Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

748

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 54

M.

2379

Door deze berichten wij, dat wij onzen boek- en papierhandel van 1 Juli j.1. af hebben overgedragen aan de N.V. Boekdrukkerij en Binderij v/h. J. C. & W. ALTORFFER, die van dien datum af de zaak op denzelfden voet zal voortzetten.

Alles wat na 1 Juli geleverd wordt, gelieve U op naam en ten laste van de nieuwe firma te boeken.

Dankende voor het vertrouwen ons geschonken bevelen wij de nieuwe firma met vertrouwen aan.

J. C. & W. ALTORFFER

Middelburg, 2 Juli 1919

Met verwijzing naar bovenstaande mededeeling, hebben wij het genoegen U mede te deelen dat de boek- en papierhandel tot dusver gedreven door J. C. & W. ALTORFFER, op 1 Juli in onze Vennootschap is opgenomen, die in verband daarmede op hare buitengewone Algemeene Vergadering van aandeelhouders, gehouden den 1 Juli 1919, besloot den naam te wijzigen in

N.V.BOEKHANDELENDRUKKERIJ J. C.&W. ALTORFFER

waarop de koninklijke bewilliging zal worden aangevraagd.

Naast den Heer J. P. VAN RIGTEREN, die directeur van de afdeeling Drukkerij en Binderij blijft, werd op deze vergadering tot Directeur van de afdeeling Boeken Papierhandel benoemd, de Heer C. DE JONG Jr., tot dusverre Chef van de Afd. Boekhandel van N.V. W. Hilarius Wzn's Boekhandel, Drukkerij en Uitgevers-Maatschappij te Almelo.

Hopende Uw vertrouwen even ruimschoots te mogen genieten als onze geachte voorgangers, teekent

Hoogachtend N.V. BOEKDRUKKERIJ EN BINDERIJ v/h. J. C. & W.

ALTORFFER

Middelburg, 2 Juli 1919

L. S. 2388

Hiermede berichten wij U dat wij de Boek-, Kunst- en Kantoorboekhandel

van J. H. DE BUSSY, te Pretoria, vanaf 1 Februari 1919 hebben overgenomen en zullen voortzetten onder de firma

South A

FRIKAANSE FRICAN

OEKWINKEL >00K STORE

Gesteund door de noodige finantiën en jarenlange bekendheid met het vak, zijn wij in staat de zaak op behoorlijke wijze te exploiteeren, hopende op uw aller medewerking te mogen rekenen. Voor toezending van aanbiedingen en nieuwe catalogi, alsmede prospectussen van boeken, in 't bijzonder voor Zuid-Af rika geschikt, houden wij ons beleefd aanbevolen. - Onze Agent voor Nederland zullen wij later in dit blad bekend maken. Referentiën worden gaarne verstrekt door de Nederlandsche Bank voor ZuidAfrika, Keizersgracht 389, Amsterdam.

Hoogachtend

F. J. M. DE WITTE

| J. GROENEVELD

AANVULLING PRIJSVERHOOGING

Alle „De Haan's Groene Boeken" die niet voorkomen op de algemeen verzonden lijst der sinds 1 Juli in prijs verhoogde boeken, kosten in prachtband met vergulde kopsnede nu ƒ1.75.

De nog te verschijnen herdrukken van „Lady Hamilton", „Lord Nelson", „Een Liefdesidylle van Lodewijk xiv" en „Markiezin de Pompadour" in prachtband f2.—.

De prijzen in cartonnen band zijn onveranderd gebleven. 2396

Utrecht, 5 Juli 1919 W. DE HAAN

Sluiten