Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

191'J. No. 56

NIEUWSBLAD VOOR

DEN BOEKHANDEL

781

Tot leden der Commissie benoemd: de heeren

W. ten Have, Amsterdam. J. H. van Heteren, Amsterdam. Vincent Loosjes, Haarlem. S- L. van Looy, Amsterdam. W. P. van Stockum jr.,

's-Gravenhage.

Voorstel IX.

Art. 3 van het Reglement voor het Vertalingsrecht te wijzigen als volgt:

Voor hare administratieve werkzaamheden wordt de commissie ter zijde gestaan door den Administrateur der Vereeniging, die te dezen opzichte onder haar toezicht werkt.

Aangenomen.

Voorstel X.

Om uit artikel 7 van het Reglement VII (Bestelhuis van den Boekhandel) te schrappen de woorden:

„en den verjaardag der Koningin".

Aangenomen.

Voorstel XI.

Te voegen achter artikel 7, lid a van het Reglement voor het Verkeer in den Nederlandschen Boekhandel:

b. Bij aanbieding bestelde artikelen, welke in het bijzonder bestemd geacht kunnen worden om voor bepaalde doeleinden verkocht te worden, als Paschen, St. Nicolaas, Kerstmis en Nieuwjaar, kunnen door den debitant worden geweigerd, indien deze niet ten minste 14 dagen te voren zijn verschenen en verzonden.

Lid b wordt lid c; lid c wordt lid d.

Ingetrokken.

Voorstel XII. Te wijzigen in art. 8, lid a, van het Reglement voor het Verkeer in den Nederlandschen Boekhandel:

le zinsnede: „waarop particuliere", in „waarop de particuliere". Aangenomen.

Te voegen achter art. 8, lid a, le zinsnede:

Artikelen, welke niet bij de zending gevoegd zijn, mogen niet op de factuur in rekening worden gebracht.

Ingetrokken, tengevolge van de aanneming van voorstel LIL

Te wijzigen artikel 8, lid a, 2e zinsnede :

b. Bij tijdschriften moet een factuur, als sub a worden gevoegd, enz.

Lid b-f worden onderscheidenlijk lid c—g.

Aangenomen.

Voorstel XIII.

Art. 61 van het Reglement aan te vullen als volgt:

Na afloop van de algemeene vergadering wordt een gemeenschappelijke maaltijd gehouden, buiten bezwaar van de kas der Vereeniging.

Tenzij bij een onder alle leden der Vereeniging schriftelijk te houden referendum de meerderheid zich verklaart voor bestendiging van den ouden toestand, volgens welke telken jare op de vergadering door het Bestuur wordt voorgesteld het diner uit de kas der Vereeniging te betalen. Verworpen.

Voorstel XIV.

Art. 13 § 5 van het Alg. Reglement te lezen als volgt:

a. De leden kunnen, mocht een met de in de vorige paragraaf bedoelde regelen of bepalingen strijdige handeling, hetzij van een lid hetzij van een niet-lid, ter hunner kennis komen, schriftelijk een aanklacht indienen bij

Sluiten