Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 56 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

789

NOORD-AMERIKA

EERDMANS-SEVENSMA&CO..208 Pearlstreet N.W.

Grand Rapids, Michigan Vertegenwoordiger thans voor korten tijd in Nederland

H.H. Uitgevers of Boekhandelaren, die meenen iets geschikts te hebben, meer speciaal op Christelijk gebied, gelieven schriftelijke aanbieding te doen aan: D. JOS. VAN RIEMSDIJCK, 27B Jericholaan, Rotterdam. 2453

Welke uitgever, kan steller dezes, gedurende eenige jaren als agent bij den geheimen dienst van één der groote oorlogvoerende mogendheden werkzaam, in relatie brengen met gunstig bekend staand schrijver, ter uitgave van een boeienden roman.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 2471

In de door mij uitgegeven portretten-serie BAVINCK—KUYPER— LOHMAN—PIERSON

etc, verschijnt 1 Augustus dat van Zijne Excel.

Dr. J. TH. DE VISSER

Door de aanneming

der onderwijswet te plaatsen bij eiken chr. onderwijzer, bij elk bestuur eener chr. school

Prijs /1.50, korting 30 %, premie 13/12

Uitgave W. TEN HAVE -: AMSTERDAM 2468

PRIJSVERANDERING

Vanaf hprien hpdraap-t de

irijs van: J. Dekker, Handl. >/h. breien en hnpfpn van

Trawlnetten, Ingen. f 1.20, gecart. ƒ 1.50. Korting 25%' met premie 13/12.

A. G. C. EIJKMAN scheveninqen 2458

Binnen enkele dagen zal bij de UITGEVERIJ „PLANTIJN", te Bussum, verschijnen als laatste nouveauté 24io

Holland Holland über alles

geïllustreerde briefkaart in kleur met gedicht.

De voorstelling (Keizer en Kroonprins zich verschuilende achter Moeder Holland die bestormd wordt met nota's) is weer zeer geestig en van den bekenden Kroonprinsteekenaar J. Lutz.

Mijn vertegenwoordiger de heer Molijn heeft het origineel bij zich om u bij zijn bezoektekunnentoonen.

Netto-prijs, f6.-p. 100 Verkoopprijs 10 cents

L. S. SNIJDERS

Tollensstraat 17, Den Haag

vraagt a contant WINKELGOEDEREN FONDSEN EN

COPIJEN 2456

Aanbieding gevraagd van Romans en Jongensboeken geschikt voor Leesbibliotheek, ingenaaid. 2472 Prijsopgave aan de Firma PLANCKEN & ZOON, te

zwijndrecht. 2472

Opzienbarende Uitgave

Welke uitgever onderneemt de uitgave van

Gelooven of Weten

Kritisch bijbelonderzoek, hoogst ernstig doch onderhoudend geschreven?

Brieven fr. No. 5036 J. H. DE WIT, Utrechtschestr. 54, Amsterdam. 2466

Nieuwe prijzen

Fondscatalogus met de sinds 1 Juli 1919 geldende prijzen wordt op aanvrage gaarne toegezonden door

N.V. WED. J. AHREND 2482 & ZOON

Amsterdam, 15 Juli 1919

Uit nadere berichten uit Parijs blijkt ons dat, tot heden, niet alle Fransche uitgevers van romans zich vereenigen met het besluit tot verhooging van den prijs met 100 % zooals ons dit eerst uit Parijs werd bericht. Dientengevolge zullen wij de romans respectievelijk tegen f2.75 en tegen fr. 7.— (f3.85) berekenen.

FEIKEMA, CAARELSEN & CO.

FRANSCHE IMP0RT-B0EKH. v/h. NILSS0N & LAMM

MEULENHOFF & CO. 2481

Amsterdam, 15 Juli 1919

Teruggevraagd vóór 22 Juli as., ter ruiling voor den nieuwen druk: 2477

E. Rijpma, Vragen en oefeningen bij de Beknopte Nederl. Spraakkunst. 6e dr.

Groningen J. B. WOLTERS

Sluiten