Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 55

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

757

Times, Of olden, and new. Onder redactie van L. van der Wal. Groningen, Den Haag, J. B Wolters' Uitgevers-maatschappij. KI. 8°. [165x 105].

Shakespeare, Wiixiam : The merchant of Venice. Met verklarende aanteekeningen voor school en huis door K. ten Bruggencate. 8e, gewijzigde druk. Geïllustreerd. (103 blz., m. e. portr. en e. plf.). In ünn. ƒ 1.15

Uittenbogaard, W.: 'n Cijferuurtje. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgeversmaatschappij. 80. [195x 125].

IV. Cijfer- en rekenopgavcn voor hei voortgezet onderwijs. 3e druk. (28, 4 blz.). ƒ-.35

Vletter, A. C. C. de: Om 't kampvuur. Utrecht, A. W. Bruna & Zoon's Uitgeversmaatschappij, 80. [23x15]. (265 blz., m. 4 pltn.). ƒ 2.40; geb. ƒ 3.25

Volksbibliotheek. Leiden, Uitgevers-vennootschap «Futura». 8<>. [195x 135].

57. Stroetman, Ds, F. B. F.: «Christelijk». (28 blz.). ƒ --15

58. Jansen, p. fr., E. J. B.: Alban Stolz. (54 blz.). ƒ -.15

59. Zwetsloot, Jan : Militairistische propaganda. Een waarschuwend woord. (24 blz.).

Voor baby. [Panoramaboek]. 7e druk. Amsterdam, H. Meulenhoff. Br.40. [15x 18]. (20 pltn. in klrndr.). Op carton ƒ 1.15

Voor kleine kleuters. [Panoramaboek]. Amsterdam, H. Meulenhoff. Br. 40. [17x19]. (20 pltn. in klrndr.). Op carton ƒ 1.40

Vos Az., G. J., zie: Honigh, C, en G. J. Vos Az.

Wahlenberg.Anna: Degrooteliefde.Roman. Geautoriseerde vertaling uit het Zweedsch door A. M. van der Linden-Van Eden. Amersfoort, Valkhoff & Co. 8°. [21 x 15]. (287 blz.). ƒ 1.90; geb. ƒ 2.50

Wereld-bibliotheek onder leiding van L. Simons. Amsterdam, Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur. 8°. [18x12]. 213/218. Bilt, Dr. J. van der: Sterrenkunde. Met 137 afbeeldingen. 2e druk. 7e-10e duizendtal (XII, 386 blz., m. afb. tusschen tekst, en e. pit.). ƒ 2.10 ; gecart. ƒ 2.45; geb. ƒ 2.60

Westering, L. van: Geïllustreerde gids voor Hilversum en omstreken. 3e druk. Met plattegrond.'s-Gravenhage.JohannesMorks. 8°. [235x 145]. (64 blz., m. fig. tusschen tekst).

Zwetsloot, Jan, zie: Volksbibliotheek.

Muziek*

Brandts Buys, Ludwig Felix, zie: Brandts Buys, Marius A., en Ludwig Felix Brandts Buys.

Brandts Buys, Marius A., en Ludwig Felix Brandts Buys: Zing-zang. ^Nederlandsche liederen voor één zangstem met klavierbegeleiding. 3e druk. 's-Gravenhage, G. H. van Eek & Zoon, F. J. Weygand Co. Gr. 8». [275x 195]. (19 blz.). ƒ 1.80

Atlassen en kaarten

Kaart van liet Eiland van Dordrecht met Biesbosch. 2e druk. Schaal 1 :25.000. Dordrecht, Morks & Gcuze's Boekhandel. [555 x 73], ƒ1.50

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN Jubileum

Den 15den Juli a.s. hoopt de heer A. Nijgh, directeur van het bijkantoor te 's-Gravenhage, der N.V. Handelsvereniging Gebrs. Rikkers te Amsterdam, den dag te herdenken waarop hij vóór 25 jaren in dienst van bovengenoemde firma trad.

Wij twijfelen niet of het zal den jubilaris geenszins aan belangstelling ontbreken.

Vennootschap

Met de .Nederl. Staatscourant' no. 147 is verzonden een bijvoegsel (no. 964), bevattende de wijzigingen, gebracht in de statuten der naamlooze vennootschap Naamlooze vennootschap Kunstdrukkeri.j vrhn. J. A. Luii & Co., te Amsterdam.

Met de .Nederl. Staatscourant' no. 147 is verzonden een bijvoegsel (no. 947), bevattende de wijzigingen, gebracht in de statuten der Naamlooze vennootschap «Mercurius», kantoorboek- en papierhandel, te Amsterdam,

Bij akte, 24 April 1919 verleden, is tusschen de heeren J. Z o m e r, drukker te Wageningen, C. A. Keuning, particulier, te Renkum, en K. J. Zomer, drukker, te Aalten, aangegaan eene vennootschap onder de firma Uitgevers-maatschappij Gebroeders Zomer, ten doel hebbende het uitgeven van boeken en al hetgeen verder in den uitgebreidsten zin des woords tot het uitgeversvak behoort, zoo in het binnen- en buitenland. De vennootschap zal gevestigd zijn te Wageningen en is aangegaan voor den tijd van 5 jaar, ingaande 1 Mei 1919, en mitsdien eindigende 30 April 1924.

Sluiten