Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

786

NIEUWSBLAD VÓÓR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 56

noodig om in het bezit van den debitaht (te Rotterdam) te komen. Den boekhandelaar kan dit onverschillig zijn, zijnen principaal evenwel niet. Het grootste aantal bestellingen moet enkele dagen later voor school, cursus, privaatles of cadeau dienen. Een week of langer kan en wil de cliënt niet wachten, de boekhandelaar moet dus noodgedrongen wel'tot postzending zijn toevlucht nemen. Doet hij zulks niet dan loopt hij de leverantie mis, terwijl zijn voorraad dikwijls met ongewenschte artikelen wordt vermeerderd. Ook tijdschriften waaronder vooral modebladen komen per bestelhuis veel later dan per post aan. De Gracieuse van 1 Juli b.v. is. heden den 8sten Juli nog niet in mijn bezit terwijl'den 3den of 4den reeds Ex. in Rotterdam aanwezig waren. Ik had desbetreffend reeds een tweetal klachten in ontvangst te nemen. Hèdenmorgen werd mij nog-een boek schriftelijk afbesteld, hetwelk een week geleden reeds was opgegeven. Daarbij komt tenslotte dat meer dan de helft der zendingen eerst in den namiddag, sommige eerst den volgenden dag ten mijnent bezorgd worden.

Ik wijt een en ander niet uitsluitend aan het bestelhuis; door zijn klacht toont het

echter belang te hebben bij algemeene deelname; mijns inziens ligt op zijn weg een onderhoud met de voornaamste uitgevers en een persoonlijk onderzoek bij de debitanten betreffende hunne klachten en niet eene aansporing van de debitanten. Kan bij de uitgevers niets bereikt worden (wat, gezien de

handelingen van velen onder hen niet te verwonderen zou zijn) dan bewijst dit dat centralisatie van ontvangst en verzending op één plaats niet meer aan de eisehen des tijds kan beantwoorden. Wij leven in een tijd van vliegmachines, het kan ons aangenaam zijn dat de trekschuit verdwenen is of niet, het feit is er en daar moeten wij rekening mee houden.

Tenslotte zal bij een nauwgezet onderzoek het prijsverschil tusschen bestelhuis en post lang zoo groot niet zijn, als vaak wordt voorgesteld. De bewering «het Bestelhuis is duur» wordt zeer vaak vernomen.

Wil men het verkeer in den Nederlandschen Boekhandel aan moderne eisehen doen beantwoorden zoo zal slechts eene grondige herziening ervan succes hebben.

R- c. s.

Uit het buitenland

«The inscrutable lovers», roman, door A. A. Macfarlane, zal verschijnen bij den uitgever William Heinemann, te Londen. '

«The escape of sir William Heans», roman, door William Hay, zal verschijnen bij de uitgevers-firma George Allen & Unwin Ltd., te Londen.

«The trial stone», roman, door John Gower, zal verschijnen bij de uitgevers-firma George Allen & Unwin Ltd., te Londen.

«Handley's corner», roman, doorKate Horn, zal verschijnen bij de uitgevers-firma Stanley Paul & Co., te Londen.

AD VERTENTIËN

In plaats van kaarten

Heden overleed plotseling tot onze groote droefheid onze lieve .Moeder Mevrouw

BERTHA CAROLINA ROOS VAN DEN BERG

Weduwe van den Heer J. M. Roos van den Berg, ih den ouderdom van 59 jaar.

J. M. ROOS VAN DEN BERG jr. J. G. ROOS VAN DEN BERG

Keizersgracht 409 Amsterdam, 12 Juli 1919

Geen bezoek; geen bloemen 2479

BOEKHANDEL- EN UITGEVERS-MIJ. „ELSEVIER"

JAARLIJKSCHE ALGEMEENE VERGADERING van Aandeelhouders op Vrijdag 25 Juli 1919, 's namiddags te half 3, ten Kantore der Vennootschap: Spuistraat 118 b, Amsterdam.

Aandeelhouders wordt herinnerd aan de verplichting tot vertoon hunner aandeelen. Amsterdam, 11 Juli 1919

"2463

Sluiten