Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

794

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 57

Bastiaanse, Frans, zie: Zonnebloemboekjes.

Bibliotheek, Moderne. Serie van hedendaa'gi sche romans. Amsterdam, Van Holkema i & Warendorf.16". [16x 12].

Per dl., geb. ƒ 1.25

22. Naeff, Top: De dochter. 4c druk. (219 | blz.). .

Bouwvakarbeider, De R. k. Orgaan van den

■ Nederl. R. k. bouwvakarbeidersbond «Sint Joseph». Red.: P. van der Gulik. 3e jaargang. 1919/1920. No. 1 (3 Juli). Utrecht,

: Bureau van administr.: Drift 12. Fol.

: [325x25]. Per jrg. (52 nrs.) ƒ 3.-

Buys, A.: Kleur en inkt. Een verhandeling voor den boekdrukker over het ontstaan, de harmonie en keuze der kleuren, de samenstelling en het gebruik van den inkt. Afl. 1. Amsterdam, Drukkerij «De Nieuwe tijd». Gr. 8°. [245x165]. (Blz. 1-32).

Kplt. (6 afl.) / 4.80

Derksen, H. A., en G. L. N. H. deLaive:

Leerboek der vlakke meetkunde, met vraagstukken. Zutphen, W. J. Thieme & Cie. 80. [23 x 15].

I. 10e druk. (IV, 111 blz.),

ƒ 1.— ; gecart. ƒ 1.15; geb. ƒ 1.50

Fernhout Mzn.„ Ds. K.: Ga uit!... Breng ze in! Evangelisatie-rede. Amsterdam, W. Kirchner. 8». [19x 135]. (20 blz.). ƒ-.25

25 ex. ƒ 5.—; 50 ex. ƒ 9.—; 100 ex. ƒ 15.—.

Friedhoff, w. i., Ir. W.: Scheeps-dieselmotoren. 2e, vermeerderde druk, met 77 afbeeldingen. Deventer, JE. E. Kluwer. Gr. 8». [28x20]. (IV, 86 blz., m. 74 fig. tusschen tekst). ƒ 2.75

Gedenkboek van den Europeeschen oorlogOnder toezicht en met een voorwoord van W. A. T. de Meester, ltnt.-genl. Dl. IV, afl. 65/66. Leiden, A. W. Sijthoffs Uitgevers-maatschappij.

Gorki, Maxim: Mijn jeugd. Autobiografie. Nederlandsch van Ph. Holdert. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf. 8». [215 x 155]. (280 blz.). ƒ 3.90; geb. ƒ 4.90

Hedenstjerna, A.: Marie uit het «Vergulde paard». Vertaald door J. P. Wesselinkvan Rossum. Utrecht, A. W. Bruna & Zoon's Uitgevers-maatschappij. 8°. [20x 135]. (80 b'z-)- ƒ -.35

Bruna's Reisbibliotheek.

Hellinga-Zwart, T., zie: Voor 't kleine volkje.

Ivans: De medeplichtigen. Uit het leven van Geoffrey Gill, detective. 2e druk. (Geïllustreerd). Utrecht, A. W. Bruna & Zoon's Uitgevers-maatschappij. 8«. [195x13]. (265 blz.). / 1.40; geb. ƒ2.-

Jaarboekje van het Nederlandsch Olympisch comité. 1919. Utrecht, A. W. Bruna & Zoon's Uitgevers-maatschappij. 8°. [22x 135]. (70 blz ). ƒ _.7|

Laive, G. L. N. H. de, zie: Derksen, H. A.,

ar, r. I fJ H Aal o.'.>a

Lijst, Alphabetische, van boeken, plaatwerken en kaarten, die door de Nederlandsche uitgevers in prijs veranderd zijn. 4e, volledige uitgave. Leiden, A. W. Sijthoffs Uitgevers-maatschappij. 8". [195x13]. (II, 304 blz.). Netto ƒ 3.50

May, Dr. Karl: Reisavonturen. Laren (Gooi), A. G. Schoonderbeek. 8°. [235x 15].

Per ditje ƒ -.45

Het zand des doods. (El raml el helahk)^ Naar het 60e duizendtal der Duitsche uitgave door Henri van de Weg. (59 blz., m. e. plt.)^

Mededeelingen, Statistische. Uitgegeven door het Bureau van statistiek der gemeente Amsterdam. Amsterdam, Johannes Muller. Gr. 8°. [255 x 18].

54. Kleinhandelsprijzen van levensbehoeften te Amsterdam sedert 1913. Benevens indexcijfers dier prijzen. 2e, gewijzigde uitgave. (15

biz.). ƒ -.ir>

Naeff, Top, zie: Bibliotheek, Moderne.

Reens, A. M.: Ghetto-ghijntjes. Met illustraties van Karei Verbrugge. [2e druk]. Utrecht, A. W. Bruna & Zoon's Uitgeversmaatschappij. 8°. [20x13]. (96 blz.). ƒ-.65

Reisbibliotheek, Bruna's, zie: Hedenstjerna, A.

Stratz, Rudoiph: De vrijheid der zee. Roman. Uit het Duitsch vertaald door mevr. L. Wille-Vogel. Utrecht, A. W. Bruna & Zoon's Uitgevers-maatschappij. 8°. [21x155]. (313 blz.). ƒ 4.50; geb. ƒ 5.50

femple Thurston, E.: Haar portret. Uit het Engeisch vertaald door C. van der Tonge-Koster. Laren (Gooi), A. G. Schoonderbeek. 8°. [215x155]. (328 blz.).

ƒ3.25; geb. ƒ 3.90

Tuinen, Onze. Geïllustreerd weekblad voor liefhebbers en vaklieden, gewijd aan tuinen buitenleven. Red.: B. Boon, A. J. van Laren en J. K. Budde. 14e jaargang. 1919/ 1920. No. 1 (4 Juli). Amsterdam, Drukkerij «Jacob van Campen». Fol.[325x 245].

Per jrg. (52 nrs.) ƒ 5.— Afz. nrs. a » -.10 Weelde-uitg. per jrg. » 7.— Afz. nrs. a » -.15

Voor 't kleine volkje. Gouda, G. B. van Goor Zonen. 8». [22 x 16.5].

XX. Hellinga-Zwart, T.: 'n Kerstvacantie van Jaap en Niki. Een verhaal uit Friesland voor kinderen. Met bandteekening van B. Midderigh-Bokhorst en 32 platen van C. Jetses. (160 blz ). ƒ 1.— ; geb. ƒ 1.75

Sluiten