Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

746

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 54

«Le train sans yeux», roman, door Louis Delluc, is verschenen bij de uitgevers-firma George Crès & Cie., te Parijs.

«Le sang», roman, door Charles Briand, is verschenen bij de uitgevers«firma «La renaissance du livre», te Parijs.

«LeMercredi des cendres», roman, door Léon Chancerel, is verschenen bij de uitgeversfirma «La renaissance du livre», te Parijs.

Staatsmonopolie voor schoolboeken. —

Den 2en Juni werd in de Pruisische Landesversammlung de interpellatie der Duitsche volkspartij over het staatsmonopolie voor schoolboeken behandeld. Het geheele huis, uitgezonderd de onafhankelijken, was van meening dat zulk een stap slechts eene beperking der vrijheid beteekende. Door de sprekers van alle partijen werd er op gewezen, dat Duitschland de beste en goedkoopste schoolboeken bezit en dat voor eene hervorming daarvan geene aanleiding bestaat. De sprekers die deze meening verdedigden waren allen vaklieden, leeraren, en uitgevers.

De Fransche 7 frs.-roman.— De bekende gele Fransche boekdeeltjes, het standaardtype, waarin bijna alle letterkundige werken verschenen, die vroeger 2 franc 75 gekost hebben, voor den oorlog al tot 3 franc gestegen waren en tijdens den oorlog eerst 3 fr. 50 en ten slotte 4 fr. 50, 4 fr. 75 kostten, zijn door enkele uitgevers nu op 7 franc gebracht. Anderen houden echter aan den prijs van 4 fr. 50 vast en het schijnt, dat het publiek nu de duurdere boeken wil boycotten, zooals het ook met de tabak gedaan heeft, toen die op onzinnige wijze de hoogte in werd gejaagd. En indertijd, spot de Temps, toen de prijs van 3 fr. 50 op 4 fr. 50 gebracht werd, spraken de uitgevers van een voorloopigen opslag van 30 pet. Wij weten nu, dat niet de opslag, maar de 30 pet. met dat voorloopig was bedoeld. («N. R. Ct.').

De socialiseering van den Hongaarschen boek- en muziekhandel. — Het

,Neue Pester Journal' meldt: Het volkscommissariaat voor het onderwijs heeft bevolen dat de uitgevers van boeken en muziek, boekhandelaren, vereenigingen en particulieren omtrent de bij hen verschenen boek¬

werken binnen zes dagen na uitvaardiging der verordening volledige opgave hebben te doen en aan de socialiseeringscommissie van den landssenaat voor geestelijke zaken een gedetailleerde opgave hebben te verstrekken. De tot heden niet gesocialiseerde uitgevers-ondernemingen zijn verplicht tot liquideeren.

De debietzaken, ook die voor muziek, worden ongeacht het aantal van hun personeel gesocialiseerd en werken voortaan verder als distributie-organen van den landssenaat voor geestelijke zaken. De wetenschappelijke en moderne antiquariaten worden voorloopig niet gesocialiseerd en zijn geen organen van genoemden lands-senaat. De distributie-organen dienen volledige aanteekening van hunne uitgaven en inkomsten te houden, hebben hunne ontvangsten voor zoover deze meer dan 2000 kronen per week bedragen, wekelijks, indien zij 10.000 kronen bedragen echter onmiddellijk af te dragen aan de finantieele centrale, en hunne elders gedeponeerde gelden op deze over te schrijven. Omtrent de verhoudingen van het personeel, den duur van den arbeid enz., moet binnen zes dagen bericht worden ingezonden.

De wetenschappelijke antiquariaten zijn verplicht hun kaartcatalogus binnen veertien dagen in te leveren. Van de op eigen hand, buiten het gewone verkeer in den boekhandel, gesloten aankoopen, welke meer dan 20 kronen voor één boek of meer dan 50 kronen voor meerdere werken bedragen, dient aan de socialiseerings-commissie bericht te worden gezonden en na hare goedkeuring kan de koop afgesloten worden. Voor den aankoop van bibliotheken is bovendien de goedkeuring der gevolmachtigden voor bibliotheken noodig.

Ieder boekhandelaar dient van de boeken waarvan meer dan tien exemplaren voorhanden zijn een inventaris op te maken, en dezen binnen zes dagen bij genoemde commissie in te zenden.

De niet gesocialiseerde bedrijven mogen na het verschijnen dezer verordening slechts 2000 kronen voor zich behouden; het meerdere geld dient afgedragen te worden.

De muziekhandelaren behoeven van hunne uitgaven slechts de studiewerken, cursussen, oefeningen en voordrachtstukken, verschenen gedurende de laatste tien jaar, en de voor alle instrumenten geschreven scheppingen van

Sluiten