Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

752

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 54

G. H. Helderman, Amsterdam. Timmermans, Pallieter. Geb. le dr.

W. J. van Hengel, Rotterdam. Brendera Brandis, Scheik.Ing. of g. Elckerlijk.

Fa. A. Huisman, Meppel. v. 't Kruijs, Ps.,gez., bedegez. Geb.

S. Kaan, Zaandam. Couperus, Psysche. Geïll. Geb.

H. H. Kok Bzn., Zwolle. •Flammarion, Rijk der sterren.

H. A. Kramers & Zoon, Rotterd. *v. Deyssel, Kritieken. l/II.

J. F. Marsman, Zeist. Paul, Prinzip. d. Sprachgeschichte.

Meijer & Schaafsma, Leeuw. *Boudier-B., Spiegeltje. Geb.

W. D. Meinema, Delft. Dr. v. d. Valk, Letterkunde. Geb.

H. N. Mul, Haarlem. Greidanus, Openb. d.Heer. en Joh.

P. Noordhoff, Groningen. *Huizinga, Herfsttij, Geb. *Diels, Geneesk. encycl. •Luyken, Dichtwerken. 8 dln. Geb. •Dickens, Works. Hóusehold-ed. *Alb. Thij.n, Karol. verhalen. *Naeff, De dochter. *De Jongv. B. e. D., Held v. Suylenb.

Fa. K. L. Noording, Groningen. 'Corpus juris civilis.

Ort & Van Straaten, 's-Grav. Calcoen, Dierenatlas. Zoogd. Geb. Schuré, De groote ingewijden. Woordenboeken. Wolters. BhagavadDas, Wetensch.d.aand. Bhagavad D., Wetensch.v.d.vrede. Steiner, Occultisme in gr. trekken. Wood, Concentratie.

Alex. M. J.PoMPE,'s-Hertogenb. *Sch.-Antink,Geluk alsdruiventr.G. •Handel-M.,St.Schwertn.II, IH.Ing. *Ségur.l818-1912.Napoléon.Pr.bd. •Bourget, Le sens de la mort. •Lambrichts, Lecon d'une crise. •Drost, Pestilentie te Katwijk. Geb.

H. Prakke, Nijmegen. 10 v. Neck, Ned. prov. en W.-Indiê in 14 omtr. Uitg. Voltelen.

Th. Rosenberg, Bovenkerk. •Meyboom,Less.leerl.ziek.verpl.G.

B. C. Rozenbeek Hzn., Hilvers. Nederland. No. 3. (1876).

P. Spruit, Helder. *2 Zwiers, Landmeten, waterpass.

J. M. Stap, Haarlem, v. d. Es, Grieksch woordenb. Geb.

W.P.van Stockum& zn.'s-Grav. Th. Hoven, Véva. Noordwal, Intra nos. *Brinkm.,Alph. lijst 1914,*15,'16,'18.

A. F. Stroober, Deventer. Oude jrg. Fr., D., E. ffl. Z. g. k. d.

Fa. M. Vet, Utrecht. •Kouwer, Kraamverpl. 3e dr. Nw.

R. W. P. de Vries, Amsterdam. Scharlensis, Kronijk v. Friesland.

VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS

de bibliothecaris houdt zich steeds aanbevolen voor geregelde toezending Van koppermaandag-kalenders, fondscatalogi, auctie-catalogi, magazijn-catalogi, veiling-catalogi van fondsartikelen én van drukkerijen, letterproeven van drukkerijen en van lettergieterijen, reglementen van vereeni gingen in den boekhandel en verslagen van volksbibliotheken, alle circulaires den boekhandel betreffende, prospectussen en proeven van bewerking van nieuwe uitgaven, winkelbiljetten, enz. ga arne zullen ook worden aanvaard die geschriften of ge- , drukte stukken, die op den boekhandel algemeen, handelszaken en bedrijven in 't bizonder, of uitgevers, boekhandelaren, boekdrukkers, enz. persoonlijk betrekking hebben

DE BIBLIOTHECARIS: DR. A. G. C. DE VRIES

geleverd door de ^ï£2253^^^^ü^^ 11

Monotype - instaüatie van h

DRUKKERi) SGHIUT UTRECHT 1! jO»ttTi5felijke'u!tvoffiNj —Scfcny coiKwtteretutJ

advertentiën. Voor leden der Vereeniging 1—5 regels ƒ 0.62v», elke regel meer 12)< cent. Voor niet-leden, ook wanneer ingezonden door tusschenkomst van een lid: 1—5 regels ƒ1.—, elke regel meer 20 cent. Bewijsnummer 15 cent. — — — — — — — — — —

Adverteeren bij abonnement volgens tariel. — — —

Afdeeling «Gevraagde- en Aangeboden Boeken": voor leden 10 cent per regel, voor niet-leden 20 cent per regel bij vooruitbetaling in bons. — — — — — — —

Van Advertentien op den dag vóór de uitgaaf 's middags na 5 uur bezorgd, kan het onmiddellijk plaatsen niet worden verlangd. — — — — — — — —

inhoud

Officeel gedeelte. Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels: Bestuursvergadering. - Aanvullingslijst candidaat-leden. - Bestelhuis van den Boekhandel. — Niet officeel gedeelte. Nieuwe uitgaven in Nederland. - Berichten en mededeelingen: Erven M. de Wekker. 1894-16 Juli-1919. - Vennootschap. - Uitgaven in voorbereiding. Mij. voor goede en goedkoope lectuur. - Uit het buitenland. - Staatsmonopolie voor schoolboeken. - De Fransche 7 frs.-roman. - De socialiseering van den Hongaarschen boeken muziekhandel. — Advertentiën.

typ AMST. BOEK- EN stbendr. V/H. ElAERMAN habh8 & CC. '

Sluiten