Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

782

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL 1919. No. 56

. het Bestuur, hetzij rechtstreeks hetzij door bemiddeling van den correspondent van hun ressort.

b. Het Bestuur stelt binnen een maand nadat een aanklacht als in de vorige zinsnede bedoeld, op welke wijze ook, te zijner kennis is gekomen, een onderzoek in, waarbij den betrokkene een volledig afschrift van de aanklacht wordt toegezonden, en hem de gelegenheid wordt gegeven zich, hetzij mondeling in een Bestuursvergadering, hetzij schriftelijk te verdedigen.

§ 9 te wijzigen als volgt: Bij uitspraak zendt het Bestuur aan beide partijen een schriftelijk oordeel, onder verwijzing naar de wederzijdsche conclusies behoorlijk gemotiveerd. Van verhandeling en uitspraak wordt een uittreksel gepubliceerd in het Nieuwsblad voor den Boekhandel, terwijl van de volledige acten inzage wordt verleend aan ieder lid, die zijn wensch daartoe schriftelijk te kennen geeft. Verworpen.

§ 10 te lezen als volgt:

Het bedrag der opgelegde boete moet binnen een maand daarna aan den penningmeester der Vereeniging zijn afgedragen en komt ten bate van het Ondersteuningsfonds.

Aangenomen.

Voorstel" XV. Art. 13 § 12 te lezen als volgt: Ook in geval van derde overtreding door dezelfde persoon van een der in 1 en van tweede overtreding van één der in paragraaf 2 van dit artikel omschreven verplichtingen, kan het Bestuur op het betrokken lid de in §11 van dit artikel bedoelde maatregelen toepassen. Aangenomen.

Voorstel XVI.

Om volgens art. 2 van het Reglement voor het Pensioenfonds voor beambten en werklieden der Vereeniging een bedrag van ƒ 1361.— in dat fonds te storten ten laste van het Bestelhuis; ƒ156.— ten laste van het Nieuwsblad voor den Boekhandel; ƒ220.— ten laste der Vereeniging voor de overige beambten.

Aangenomen.

Motie van den heer J. W. Couvée.

De Algemeene Vergadering.

Bekend met het resultaat eener door het bestuur met de Besturen van den Nederl. Uitgeversbond en den Nederl. Debitantenbond gehouden bespreking, waardoor werd verkregen dat door de leden van den Nederl. Uitgeversbond een bindend besluit werd genomen op al hun uitgaven een crisistoeslag van 5 % ten voordeele van den debitant te heffen;

kennis nemende van het besluit van den Nederl. Uitgeversbond, de heffing van dezen crisistoestag te doen vervallen ;

gelet op de omstandigheid dat de Nederl. Uitgeversbond dat besluit genomen heeft zonder de besturen van de Vereeniging en van den Debitantenbond daarin te kennen;

gezien de uitslag van het door het bestuur van den Nederl. Debitantenbond gehouden referendum, waardoor onomstootelijk bewezen is, dat de debiethandel den crisistoeslag niet kan missen;

noodigt het bestuur uit hare bemiddeling te verleenen teneinde alsnog tot een voor beide partijen bevredigend resultaat te komen;

en gaat over tot de orde van den dag.

Aangenomen.

Sluiten