Zweedsche pennen. De Boekhandel behoort dus vóór hij inschrijft onze prijs en monster te vragen. Ons merk staat het laagst in prijs, het hoogst in qualiteit.

CURSUS POSTMA Rotterdam

Alleenvertegenwoordiger 2361 Amsterdam

C DIT MERK J WAARBORGT GOEDE UITVOERING

Een nieuwe Catalogus van onze letterkundige uitgaven is in bewerking. Zoodra deze gereed is, zal hij aan den Boekhandel gezonden worden.

Tot zoolang handhaven we de tegenwoordige prijzen en den crisis-toeslag.

N.V. W. VERSLUYS' 2345 UITG.-MIJ.

Amsterdam, 30 Juni 1919

Van Ditmar's Couranten-Import

ROTTERDAM Wijnstraat 27 - Tel. 13907

levert 2336 Fransche en Engelsche boeken en tijdschriften

op snelste wijze tegen laagst mogelijke prijzen

BI1IIM10WH

WUWERKed PARTICUUER-BIHDWEAK

LINIEEREW

GOED en VLUG

III MUI IMI IIIIIIMII^——

H.\L BOEKDRUKKERU e> BINDERIJ

% firma J.C&W.ALTORFFER * MIDDELBURG

„DE BURGER" BOEKHANDEL

30 KEEROMSTRAAT _ POSTBUS 692 KAAPSTAD zal gaarne aanbiedingen, circulaires en prospectussen ontvangen van alle uitgaven, die zich leenen voor

EXPLOITATIE IN ZUID AFRIKA

Sluiten