Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 54

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

141

moderne Hongaarsche componisten te inventariseeren.

Overeenkomstig de beschikkingen van het volkscommissariaat voor het onderwijs, beschouwt de radenrepubliek de voorziening der bevolking met boeken als een zaak van staatszorg, en derhalve doet zij alle wetenschappelijke en voor de beschaving van belang zijnde bibliotheken, voorts de bibliotheken en archieven der ontbonden of in liquidatie verkeerende vereenigingen, zoowel als de belangrijke particuliere en familiebibliotheken, in openbaar bezit overgaan. Uitgezonderd hiervan zijn de, den omvang

eener handbibliotheek niet overschrijdende bibliotheken. Het beheer en de leiding van het lands-bibliotheekwezen is opgedragen aan het lands-instituut voor bibliotheekwezen en bibliographie.

Het plaatselijk beheer wordt uitgeoefend door de secties voor opvoeding der arbeidersraden. Gevolmachtigden voor het bibliotheekwezen kunnen ook niet in openbaar bezit overgegane vereenigingsbibliotheken onder hun beheer nemen. Particulieren, die hunne boeken-collecties of gedeelten daarvan, wenschen te verkoopen, dienen deze eerst den gevolmachtigde voor het bibliotheekwezen ten verkoop aan te bieden.

ADVERTENTÏËN

M.

Ondergeteekende bericht U hierbij, dat zij haar Boeken Papierhandel met ingang van 1 Juli heeft overgedragen aan den Heer F. J. VAN ZUILEN, die de zaak onder den bestaanden firmanaam zal voortzetten.

Tijdschriften en vervolgwerken zijn tot 30 Juni voor mijne rekening. Over het geleverde tot 1 Juli kan op het oude adres worden gedisponeerd. 2402

Hoogachtend M. D. VAN LEEUWEN

(M. C. TH. VAN LEEUWEN) Roosendaal (N.Br.), Juli 1919

NEDERL. DE BIT ANTEN BOND

Het aantal geteekende verklaringen inzake den debitantentoeslag is thans gestegen tot 794.

De uitslag van dit referendum bewijst onomstootelijk dat de Debiethandel den crisistoeslag niet kan missen en voorloopig wenscht te blijven handhaven.

Gezien dit resultaat brengt het bestuur in opdracht van de Algem. Vergadering van 4 Juni 1.1. 'ter kennis harer leden:

dat de 5% debitantentoeslag berekend moet blijven

Het béstuur v. d. N.D.B. J. W. COUVEÉ, Voorz. 2400 W. WINTERS, Secr.

2401

AAN DEN BOEKHANDEL

De particuliere prijzen van mijne uitgaven die niet vallen onder de rubriek „Schooluitgaven welke met de crisistoeslag van 20% worden berekend", zijn vanaf 1 Juli 1919 met 20 % verhoogd, afteronden tot 5 of 10 cents.

N.V. ERVEN P. NOORDHOFF'S BOEKH. GRONINGEN, 1 Juli 1919 EN UITGEVERSZAAK TE GRONINGEN

Sluiten