Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 55

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

773

De tegenwoordige prijs van Prof. Dr. G. JELGERSMA

Leerboek der Psychiatrie

2e druk, 3 dln.

bedraagt ing. / 30.—, gebonden ƒ34.—, met het vervallen der 10% crisis-toeslag, hetwelk niet in onze advertentie, geplaatst in het blad van Zaterdag 5 dezer, vermeld is. 2428

SCHELTEMA & HOLKEMA'S BOEKHANDEL, AMSTERDAM

Internationale Stichting „PALLAS ATHENE" Nederlandsche Afdeeiing AMERSFOORT

VERSCHENEN:

Rapport Lager Onderwijs

Prijs f 0.40 Binnenkort verschijnt: Rapport Middelbaar en Hooger Onderwijs

VALKHOFF'S BOEKHANDEL (Y. O. DE JONG) Amersfoort 2440

Van Ditmar's Couranten-Import

ROTTERDAM Wijnstraal 27 - Tel. 13907

levert 2409 Fransche en Engelsche boeken en tijdschriften

op snelste wijze tegen laagst mogelijke prijzen

I 17941 Debitanten I

I eischen behoud der 5% I toeslag.

Acht (zegge 8) van 1 dat aantal deden de I moeite prospectussen I aan te vragen van 't 1 H1NDHEDE-WITTOP I KOOKBOEK, dat ner- 1 gens zijn weerga vindt 1 en waarmede iets te doen valt, omdat het een tijd-boek is.

Ik trek hieruit deze conclusies: 2439 1°. dat ik verstandig

I doe met niet meer mijn

I goede geld in 'UNieuwsI blad» te veradverteeren en 2° dat ik om boeken te verkoopen, andere wegen moet gaan dan die uitsluitend via den debiethandel loopen.

Wie der 794 zich noemende debitanten het

I anders ziet, laat hij het

§ zeggen!

J. PLOEGSMA

1 Zeist, 10 Juli 1919

GEBR. SCHRODER

AMSTERDAM 2433

vraagt met het oog op de a.s. Tentoonstelling E.L.T.A. ruime toezending van Commissiegoed, technisch en populair wetenschappelijk, op luchtvaartkundig gebied.

PRJJSVERHOOG1NG

Door dezen brengen wij ter kennis van den Boekhandel, dat de abonnementsprijs v. het Tijdschrift v. Electrotechniek op 1 Juli 1919 verhoogd is tot f 8.—p.jaar v. het binnenl. en»10.—» » » » buitenl.

Uitg.-Mïj. «'s-Gravenhage» Den Haag D.VEENSTRA, Dir.

2425

Verschenen bij J. DE REIJDT, te Helmond:

De luis als draagster van ziektekiemen

door

2404

A. D. VAN ZUTPHEN

Geneesheer-Directeur Huize «Padua» te Breekel (N.-Br.)

Prijs jfO.60

Zie recensie «Maasbode» Ochtendblad 19 Juni '19

Encyclopaedie Winkler-Prins

Te koop voor den meestbiedende'' geheel compleet, 3e druk, 16 deelen, gebonden en bovendien in kokers, zoo goed als nieuw.

Br. onder het Nr. dezer Adv. a. h. Bureau v. d. Blad. 2417

Wie verwacht een „Molle" Typewriter direct uit Amerika

Brieven naar Postbox 725 Amsterdam 2426

L. S. SNIJDERS

Tollensstraat 17, Den Haag vraagt RESTANTEN FONDSARTIKELEN

a contant 2412

Sluiten