Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 55

Tot de teekening der firma, in zaken de vennootschap betreffende, zijn de 3 vennooten gerechtigdt Zij zullen die echter niet mogen bezigen tot het teekenen van schuldbekentenissen, promessen, borgtochten, acceptatiën in blanco, tot het opnemen of negoteeren van gelden, aankoopen of huren van onroerende goederen, al ware zulks ten behoeve der firma, waartoe dus, indien zulks ten behoeve der firma mocht noodig zijn, altijd de particuliere handteekening der drie vennooten zal worden vereischt.

(.Nederl. Staatscourant' no. 145).

Bij onderhandsche akte, d.d. 7 Juli 1919, is door de heeren G. Tulp, J. Tulp, en D. W. T u 1 p, allen boekhandelaar en drukker te Zwolle, aangegaan eene vennootschap, welke wordt gedreven onder den firmanaam H. Tulp, gevestigd te Zwolle, en welke ten doel heeft het exploiteeren eener boekdrukkerij en den handel in boeken, schrijfbehoeften en aanverwante artikelen in den ruimsten zin des woords.

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalden tijd, gerekend vanaf 8 April 1919, en zal eindigen met het einde van eenig boekjaar, welke boekjaren loopen van 1 April tot 1 April, waarin 3 maanden te voren opzegging door een der vennooten heeft plaats gehad. Ieder der vennooten zal gerechtigd zijn tot het teekenen der firma.

(.Nederl. Staatscourant', no. 150).

Uitgaven in voorbereiding

Ter gelegenheid van de Eerste luchtvaart tentoonstelling, te Amsterdam, zal een speciaal E.L.T.A.-nummer verschijnen van het «Militair technisch tijdschrift», o.m. zal hierin worden opgenomen een artikel over «Fotografie uit de lucht» door den eersten-luitenant A. C. Perk, den chef van den foto-technischen dienst bij de luchtvaart-afdeeling te Soesterberg, geschreven kort voor zijn dood op weg naar Scandinavië.

Bij S. L. van Looy, te Amsterdam, zijn in voorbereiding en ter perse: dr. J. F. M. Sterck, Leven van Vondel, met bloemlezing; dr. J. A. Worp, Geschiedenis van den Amsterdamschen schouwburg; dr. J. D. Bierens de Haan, Wereldorde en geestesleven; prof. mr. S. R. Steinmetz, De nationaliteiten in Europa; dr. A. Pannekoek, De wonderbouw der wereld,

2e druk; Charles de Coster, De legende van Uilenspiegel en Lamme Goedzak, 3e druk dr. René de Clercq, Maria Magdalena; Nederl. volksliederenboek, le bundel, 11e druk; ld. 2e bundel, 7e druk; De jongeren. Bloemlezing uit het werk der jongere Nederl. dichters. Met inleiding door Constant van Wessem; Tony, Ernest Staas, Advocaat, 17e druk; Aardrijksk. platen-atlas door dr. P. H. van Moerkerken en R. Noordhoff, 4e druk.

Bestuurskamer en Bibliotheek. —

Woensdag 9 Juli wei den Bestuurskamer en Bibliotheek der Vereeniging bezocht door eenigen van hen die door geschenken aan de versiering der Bestuurskamer hadden medegewerkt; het bezoek vond plaats op uitnoodiging van het Bestuur der Vereeniging.

Aanwezig waren afgevaardigden van den Nederlandsche Uitgeversbond, den Nederlandsche Debitantenbond, de 's-Gravenhaagsche Boekhandelaarsvereeniging, het eere-lid de heer U. A. C. Proost en de heeren H. C. A. van Kampen en J. Funke.

Door het Dagelijksch Bestuur der Vereeniging werden de bezoekers ontvangen, die met belangstelling de inrichting der Bestuurskamer bezichtigden, en de Bibliotheek bezochten, alwaar thans een belangrijk gedeelte van den boekenvoorraad, waaronder de waardevolle bibliografiën, voor de raadpleging gereed staat.

Den bezoekers werd in de Bestuurskamer de thee geserveerd.

Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels 102e Algemeene vergadering

Den lOen Juli werd in de Koningszaal van het Kon. Zoölogisch Genootschap «Natura artis magistra» de 102e algemeene vergadering der Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels gehouden.

Te 10J4 uur opende de heer A. B. van Holkema, Voorzitter, de vergadering met de volgende rede:

Mijne Heeren,

't Is met een gevoel van groote opgewektheid, dat ik alvorens deze vergadering te openen, een enkel woord tot U richt. Ruim vier jaren heeft ons land gezucht onder den oorlogstoestand, onze Vereeniging heeft

Sluiten