Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zes-en-tachtigste jaargang No. 56 Dinsdag 15 Juli 1919

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREEN1G1NG TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS - VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGAVOND - REDACTEUR: P. BAUSCH

BUREAU: HEERENGRACHT 124/8, AMSTERDAM - TEL. 6844 N

en op en adverteerders in het Nieuwsblad voor den Boekhandel worden indachtig gemaakt, dat zij bindend erkennen en verplicht zijn na te leven de bepalingen van het Reglement voor het Nieuws-

Geabonneerden

*.,„.i iw.l.i,.,.„i„i »„ „™ r,ria-pi n vm het Algemeen Reülement van de Vereeniging ter bevordering

van de belangen des Boekhandels, zooals die laatstelijk zijn vastgesteld en eventueel later zullen worden gewijzigd

9 FFICIEEL GEDEELTE

VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS

ALGEMEENE VERGADERING

Het Bestuur deelt mede dat in de Algemeene Vergadering van 10 dezer zijn benoemd:

I. Tot Bestuursleden: de heeren

A. B. van Holkema, Amsterdam.

J. C. Tadema, Haarlem.

F. A. Verbeek Jr., Dordrecht.

II. Tot Commissaris van het Nieuwsblad:

de heer

S. L. van Looy, Amsterdam.

III. Tot Commissarissen van het Ondersteuningsfonds:

de heeren

J. H. van Heteren, Amsterdam. L. J. Veen,

IV. Tot Commissaris van het Bestelhuis:

de heer

W. Winters, Amsterdam.

V. Tot lid der Commissie voor het bijeenbrengen van Bouwstoffen, enz.:

de heer

Wouter Nijhoff, 's-Gravenhage.

VI. Tot lid der Commissie voor het Vertalingsrecht:

de heer

J. H. de Wit, Amsterdam.

VII. Tot Commissaris van het Pensioenverzekeringsfonds :

de heer

J. J. van Druten, Sneek.

VIII. Tot Commissaris voor de Onroerende Eigendommen:

de heer

Allert de Lanqe, Amsterdam.

IX. Tot leden der Commissie van Scheidslieden:

de heeren

Allert de Lange, Amsterdam. J. Proost Jr., Mr. J. G. Robbers jr., „ J. C. Tadema, Haarlem.

Sluiten